Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Sosnowie w ramach Programu Moje Boisko - Orlik 2012

Rogowo: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Sosnowie w ramach Programu Moje Boisko - Orlik 2012
Numer ogłoszenia: 222676 - 2009; data zamieszczenia: 03.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo , Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rogowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Sosnowie w ramach Programu Moje Boisko - Orlik 2012.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Sosnowie w ramach Programu Moje Boisko - Orlik 2012, czyli wykonanie boisk sportowych w ranach budowy kompleksu Moje Boisko-Orlik 2012 Zakres robót. 1. Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m) 1) Podbudowa przepuszczalna. 2) Nawierzchnia - sztuczna trawa na podbudowie z kruszywa a) wysokość włókna min. 60 mm, b) wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport, c) typ włókna: monofil d) skład chemiczny włókna; polietylen, e) ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, f) gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2, g) nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o właściwościach i technologii układania określonych w Dokumentacji projektowej i Szczegółowej specyfikacji technicznej. 3) Obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska 4) Wyposażenie a) bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki b) siatki do bramek - 2 sztuki Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w Dokumentacji projektowej (technicznej). Roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową i Szczegółową specyfikacją techniczną. 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m) 1) Podbudowa: a) podsypka piaskowa, b) warstwy kruszyw łamanych, c) podbudowa z asfaltobetonu. 2) Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego Nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w Dokumentacji projektowej i Szczegółowej specyfikacji technicznej Granice boiska wyznaczone obrzeżami betonowymi układane na ławie betonowej z oporem. 3) Wyposażenie do piłki koszykowej a) obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki b) tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki c) mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki d) konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki 4) Wyposażenie do piłki siatkowej a) słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki b) siatka do siatkówki - 1 sztuka Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w Dokumentacji projektowej. Roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową i Szczegółową specyfikacja techniczną. 3. Ogrodzenie terenu Szczegółowe rozwiązania wg Dokumentacji projektowej i Szczegółowej specyfikacji technicznej. 4. Piłkochwyty Szczegółowe rozwiązania wg Dokumentacji projektowej i Szczegółowej specyfikacji technicznej. 5. Oświetlenie terenu Szczegółowe rozwiązania wg Dokumentacji projektowej i Szczegółowej specyfikacji technicznej. 6. Chodniki i place Szczegółowe rozwiązania wg Dokumentacji projektowej i Szczegółowej specyfikacji technicznej. 7. Odwodnienie Szczegółowe rozwiązania wg Dokumentacji projektowej i Szczegółowej specyfikacji technicznej. 8. Siedziska Szczegółowe rozwiązania wg Dokumentacji projektowej i Szczegółowej specyfikacji technicznej. 9. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową i Szczegółową specyfikacją techniczną. 10. Budowa budynku sanitarno-szatniowego Budynek sanitarno-szatniowy w konfiguracji 6 modułowej o powierzchni użytkowej 34,92 m2, składający się z następujących pomieszczeń funkcjonalnych: pomieszczenie trenera, magazyn, dwie łazienki, w tym jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych, dwie szatnie. Szczegółowe rozwiązania wg Dokumentacji projektowej i Szczegółowej specyfikacji technicznej. Uwaga: Niniejsze zamówienie nie uwzględnia budowy bieżni i skoczni w dal. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączonych do Specyfikacji następujących dokumentach: Szczegółowej specyfikacji technicznej, Dokumentacji projektowej (technicznej) wraz z rysunkami i schematami, Przedmiarze robót..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium w kwocie 15.000,00 zł do dnia składania ofert
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy : 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym: a) wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie boisk sportowych (CPV 45212221-1), w tym jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową, b) dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - konstrukcjo-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych), 4) oferowane roboty budowlane, w tym wyroby budowlane, odpowiadają odpowiednim wymaganiom jakościowym, 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 6) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami, 7) wniosą wadium w kwocie 15.000,00 zł, 8) spełniają określone ustawą - Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą Specyfikacją inne wymagania. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach..
•    Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 2. Parafowany Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do Specyfikacji. 3. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji na przedmiot postępowania z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji. 4. Kosztorys ofertowy (tabela wartości elementów robót), z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Specyfikacji. 5. Oświadczenie Wykonawcy, że może ubiegać się o udzielenie zamówienia biorąc pod uwagę art. 22 ustawy - Prawa zamówień publicznych oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Specyfikacji. 6. Następujące dokumenty w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Następujące dokumenty w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie boisk sportowych (CPV 45212221-1), w tym jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Specyfikacji, 2) wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, łącznie z dokumentami stwierdzającymi, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym uprawnienia budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcjo-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz zaświadczeniami o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, wraz z załączonymi pisemnymi zobowiązaniami innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli w wykazie osób Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Specyfikacji, 3) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, urządzeń i maszyn, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, wraz z załączonymi pisemnymi zobowiązaniami innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, urządzeń i maszyn, jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał narzędzia, urządzenia i maszyny, którymi będzie dysponował, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Specyfikacji. 8. Następujące dokumenty w celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 1) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN. 9. Następujące dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, w tym wyroby budowlane, odpowiadają odpowiednim wymaganiom jakościowym: 1) dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: a) certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny, b) karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, c) atest PZH dla oferowanej nawierzchni, d) autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 2) dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej: a) raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com), b) certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny, c) karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, d) atest PZH dla oferowanej nawierzchni, e) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 10. Informacja zawierająca wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do Specyfikacji - jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 11. W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych, obowiązują wymagania w zakresie dostarczenia odpowiednich dokumentów, określone w § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.). 12. Potwierdzenie wniesienia wadium w określonej kwocie..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rogowo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 16..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 10.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


                                                                         Wójt Gminy Rogowo
                                                                                        (-)
                                                                      mgr Barbara Nowakowska

Plik do pobrania Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia_z dn 24.07.2009 (93kB) pdf

Plik do pobrania Wyjaśnienie i modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (77kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik Nr 4 Kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robót poprawiony z dnia 20.07.2009 r (449kB) pdf

Plik do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (196kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 1 (45kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 2 (104kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 3 (37kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 4 (732kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 5 (36kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 6 (43kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 7 (44kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 8 (42kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 9 (38kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 10
Plik do pobrania załącznik nr 11

-------------------------------------------------------------------------------------

Plik do pobrania Informacja o wyborze oferty Orlik Sosnowo (70kB) pdf

-------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Rogowo
Rogowo 51
87-515 Rogowo

Rogowo:
 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Sosnowie w ramach Programu Moje Boisko - Orlik 2012
Numer ogłoszenia: 138047 - 2009; data zamieszczenia: 21.08.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 222676 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Sosnowie w ramach Programu Moje Boisko - Orlik 2012.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Sosnowie w ramach Programu Moje Boisko - Orlik 2012, czyli wykonanie boisk sportowych w ranach budowy kompleksu Moje Boisko-Orlik 2012 Zakres robót. 1. Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m) 1) Podbudowa przepuszczalna. 2) Nawierzchnia - sztuczna trawa na podbudowie z kruszywa a) wysokość włókna min. 60 mm, b) wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport, c) typ włókna: monofil d) skład chemiczny włókna; polietylen, e) ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, f) gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2, g) nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o właściwościach i technologii układania określonych w Dokumentacji projektowej i Szczegółowej specyfikacji technicznej. 3) Obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska 4) Wyposażenie a) bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki b) siatki do bramek - 2 sztuki Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w Dokumentacji projektowej (technicznej). Roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową i Szczegółową specyfikacją techniczną. 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m) 1) Podbudowa: a) podsypka piaskowa, b) warstwy kruszyw łamanych, c) podbudowa z asfaltobetonu. 2) Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego Nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w Dokumentacji projektowej i Szczegółowej specyfikacji technicznej Granice boiska wyznaczone obrzeżami betonowymi układane na ławie betonowej z oporem. 3) Wyposażenie do piłki koszykowej a) obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki b) tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki c) mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki d) konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki 4) Wyposażenie do piłki siatkowej a) słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki b) siatka do siatkówki - 1 sztuka Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w Dokumentacji projektowej. Roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową i Szczegółową specyfikacja techniczną. 3. Ogrodzenie terenu Szczegółowe rozwiązania wg Dokumentacji projektowej i Szczegółowej specyfikacji technicznej. 4. Piłkochwyty Szczegółowe rozwiązania wg Dokumentacji projektowej i Szczegółowej specyfikacji technicznej. 5. Oświetlenie terenu Szczegółowe rozwiązania wg Dokumentacji projektowej i Szczegółowej specyfikacji technicznej. 6. Chodniki i place Szczegółowe rozwiązania wg Dokumentacji projektowej i Szczegółowej specyfikacji technicznej. 7. Odwodnienie Szczegółowe rozwiązania wg Dokumentacji projektowej i Szczegółowej specyfikacji technicznej. 8. Siedziska Szczegółowe rozwiązania wg Dokumentacji projektowej i Szczegółowej specyfikacji technicznej. 9. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową i Szczegółową specyfikacją techniczną. 10. Budowa budynku sanitarno-szatniowego Budynek sanitarno-szatniowy w konfiguracji 6 modułowej o powierzchni użytkowej 34,92 m2, składający się z następujących pomieszczeń funkcjonalnych: pomieszczenie trenera, magazyn, dwie łazienki, w tym jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych, dwie szatnie.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 918032.79 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne MURABET Wojciech Świątkowski, Ul. Sokołowska 38, 87-400 Golub-Dobrzyń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
•    Cena wybranej oferty: 918032.79
•    Oferta z najniższą ceną: 918032.79 oferta z najwyższą ceną: 1163259.71
•    Waluta: PLN.

                                                                        Wójt Gminy Rogowo
                                                                                       (-)
                                                                      mgr Barbara Nowakowska


Ogłoszenie zamieszczono:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rogowie
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowiemetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (3 lipca 2009)
Opublikował: Mariusz Gębicki (6 lipca 2009, 23:04:58)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (23 sierpnia 2009, 21:48:04)
Zmieniono: dodano informację o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1377