Przebudowa drogi gminnej nr 120532C Kosiory od km 0+000 do km 1+150 w miejscowości Kosiory

Rogowo: Przebudowa drogi gminnej nr 120532C Kosiory od km 0+000 do km 1+150 w miejscowości Kosiory
Numer ogłoszenia: 121365 - 2009; data zamieszczenia: 28.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo , Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rogowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 120532C Kosiory od km 0+000 do km 1+150 w miejscowości Kosiory.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 120532C Kosiory od km 0+000 do km 1+150 w miejscowości Kosiory. Zakres robót: 1) Roboty pomiarowe, w tym: a) wykonanie robot pomiarowych w terenie, b) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, c) odtworzenie punktów geodezyjnych. 2) Roboty przygotowawcze, w tym m.in.: a) założenie rur na przewody teletechniczne na skrzyżowaniu z drogą, b) karczowanie drzew i wywóz dłużycy, karpiny i gałęzi, 3) Roboty ziemne, w tym m.in.: a) wykonanie robot ziemnych w gruncie, b) formowanie, zagęszczanie i plantowanie nasypów i poboczy, 4) Wykonanie podbudowy, w tym m.in.: a) profilowanie podłoża, b) wykonanie warstwy odsączającej, c) wykonanie podbudowy z pospółki stabilizowanej cementem. 5) Wykonanie nawierzchni, w tym m.in.: a) oczyszczenie podbudowy, b) podwójne powierzchniowe utrwalenie grysem i asfaltem, 6) Wykonanie oznakowania. 7) Wykonanie zjazdów..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium w kwocie 7.000,00 zł do dnia składania ofert
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy : 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami, 6) wniosą wadium w kwocie określonej powyżej, 7) spełniają określone ustawą - Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą Specyfikacją inne wymagania. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach.
•    Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 2. Parafowany Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do Specyfikacji. 3. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji na przedmiot postępowania z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji. 4. Kosztorys ofertowy, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Specyfikacji. 5. Oświadczenie Wykonawcy, że może ubiegać się o udzielenie zamówienia biorąc pod uwagę art. 22 ustawy - Prawa zamówień publicznych oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Specyfikacji. 6. Następujące dokumenty w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Następujące dokumenty w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1) wykaz wykonanych co najmniej 3 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Specyfikacji, 2) wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, łącznie z dokumentami stwierdzającymi, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień np.: uprawnieniami budowlanymi oraz zaświadczeniami o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, wraz z załączonymi pisemnymi zobowiązaniami innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli w wykazie osób Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Specyfikacji, 3) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, urządzeń i maszyn, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, wraz z załączonymi pisemnymi zobowiązaniami innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, urządzeń i maszyn, jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał narzędzia, urządzenia i maszyny, którymi będzie dysponował, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Specyfikacji, 8. Następujące dokumenty w celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 1) informację banku lub ze spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 9. W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych, obowiązują wymagania w zakresie dostarczenia odpowiednich dokumentów, określone w § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.). 10. Informacja zawierająca wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do Specyfikacji - jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 11. Potwierdzenie wniesienia wadium w kwocie określonej powyżej..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rogowo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 16.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 10.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).                                                                               Wójt Gminy Rogowo
                                                                                            (-)
                                                                          mgr Barbara Nowakowska
Plik do pobrania Ogłoszenie: Przebudowa drogi gminnej nr 120532C Kosiory od km 0+000 do km 1+150 w miejscowości Kosiory (68kB) pdf
Plik do pobrania SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (147kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (42kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 2 - Projekt umowy (137kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 3 - Oświadczenie o udzieleniu gwarancji (33kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 4 - Kosztorys ofertowy (60kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy (36kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (43kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 7 - Wykaz osób (44kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi i urządzeń (42kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 9 - Informacja dot. podwykonawców (34kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 10 - Opis techniczny (232kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 11a - dokumentacja techniczna - schematy i rysunki (463kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 11b - dokumentacja techniczna - schematy i rysunki (576kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 11c - dokumentacja techniczna - schematy i rysunki (677kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 11d - dokumentacja techniczna - schematy i rysunki (487kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 11e - dokumentacja techniczna - schematy i rysunki (744kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 11f - dokumentacja techniczna - schematy i rysunki (1076kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 11g - dokumentacja techniczna - schematy i rysunki (304kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 12 - Przedmiar robót (40kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 13 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (526kB) pdf

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Gmina Rogowo
Rogowo 51
87-515 Rogowo
Rogowo, dnia 25.08.2009 r.
Og. 341 – 1/12/2009

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na realizację następującego zadania:
Przebudowa drogi gminnej nr 120532C Kosiory od km 0+000 do km 1+150 w miej-scowości Kosiory
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 121365/2009 w dniu 28.07.2009 r.


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w powyższym postępowaniu:

1. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno.
Cena oferty: 451.787,00 zł brutto; (370.317,21 zł netto).
Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jedynym kryterium ocen była cena. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą - wykonawca wybranej oferty zaoferował najniższą cenę, oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100 pkt).

2. W postępowaniu nie złożono innych ofert.


Wójt Gminy Rogowo
(-)
mgr Barbara Nowakowska

Informację zamieszczono:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rogowie
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie

a/a

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rogowo: Przebudowa drogi gminnej nr 120532C Kosiory od km 0+000 do km 1+150 w miejscowości Kosiory
Numer ogłoszenia: 147095 - 2009; data zamieszczenia: 03.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 121365 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej nr 120532C Kosiory od km 0+000 do km 1+150 w miejscowości Kosiory.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 120532C Kosiory od km 0+000 do km 1+150 w miejscowości Kosiory. Zakres robót: 1) Roboty pomiarowe, w tym: a) wykonanie robot pomiarowych w terenie, b) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, c) odtworzenie punktów geodezyjnych. 2) Roboty przygotowawcze, w tym m.in.: a) założenie rur na przewody teletechniczne na skrzyżowaniu z drogą, b) karczowanie drzew i wywóz dłużycy, karpiny i gałęzi, 3) Roboty ziemne, w tym m.in.: a) wykonanie robot ziemnych w gruncie, b) formowanie, zagęszczanie i plantowanie nasypów i poboczy, 4) Wykonanie podbudowy, w tym m.in.: a) profilowanie podłoża, b) wykonanie warstwy odsączającej, c) wykonanie podbudowy z pospółki stabilizowanej cementem. 5) Wykonanie nawierzchni, w tym m.in.: a) oczyszczenie podbudowy, b) podwójne powierzchniowe utrwalenie grysem i asfaltem, 6) Wykonanie oznakowania. 7) Wykonanie zjazdów.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 370317.21 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.09.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 370317.21
• Oferta z najniższą ceną: 370317.21 oferta z najwyższą ceną: 370317.21
• Waluta: PLN.

    Wójt Gminy Rogowo
               (-)
mgr Barbara Nowakowska

 

Ogłoszenie zamieszczono:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rogowie
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (28 lipca 2009)
Opublikował: Mariusz Gębicki (30 lipca 2009, 12:29:29)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (10 września 2009, 11:50:24)
Zmieniono: dodano informację o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1192