Budowa drogi gminnej nr 120537C Sosnowo-Szczerby od km 1+010 do km 2+101

Plik do pobrania Ogłoszenie (239kB) pdf
Plik do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (338kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (62kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 2 - Projekt umowy (196kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy (24kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy art 24 ust. 1 (37kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (49kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 6 - Wykaz narzędzi (45kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 7 - Wykaz osób (45kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 8 - Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach (37kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 9 - Oświadczenie Wykonawcy art 24 ust. 1 (35kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 10 - Informacja dotycząca grupy kapitałowej (37kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 11 - Informacja dotycząca podwykonawców (37kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 12 - Opis techniczny (414kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13a - Schematy i rysunki (3675kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13b - Schematy i rysunki
Plik do pobrania Załącznik nr 13c - Schematy i rysunki (2675kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13d - Schematy i rysunki (7330kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13e - Schematy i rysunki (2173kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13f - Schematy i rysunki (1767kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13g - Schematy i rysunki (3138kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 14 - Przedmiar robót (21kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 15 - Szczegółowe specyfikacje techniczne (1358kB) pdf


Plik do pobrania Specyfikacja Istotanych Warunków Zamówienia - wyjaśnienia (124kB) pdfPlik do pobrania Specyfikacja Istotanych Warunków Zamówienia - wyjaśnienia (117kB) pdf

Wyjaśnienie dla osób nie mogących otworzyć załącznika 13b. Wbudowany w firefoxa mechanizm podglądu pdf nie potrafi sobie poradzić z tak dużym plikiem, proszę plik zapisać na dysku i dopiero go otworzyć.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI - OTWARCIE OFERT
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Plik do pobrania Protokół - otwarcie ofert (91kB) pdf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rogowo: Budowa drogi gminnej nr 120537C Sosnowo-Szczerby od km 1+010 do km 2+101
Numer ogłoszenia: 281540 - 2015; data zamieszczenia: 22.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 260310 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej nr 120537C Sosnowo-Szczerby od km 1+010 do km 2+101.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Geodezyjne roboty pomiarowe w terenie, w tym: a) wykonanie robót pomiarowych w terenie b) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 2) Roboty różne, w tym: a) założenie rur osłonowych dwudzielnych na skrzyżowaniach linii teletechnicznych z nawierzchnią wraz z robotami towarzyszącymi oraz na zjazdach b) przełożenie linii teletechnicznych, c) ustawienie punktu świetlnego - jednoramiennej lampy hybrydowej solarowej z turbiną wiatrakową, o określonych parametrach d) karczowanie drzew z wywozem, e) ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych f) zamontowanie znaków g) wykonanie oznakowania poziomego w postaci linii przykrawędziowej 3) Roboty ziemne, w tym: a) wykonanie robót ziemnych podłużnych z wywozem, z wbudowaniem w nasyp i pobocza, na odkład b) wykonanie robót ziemnych poprzecznych z wbudowaniem w nasyp i pobocza c) wykonanie robót ziemnych podłużnych w wbudowaniem w nasyp d) formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy e) plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy f) plantowanie powierzchni skarp wykopów 4) Wykonanie podbudowy, w tym: a) profilowanie podłoża w gruncie pod warstwy konstrukcyjne b) wykonanie warstwy odcinającej z piasku c) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kamienia naturalnego łamanego d) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kamienia naturalnego łamanego 5) Wykonanie nawierzchni, w tym: a) oczyszczenie podbudowy tłuczniowej b) wykonanie warstwy wiążącej z masy BA c) oczyszczenie warstwy wiążącej i wcinki d) skropienie warstwy wiążącej e) ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej zamkniętej 6) Wykonanie zjazdów, skrzyżowań, w tym: a) wykonanie koryta w gruncie z rozplantowaniem gruntu b) wywóz gruntu c) wykonanie warstwy odcinającej z piasku d) wykonanie podbudowy z kamienia łamanego z zaklinowaniem i zamiałowaniem e) oczyszczenie podbudowy tłuczniowej f) wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej Szczegółowy zakres robót do wykonania zamówienia przedstawiony został w załączonych do Specyfikacji następujących dokumentacjach technicznych: Dokumentacji projektowej ze schematami i rysunkami, Przedmiarze robót, Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione w projekcie umowy...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0, 45.23.33.00-2, 45.11.12.00-0, 45.23.32.80-5, 45.23.32.53-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 638582,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 767940,76

  • Oferta z najniższą ceną: 767940,76 / Oferta z najwyższą ceną: 767940,76

  • Waluta: PLN .

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (2 października 2015)
Opublikował: Mariusz Gębicki (2 października 2015, 22:05:31)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (24 października 2015, 22:53:53)
Zmieniono: dodano informacjeo udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 604