Dostawa oleju opałowego średnio w ilości około 4 tys. litrów miesięcznie w roku 2016 i 2017 dla zaopatrzenia kotłowni ...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. Nazwa i adres zamawiającego

    Gmina Rogowo
    87 – 515 Rogowo
    tel. /054/ 280 16 22         fax /054/ 280 28 32
    godziny urzędowania:

Poniedziałek     -  7:15 – 15:15                        Wtorek             -  7:15 – 16:15                        Środa               -  7:15 – 15:15                        Czwartek           -  7:15 – 15:15                        Piątek               -  7:15 - 14:15
    przetargi@rogowo.pl
    www.bip.rogowo.pl

2. Określenie trybu zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11
ust.8 Prawa zamówień publicznych. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych /Dz.U. 2013. 907 z późn. zm./  

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.bip.rogowo.pl

4. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego średnio w ilości około 4 tys. litrów miesięcznie w roku 2016 i 2017  dla zaopatrzenia kotłowni w:
  - Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Rogowie
  - Bibliotece Publicznej w Rogowie
      Kod CPV 23.12.21.00 – 9
      Dostarczany olej powinien być zgodny z Polską Normą PN-C-96024/2001

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia - dostawy w ciągu max  36 godzin od telefonicznego
    zgłoszenia zapotrzebowania na dostawę.
    Płatność dokonywana będzie każdorazowo po dostawie na rachunek Wykonawcy.

8.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
   tych warunków
   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
     1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
     2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
         osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:.
     3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania:
     4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Z ubiegania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 a)   jest niezgodna z ustawą,
 b)   jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 c)    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
       nieuczciwej konkurencji,
 d)   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 e)   została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału o udzielenie zamówienia,
 f)    zawiera omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, których nie można poprawić na podstawie
       art. 87, lub błędy w obliczaniu ceny,
 g)   wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
       poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny,
 h)   jest nieważna na podstawie innych przepisów.

8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
    
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
 - nazwa kryterium, waga:
          Cena       -              100 pkt

 10.Miejsce i termin składania ofert
     Oferty należy składać w:
         Urzędzie Gminy w Rogowie
         87 – 515 Rogowo
         pok. Nr 10
         do dnia  07. 12 . 2015 r. do godziny 10:00

11. Termin związania z ofertą.
      Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
     Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
     Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

14.Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
     elektronicznej.
     Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Plik do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (342kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 - Oferta (38kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 2 - Oświadczenie (29kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 3 - umowa (36kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 4 - Informacja dotycząca grupy kapitałowej (41kB) word

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (24 listopada 2015)
Opublikował: Mariusz Gębicki (24 listopada 2015, 22:10:34)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (14 grudnia 2015, 09:44:35)
Zmieniono: dodano informację o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 440