Przebudowa drogi gminnej nr 120524C Sosnowo - Krzyżówki od km 0+000 do km 3+290 w miejscowości Sosnowo i Wierzchowiska

Przebudowa drogi gminnej nr 120524C Sosnowo-Krzyżówki od km 0+000 do km 3+290 w miejscowości Sosnowo i Wierzchowiska.

Numer ogłoszenia: 10260 - 2009; data zamieszczenia: 28.01.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo , Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rogowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 120524C Sosnowo-Krzyżówki od km 0+000 do km 3+290 w miejscowości Sosnowo i Wierzchowiska..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 120524C Sosnowo-Krzyżówki od km 0+000 do km 3+290 w miejscowości Sosnowo i Wierzchowiska. Zakres robót: 1) Rozebranie konstrukcji drogi gr. 25 cm w obrębie przepustu. 2) Rozebranie pachwin przed i za przepustem na głębokości 60 cm. 3) Wywóz materiałów z rozbiórki. 4) Wypełnienie pachwin przy przepuście gruntem stabilizowanym cementem. 5) Wykonanie przy przepuście podbudowy gr. 25 cm stabilizowanej cementem. 6) Oczyszczenie na całej powierzchni istniejącej nawierzchni bitumicznej. 7) Skroplenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową. 8) Wykonanie wcinek w nawierzchni bitumicznej na głębokość 4 cm z wywozem. 9) Profilowanie podbudowy warstwą mineralno-asfaltową. 10) Ułożenie geosiatki na warstwie profilowanej w obrębie przepustu. 11) Wykonanie warstwy wiążącej o grubości 4 cm masy BA na całej powierzchni oraz na zjazdach (razem na powierzchni 17055,50 m2). 12) Oczyszczenie warstwy wiążącej i wcinki. 13) Skroplenie nawierzchni wiążącej i wcinki. 14) Ułożenie warty ścieralnej grubości 4 cm z masy mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej zamkniętej z wcinką na całej powierzchni oraz na zjazdach (razem na powierzchni 16708,50 m2). 15) Dowóz gruntu z wbudowaniem w pobocza. 16) Plantowanie poboczy z uformowaniem i zagęszczaniem. 17) Wykonanie robót pomiarowych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium w kwocie 25.000,00 zł do dnia składania ofert

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy : 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami, 6) wniosą wadium w kwocie 25.000,00 zł, 7) spełniają określone ustawą - Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą Specyfikacją inne wymagania. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach..

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 2. Parafowany Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do Specyfikacji. 3. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji na przedmiot postępowania z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji. 4. Kosztorys ofertowy, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Specyfikacji. 5. Oświadczenie Wykonawcy, że może ubiegać się o udzielenie zamówienia biorąc pod uwagę art. 22 ustawy - Prawa zamówień publicznych oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Specyfikacji. 6. Następujące dokumenty w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Następujące dokumenty w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1) wykaz wykonanych co najmniej 3 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Specyfikacji, 2) wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, łącznie z dokumentami stwierdzającymi, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień np.: uprawnieniami budowlanymi oraz zaświadczeniami o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, wraz z załączonymi pisemnymi zobowiązaniami innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli w wykazie osób Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Specyfikacji, 3) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, urządzeń i maszyn, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, wraz z załączonymi pisemnymi zobowiązaniami innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, urządzeń i maszyn, jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał narzędzia, urządzenia i maszyny, którymi będzie dysponował, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Specyfikacji, 4) informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do Specyfikacji. 8. Następujące dokumenty w celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 1) informację banku lub z spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 9. W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych, obowiązują wymagania w zakresie dostarczenia odpowiednich dokumentów, określone w § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.). 10. Informacja zawierająca wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do Specyfikacji - jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 11. Potwierdzenie wniesienia wadium w określonej kwocie..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rogowo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 16..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 10.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Plik do pobrania Sprostowanie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (55kB) pdf

Plik do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (142kB) pdf
Plik do pobrania Formularz ofertowy (41kB) word
Plik do pobrania Projekt umowy (137kB) pdf
Plik do pobrania Oświadczenie o udzieleniu gwarancji (33kB) word
Plik do pobrania Kosztorys ofertowy (46kB) pdf
Plik do pobrania Oświadczenie Wykonawcy (36kB) word
Plik do pobrania Wykaz wykonanych robót budowlanych (43kB) word
Plik do pobrania Wykaz osób (44kB) word
Plik do pobrania Wykaz narzędzi (42kB) word
Plik do pobrania Przeciętna liczba zatrudnionych (39kB) word
Plik do pobrania Informacja dot. podwykonawców (34kB) word
Plik do pobrania Dokumentacja techniczna, opis techniczny (1603kB) pdf
Plik do pobrania Dokumentacja techniczna.Przedmiar robót (349kB) pdf
Plik do pobrania Dokumentacja techniczna.Schematy i rysunki
Plik do pobrania Szczegółowa specyfikacja techniczna (476kB) pdf
-------------------------------------------------

Informacja o wyborze oferty:

Plik do pobrania Informacja o wyborze oferty (55kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Plik do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (50kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (28 stycznia 2008)
Opublikował: Mariusz Gębicki (2 lutego 2009, 08:21:48)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (2 kwietnia 2009, 12:26:47)
Zmieniono: poprawiono temat ogłoszenia o udzieleniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4203