P r o t o k ó ł VI/2018

z obrad XXXIII sesji VII kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 25 lipca 2018r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

Sesję Rady Gminy Rogowo VII kadencji ( 2014-2018)  , która odbyła się w sali narad w Urzędzie Gminy w Rogowie o godz.1000 otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rogowo – Marek Długokęcki witając zebranych. Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła wójt,  sekretarz,  skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. Na ogólną liczbę 15 radnych  w obradach sesji uczestniczyło 14 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał. 
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad :
1. Sprawy organizacyjne :
  a) otwarcie obrad  XXXIII sesji i stwierdzenie quorum,
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z  XXXII sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Sprawozdanie wójta gminy z działalności. 
4. Podjęcie uchwał :
  a) zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
        Interdyscyplinarnego w Rogowie do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
        szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 
  b) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2018r.
  c) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo
        na lata 2018-2032,
  d) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rogowo, 
  e) w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na wyprzedzające finansowanie działań
        dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej celem zapewnienia ciągłości finansowanych
        przedsięwzięć.
5. Wolne wnioski i zapytania
6. Zakończenie obrad.

Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili. Prowadzący obrady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie przewodniczący rady zaproponował przyjęcie protokołu z XXXII  sesji bez czytania.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest w BIP Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie. 
Ad 2.
Komisja Rewizyjna, Komisja Rozwoju Gospodarczego, Komisja Ładu i Porządku Publicznego i Komisja Oświaty Kultury Zdrowia i Opieki Społecznej  w dniu 12.07.2018r na wspólnym posiedzeniu zajmowały się  następującymi tematami : zgodnie z pismem  firmy Universum , która jest zainteresowana wydzierżawieniem ośrodka wczasowego w Sitnicy przedstawiciele tej firmy zostali zaproszeni na spotkanie w tej sprawie. Przedstawiciel firmy oznajmił, że miejscem tym interesuje się od zeszłego roku i zapoznał się z warunkami przetargu na oddanie w dzierżawę ośrodka. Przedstawiciel firmy poinformował, że firma posiada podobne obiekty, które dzięki ich działaniom są obecnie turystycznymi miejscami i przeszły dużą rewitalizację. W wersji multimedialnej przedstawił wyremontowane przez firmę obiekty służące turystyce. Przedstawiciel firmy poinformował, że ma pomysł na rozwój tego miejsca, ale nie pokrywa on się w całości z oczekiwaniami gminy zawartycmi w przetargu i przedstawił plan rewitalizacji ośrodka. Rewitalizacja ośrodka polegałaby między innymi na kapitalnym remoncie domków i restauracji , utworzeniu placu zabaw, naprawieniu pomostu, utworzeniu plaży. Ponadto organizowane byłyby koncerty i biesiady.  Przedstawiciele tej firmy stwierdzili, że biorąc ośrodek w dzierżawę i ponosząc duży wkład, muszą zarobić na tym przedsięwzięciu.  Ponadto jeżeli doszłoby do porozumienia w sprawie dzierżawy ośrodka, to przedstawiciel firmy przedstawił stanowisko dotyczące okresu dzierżawy.  Po dyskusji, radni na spotkaniu nie podjęli decyzji w sprawie dzierżawy ośrodka. 
Pani wójt poinformowała, że firma, od której gmina zakupuje energię elektryczną wystosowała pismo o podwyższeniu ceny na zakup energii. W tym celu odbyło się spotkanie Rypińskiej Grupy Zakupowej, do której należy nasza gmina w celu rozwiązania umowy z tą firmą i przygotowania nowego przetargu na dostawę energii elektrycznej od 1.01.2019r.
Pani wójt poinformowała, że ogłoszony został konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogowie.
Pani Nowakowska poruszyła temat planowanego święta plonów w naszej gminie.
Pani skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie gminy i w wieloletniej prognozie finansowej.
Pani Motylewska przedstawiła projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową przedszkola gminnego w Rogowie.
Radni zapoznani zostali z projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy, które będzie obowiązywało od 1.07.2018r.      
Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce sesjami:
- w dniu 1.06 podpisano akt notarialny na sprzedaż drugiej działki w Rogowie, 
- w dniu 12.06 odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej w Rogowie połączona z obchodami 100- lecia placówki. Pani wójt podziękowała dyrektorowi szkoły,  gronu pedagogicznemu i rodzicom  za przygotowanie uroczystości.
- w dniu 12.06 wybrano ofertę na wykonanie robót geodezyjnych dla Urzędu Gminy w Rogowie i jednostek organizacyjnych w 2018r,
- pani wójt poinformowała o wystąpieniu pożaru na ośrodku wczasowym w Sitnicy,
- w dniu 20.06 odbył się końcowy odbiór drogi gminnej Dębiany-Pręczki,
- w dniu 25.06 odbyło się spotkanie LGD w Wąpielsku, na którym omawiano możliwości złożenia wniosków ( gmina Rogowo złożyła wniosek na budowę placu zabaw w Rogowie i siłowni na świeżym powietrzu w Nadrożu ),
- w związku z kontrolą na terenie kraju dotyczącą funkcjonowania systemu informacji oświatowej zostały przeprowadzone szkolenia w naszych szkołach mające na celu wyeliminowanie błędów i uzupełnieniu danych,
- w dniu 4.07 została zorganizowana jednodniowa wycieczka nad morze dla uczniów naszych szkół osiągających wysokie wyniki nauczania,
- w dniu 9.07 przygotowano i złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowa jakość edukacji w gminie Rogowo na dofinansowanie doposażenia szkół podstawowych w gminie Rogowo,
- pani wójt poinformowała o decyzji grupy zakupowej, która postanowiła rozwiązać umowę z firmą sprzedającą energię elektryczną ze względu na podwyżkę ceny energii,
- w dniu 12.07 odbyło się spotkanie wójta, radnych i przedstawicieli firmy Universum, która jest zainteresowana dzierżawą ośrodka wczasowego. Na spotkaniu przedstawiciel firmy przedstawił wizję rozwoju ośrodka. Pani wójt poinformowała, że związku z tym, że radni nie podjęli decyzji w tej sprawie, wójt nie zdecyduje o dzierżawie. 
- ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej w Rogowie,
- w dniu 23.07 odbyło się spotkanie LGD w Rypinie, na którym dokonano zmian we wnioskach, 
- ogłoszono przetarg na budowę drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy w Rogowie,
Ad 4.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Nadzór wojewody wniósł uwagę do uchwały z dnia 19 kwietnia 2018r w  sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego dotyczącą paragrafu 8, który stanowi,. że traci moc uchwała z 2011r w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Zapis tego paragrafu został ujęty już w uchwale w dniu 23 marca 2018r, który wszedł w życie z chwilą ogłoszenia w dzienniku urzędowym tej uchwały.
Radni do powyższego tematu nie mieli pytań.
W związku z tym, przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXIII/29/18   zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rogowie do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania głosowało 14 radnych.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018r. przedstawiła skarbnik gminy, która omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków.   
Po stronie dochodów zmiany polegały między innymi na :zwiększeniu dochodów o kwotę 127 605,40 na podstawie umowy dotacyjnej na dofinansowanie zadania Infostrada, zwiększeniu dochodów na podstawie zawiadomień wojewody na wypłaty zasiłków stałych i na usługi opiekuńcze, zwiększeniu dochodów na usuwanie azbestu.
Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczyły między innymi : zmniejszenia wydatków na zakup kotła gazowego do SUW w Nadrożu, zmniejszeniu wydatków o kwotę 122 000 zł na budowę drogi Szczerby, zwiększeniu wartości zadania o kwotę 100 000 zł dotyczącego budowy kontenera sanitarnego, zadaszenie trybun oraz budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki na zespole boisk w Rogowie, wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego „Infostrada 2” zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie, wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego na kwotę 22 000 zł dotyczącego budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej. 
Zmiany w planie wydatków bieżących polegały między innymi na : zabezpieczeniu kwoty 2 420 zł na wynagrodzenie w ramach umowy – zlecenia, zwiększeniu wydatków o kwotę 6 000 zł na herb Gminy, zwiększeniu wydatków o kwotę 6 100 zł na zakup sprzętu dla OSP Rogowo i Kobrzyniec, zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 150 000 zł w ramach projektu budowy przedszkola w Rogowie, zwiększeniu wydatków o kwotę 90 864 zł na usuwanie azbestu. 
Podczas dyskusji nad zmianami w budżecie radny Baldouski zapytał o kwotę w dziale dotyczącym promocji przeznaczoną na dożynki i na herb. Pani Motylewska odpowiedziała, że w budżecie zabezpieczona kwota na dożynki to 20 tys. zł i na herb po zmianie w budżecie 12 tys. zł. Radny wnioskował, aby  zdjąć wydatek związany z ustanowieniem herbu i proponował, aby do tego tematu wrócić w późniejszym czasie.
Radna Czerska stwierdziła, że najpierw powinny być konsultacje ze społeczeństwem w sprawie herbu, ponadto powiedziała, że jest zaplanowanych za dużo inwestycji, w związku z tym gmina posiada duży deficyt budżetowy. 
Pani wójt odpowiedziała, że z chwilą opracowania projektu herbu będą konsultacje społeczne. Przy projekcie budżetu zaplanowano wydatek na herb w kwocie 6 tys. zł. Cały proces związany z ustanowieniem herbu trwa dłuższy czas.
W tym temacie głos zabrał pan starosta, który stwierdził, że w powiecie rypińskim tylko gmina Rogowo i gmina Brzuze nie posiadają herbu. Dodał, że herb to utożsamianie się a gminą. 
W sprawie wydatków na inwestycje, pani wójt odpowiedziała, że realizacja ich zależy od podpisanych umów. Na większość zadań inwestycyjnych będą dofinansowania i wówczas deficyt będzie się zmniejszał. Ponadto pani wójt dodała, że jest ogłoszony konkurs na drogi lokalne, do którego gmina będzie składała wniosek o dofinansowanie do budowy drogi Szczerby.   Pani Nowakowska poinformowała również, że jeżeli zadanie nie jest ujęte w budżecie , to nie można rozpocząć prac geodezyjnych.
Po dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie dwie propozycje : 
- propozycja radnego Baldouskiego, aby wykreślić z budżetu wydatek związany z herbem, za którą głosowało 3 radnych,
- propozycja wójta   dotycząca ujęcia w budżecie wydatku na herb, za którą głosowało 11 radnych.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały zmieniającej budżet na 2018r i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXIII/30/18 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2018r głosowało 11 radnych, 3 radnych ( Baldouski, Czerska. Piotrowski ) bylo przeciw uchwale. 
Kolejny projekt uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową przedstawiła pani skarbnik, która poinformowała, że w związku ze zmianami w budżecie gminy zachodzi potrzeba zmiany w prognozie finansowej. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXIII/31/18 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2018-2032 radni głosowali jednogłośnie tj. 14 radnych.
W dalszej części obrad przewodniczący rady poinformował, że w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r należy ustalić nowe wynagrodzenie dla pani wójt. Pan Długokęcki odczytał zaproponowane wysokości składników wynagrodzenia w projekcie uchwały. Radny Piotrowski stwierdził, że proponowane wynagrodzenie dla wójta jest niezgodne z rozporządzeniem, gdyż zmiana rozporządzenia polega na obniżeniu o 20%  wynagrodzenia zasadniczego. Radny Piotrowski zaproponował następujące wynagrodzenie dla pani wójt : wynagrodzenie zasadnicze 4320 zł, dodatek funkcyjny 1900 zł, dodatek specjalny 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 1866 zł, dodatek stażowy 864 zł.
Do powyższego tematu odniosła się pani sekretarz, która poinformowała, że zmiana wynagrodzenia wójta od 1 lipca 2018r. wynika z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. Wskazane w nim zostały maksymalne kwoty wynagrodzenia między innymi dla wójtów, burmistrzów. Wynagrodzenie zasadnicze jest ustalone w tzw. widełkach i rada gminy może dokonać zmiany w ramach tych widełek.  Ponadto z rozporządzenia nie wynika, że dotychczasowe wynagrodzenie wójta ma być obniżone o 20%.
W czasie dyskusji było pytanie, co będzie w przypadku nie podjęcia nowej uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta. Pani sekretarz odpowiedziała, że ustalenie, jak i zmiana wynagrodzenia wójta należy do kompetencji rady gminy, wojewoda nie ma podstaw prawnych do wydania zarządzenia zastępczego w przypadku nie podjęcia uchwały  ustalającej wójtowi nowego wynagrodzenia. 
Następnie radna Czerska zawnioskowała, aby w tej sytuacji zdjąć z porządku obrad punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta i utrzymać to wynagrodzenie  na dotychczasowym poziomie. Wniosek ten poparł radny Gutkowski. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek radnej Czerskiej i Gutkowskiego, za którym głosowało 10 radnych, 4 radnych ( Długokęcki, Trymers, Kopycińska, Przybysz ) byli przeciw. 
Radna Czerska zapytała – czy obecnie w naszym urzędzie jest zastępca wójta. Pani wójt odpowiedziała, że w naszym urzędzie nie ma etatu płatnego zastępcy wójta, pani sekretarz wykonuje obowiązki zastępcy wójta w przypadku np. choroby wójta. 
Projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań przedstawiła pani skarbnik. Pani Motylewska poinformowała, że pożyczka byłaby zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w  kwocie 1 359 877 zł na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z UE w związku z budową przedszkola gminnego w Rogowie. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXIII/32/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na wyprzedzające finansowanie działań dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej celem zapewnienia ciągłości finansowanych przedsięwzięć głosowało 14 radnych.
Ad 5.
W wolnych wnioskach głos zabrał Starosta Rypiński, który wyraził swoje zdziwienie z powodu tak dużego zadłużenia Gminy. Następnie poinformował,  że odbył się przetarg na remont odcinka ok. 700 m drogi powiatowej w Rogowie w kierunku Świeżaw wraz z chodnikiem. Koszt tej inwestycji to kwota około 600 tys. zł. Pan starosta poprosił o wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia chociażby symboliczną kwotą  50 tys. zł.
Radny Gutkowski poruszył temat budowy chodnika w Pręczkach oraz zgłosił pani wójt potrzebę uporządkowania na posesji u pani Cieszyńskiej poprzez obcięcie krzewu bzu.
Pan starosta nawiązał do trudnej sytuacji w ROTR w Rypinie.
Pani wójt poruszyła temat dotyczący problemu usunięcia słupa elektrycznego w Rudzie, który będzie przeszkadzał przy budowie drogi. Zakład energetyczny odmówił opracowania dokumentacji na przesunięcie słupa. Gmina we własnym zakresie przystąpi do zlecenia opracowania dokumentacji na przebudowę linii energetycznej kolidującej z budową drogi.     
Ad 6.
 Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz.1230  zakończył obrady XXXIII sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Rady Gminy Rogowo Protokolant
Marek Długokęcki                  Jadwiga Trybańska


     
       

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (8 sierpnia 2018)
Opublikował: Mariusz Gębicki (8 sierpnia 2018, 10:59:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 215