P r o t o k ó ł nr III/2005

P r o t o k ó ł  Nr III/05

z obrad XXII sesji IV kadencji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 31 marca 2005r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

         Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy w Rogowie. Ponadto w obradach uczestniczyła Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów  oraz zaproszeni goście.
Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad :

1.     Sprawy organizacyjne :
a)     otwarcie obrad XXII sesji i stwierdzenie quorum,
b)    przyjęcie protokołu z XXI sesji.
2.     Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
3.     Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4.     Podjęcie uchwał w sprawie :
a)     zmieniająca uchwałę Nr XXI/8/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 22.02.2005r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r,
b)    regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rogowo,
c)     regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Rogowo oraz wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,
d)    określenia „ Regulaminu kryteriów  trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze”,
e)     przyjęcia „ Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Rogowo”,
f)      ustalenia opłaty za wprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Rogowo.
5.     Dyskusja nad wieloletnim  programem inwestycyjnym  gminy Rogowo na lata 2005-2007.
6.     Wolne wnioski i zapytania.
7.     Zakończenie obrad.

Ad 1.
Otwarcia obrad sesji Rady Gminy w Rogowie o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy, który powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał proponowany porządek obrad.
Radni przystąpili do głosowania nad porządkiem obrad. Radny Słomiński zabrał głos w kwestii pkt 5 proponowanego porządku obrad. Stwierdził, że na obradach poprzedniej sesji został postawiony wniosek o wprowadzenie do porządku obrad na następnej sesji dyskusji nad wieloletnim programem inwestycyjnym gminy Rogowo oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej ten program. Wniosek ten został przegłosowany w dniu 22.02.br przy obecnych 14 radnych 13 głosami za przy 1 wstrzymującym. Radny Słomiński poprosił o wprowadzenie do porządku obrad sesji wniosku w takiej formie jaki był przegłosowany na sesji 22.02.br tj. dyskusja nad wieloletnim programem inwestycyjnym gminy Rogowo i podjęcie uchwały zatwierdzającej ten program.
W odpowiedzi na powyższe Przewodniczący Rady powiedział, że w pkcie 5 porządku obrad będzie dyskusja nad wieloletnim programem inwestycyjnym.  Jeżeli w trakcie dyskusji wyniknie potrzeba podjęcia uchwały zatwierdzającej program to będzie podjęta uchwała.
Radny Słomiński dodał, że nie wprowadzając do porządku obrad uchwały zatwierdzającej wieloletni program inwestycyjny nie będzie spełniona wola radnych, którzy przegłosowali na ostatniej sesji wniosek dotyczący podjęcia uchwały w powyższej sprawie. Przewodniczący Rady odpowiedział, że wola radnych zostanie spełniona w pkcie 5 porządku obrad. Radni : Słomiński, Szarszewski, Szałwińki, Buczyńska, Krajewska opuścili salę narad i nie uczestniczyli w dalszych obradach..
W związku z tym Pan Długokęcki poprosił o  ponowne sprawdzenie quorum. Na obradach sesji pozostało 9 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad. Radni jednogłośnie przyjęli  porządek obrad zaproponowany przez prowadzącego obrady.
Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z XXI sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 9 radnych.

Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji między sesjami.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w dniu 21.03.br, na którym sprawdzano wykonanie uchwały Nr XI/29/03 Rady Gminy z dnia 30.12.2003r w sprawie wydatków niewygasających. Kontrolą objęto wydatkowanie środków zgodnie z treścią uchwały i zachowanie terminów realizacji. Z wyjaśnień Skarbnika wynika, że określone środki niewygasające zostały wydatkowane zgodnie z określonym zadaniem, a także zachowano terminy ich wydatkowania.
Ponadto poruszane były tematy będące porządkiem obrad sesji.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że komisja odbyła obrady 22.03.br. Omawiane tematy to : regulamin przyznawania stypendium dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy, regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę, regulamin przyznawania nagród nauczycielom, regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, opłata za 1m3 odprowadzanych ścieków.
Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się 21.03.br, na którym były omawiane tematy obrad sesji.   
Posiedzenie Komisji Oświaty odbyło się 18.03.br, na której zapoznano się z projektami uchwał na sesję.
 
 
Ad 3.
Kolejny punkt obrad to sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w tym okresie.
Oto, niektóre z nich :
-w dniu 23.02.br złożono wnioski  o środki strukturalne na budowę dróg : Seperak, III etap Brzeszczki Duże, Sosnowo-Zamość oraz na budowę kanalizacji ściekowej Rojewo-Rogowo-Pręczki,
- odbyło się posiedzenie Rady Zatrudnienia w Urzędzie Pracy w Rypinie z udziałem przedstawicieli firm z terenu powiatu rypińskiego i dyrektorów szkół średnich,
- Sąd Okręgowy we Włocławku odroczył sprawę nauczyciela Szkoły Podstawowej w Rogowie na miesiąc kwiecień br,
- odbyła się wizytacja terenowa przedstawicieli ARiMR na zadanie kanalizacji ściekowej. Oczekujemy na spływ środków z budżetu państwa na to zadanie,
- zostało podpisane porozumienie pomiędzy gminą Rogowo a Powiatową Strażą Pożarną dotyczące udziału OSP Rogowo w systemie krajowym,
- uczestniczono w posiedzeniu zarządu Związku Gmin Rypińskich, którego tematem był budżet na 2005 rok,
- zakończyła się w urzędzie gminy kontrola kompleksowa Regionalnej Izby Obrachunkowej – oczekujemy na zalecenia pokontrolne,
- w miesiącu kwietniu br będzie ogłoszony przetarg na zakup nowego gimbusa,
- rozpoczęły się prace na II etapie budowy drogi Rogowo-Brzeszczki Duże w ramach programu SAPARD,
- wystąpiono do Zakładu Energetycznego o przestawienie czasu na zegarach na lampach ulicznych.
Będąc przy głosie Pani Wójt poprosiła radnych i sołtysów o składanie na piśmie propozycji do opracowywanego regulaminu utrzymania  czystości na terenie naszej gminy.

Ad 4.
Prowadzący obrady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
W temat podjęcia uchwały dotyczącej zmian w budżecie Gminy na 2005r wprowadziła Pani Nurkowska. W związku ze zmianą przez Wojewodę dotacji celowych w łącznej wysokości 67.430 zł należy urealnić budżet. Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie po stronie dochodów i wydatków.
Oto, niektóre z nich :
Zmiany w planie dochodów :
W dziale „Pomoc społeczna” proponowano zwiększenie o kwotę 67.430 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe dla podopiecznych w wysokości 30.900 zł oraz na dożywianie dzieci 36.530 zł.
Zmiany w planie wydatków :
W dziale „ Oświata i wychowanie” proponowano zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 15.099 zł, zwiększając środki na realizację zadań : dokształcanie nauczycieli na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Rypinie i na wyposażenie klasy „0” w Szkole Podstawowej w Nadrożu.
Po przedstawieniu materiału radni nie wnosili zapytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie Gminy na 2005r i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXII/9/05 zmieniająca uchwałę Nr XXI/8/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 22.02.2005r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005r.
Następnie Pani Sekretarz przedstawiła regulamin udzielania stypendium dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogowo. Regulamin określa sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, formy w jakich udziela się stypendium oraz tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego. Wysokość miesięcznego stypendium dla osób spełniających warunki nie może być niższa niż 44,80 zł, a nie wyższe niż 112 zł. Kryterium dochodowe, które umożliwia ubieganie się o stypendium to dochód miesięczny określony w ustawie o świadczeniach rodzinnych czyli nie przekraczający w przeliczeniu na osobę w rodzinie kwoty 316 zł netto. Stypendium będzie przyznawane między innymi na pokrycie kosztów związanych z udziałem w zajęciach edukacyjnych, na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym na zakup podręczników jak również na pokrycie kosztów dojazdu dla uczniów nie korzystających z bezpłatnego dowożenia. Stypendia przyznawane na powyższe cele będą przekazywane w formie refundacji wydatków, na podstawie dokumentów potwierdzających ich wydatkowanie. Ponadto regulamin przewiduje przyznawanie zasiłku szkolnego w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym i pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Pani Wójt dodała, że na dzień dzisiejszy nie wpłynęły środki na stypendia. Radni w trakcie dyskusji stwierdzili, że  przyznanie stypendium osobom, które spełnią warunki określone w regulaminie spowoduje niezadowolenie  w społeczeństwie, gdyż wiele osób przekroczy kryterium dochodowe. Po dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej regulaminu udzielania stypendium socjalnego i zarządził głosowanie. 9 głosami za podjęto uchwałę Nr XXII/10/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogowo.
Prowadzący obrady ogłosił przerwę .
Po wznowieniu obrad Pani Wójt poinformowała, że zmiana przepisów w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu spowodowała obowiązek zmiany regulaminu wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę. Pani Wójt dodała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami regulamin będzie uchwalany przez radę gminy każdego roku. Pani Nowakowska omówiła określone w projektowanym regulaminie wysokości i szczegółowe zasady przyznawania dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw, dodatek mieszkaniowy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Pani Wójt poinformowała, że na terenie naszej gminy nie działają żadne związki zawodowe nauczycieli. Informację tę przedłożyli na piśmie dyrektorzy szkół.
W związku z tym regulamin nie był uzgadniany ze związkami zawodowymi. Po przedstawieniu powyższego materiału Przewodniczący Rady poprosił o dyskusję. Pan Wąsicki – dyrektor Publicznego Gimnazjum w Rogowie stwierdził, że regulamin zawiera dodatki dla nauczycieli, które przewiduje Karta Nauczyciela. Nie ma żadnych uwag co do treści regulaminu. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXII/11/05 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Rogowo oraz wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego głosowało 9 radnych.
W dalszej części został omówiony projekt regulaminu kryteriów i tryby przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom przez Wójta Gminy i przez dyrektorów szkół po spełnieniu określonych w regulaminie warunków tj. przepracowaniu przez nauczyciela w szkole co najmniej 1 roku oraz po spełnieniu przez nauczyciela kryteriów zawartych w regulaminie. Do tego tematu radni nie wnosili uwag i zapytań. Wobec tego Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały odnośnie regulaminu kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i przystąpił do głosowania. Za podjęciem uchwały Nr XXII/12/05 w sprawie określenia „ Regulaminu kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze” głosowało 9 radnych.
Z kolei Pan Długokęcki udzielił głosu Panu Zgórzyńskiemu – przedstawicielowi Izby Rolniczej, który nawiązał do wypełniania wniosków przez rolników o dopłaty bezpośrednie.
Pan Stefański zaapelował do przedstawiciela Izby Rolniczej o interwencję w sprawie wypłat dopłat bezpośrednich dla rolników, u których była kontrola na gruntach i nie wykazała różnic w złożonych wnioskach.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad głos zabrała Pani Wójt wprowadzając radnych w temat regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz w temat dotyczący ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków. Pani Nowakowska poinformowała, że zostało podpisane porozumienie z firmą KOMES na odbiór ścieków z terenu gminy Rogowo. Odczytała treść umowy, w której są określone warunki na odprowadzanie i oczyszczanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Rypinie. Opłata dla firmy KOMES za przyjęcie ścieków została określona w umowie i wynosi 1,85 zł za 1m3 netto.          
Następnie Pan Kukowski przedstawił projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rogowo. Regulamin zawiera prawa i obowiązki usługodawcy oraz prawa i obowiązki odbiorcy. Ponadto regulamin określa sposób zawierania umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków z odbiorcą. W regulaminie określony jest również sposób rozliczeń za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki, a także warunki przyłączenia się do sieci. Będąc przy głosie Pan Kukowski poinformował o złym stanie technicznym zamontowanych zasuw, które zostały uszkodzone przez właścicieli gruntów. Po dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXII/13/05 w sprawie przyjęcia „ Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Rogowo”.
Kolejny temat obrad sesji to ustalenie opłaty za odprowadzanie ścieków. Pani Wójt zaproponowała stawkę 1,86 zł za 1m3 netto odprowadzonych ścieków i stwierdziła, że cena ta będzie obowiązywała przez 2005r. W zaproponowanej stawce mieści się opłata dla firmy KOMES za odbiór ścieków tj. 1,85 zł za 1 m3 oraz koszty związane z utrzymaniem trzech przepompowni. Po przedstawieniu materiału i nie wniesieniu uwag Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały odnośnie opłaty za odprowadzane ścieki i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXII/14/05 w sprawie ustalenia opłaty za wprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie.

Ad 5.
Dyskusję nad wieloletnim programem inwestycyjnym Gminy Rogowo otworzyła Pani Wójt. Poinformowała, że w poprzedniej kadencji Rada Gminy w Rogowie podjęła uchwałę dotyczącą przyjęcia „ Strategii Rozwoju Gminy Rogowo”. Wszyscy radni obecni na obradach sesji głosowali za przyjęciem strategii. W tym programie ujęte są między innymi zadania ogólne dotyczące zaopatrzenia Gminy Rogowo w wodę i kanalizację ściekową, poprawa stanu technicznego obiektów oświaty, remonty dróg.
Następny plan, który został opracowany przez powiat rypiński przy współudziale gmin to „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Rypińskiego na lata 2004-2006”. Wójt przedstawiła zadania ujęte w tym planie dotyczące naszej Gminy. Są to między innymi :remont drogi powiatowej Dylewo-Pręczki, Brzuze- Huta Chojno, Brzuze-Nadróż, remont drogi Pręczki-Rogowo-Skępe, budowa chodnika w miejscowości Świeżawy, budowa chodnika w Rogowie w kierunku miejscowości Świeżawy, remont chodnika w Pręczkach, budowa chodnika w Sosnowie, remont drogi powiatowej Wygoda –Sosnowo.  Pani Nowakowska dodała, że będą trudności przy remontach dróg powiatowych, gdyż drogi te nie mają uregulowanego stanu prawnego.
Pani Wójt w dalszej części swojej wypowiedzi stwierdziła, że plan wieloletni został uchwalony jako załącznik do uchwały budżetowej na 2005r. Nadmieniła, że opracowywana jest cała dokumentacja na remont Szkoły Podstawowej w Kobrzyńcu. Pani Nowakowska podkreśliła, że w 2004r gmina Rogowo wykonała zadania inwestycyjne na kwotę około 5.400.000 zł, z czego zwrotu otrzymamy z budżetu państwa około 3.500.000 zł. Wójt poinformowała, że wpłynęły dwa wnioski o pobudowanie wodociągu. Ponadto Pani Wójt powiedziała, że opracowana zastała dokumentacja na budowę kanalizacji ściekowej na odcinku Rojewo-Rogowo-Świeżawy- Pręczki, natomiast w tym roku do budżetu przyjęto do realizacji opracowanie dokumentacji ściekowej Nadróż-Lasoty-Pręczki. Kolejny etap opracowania dokumentacji na Kobrzyniec-Charszewo-Nadróż jest planowany  na 2006r. W sprawie stanu technicznego obiektów szkolnych Pani Wójt powiedziała, że niektóre obiekty wymagają remontów : SP w Sosnowie –remont dachu, SP w Kobrzyńcu – kapitalny remont budynku, SP w Nadrożu – wymiana co i podłogi na sali gimnastycznej oraz ocieplenie budynku, budowa boiska w Rogowie. Pani Wójt poruszyła temat bezpieczeństwa i dowozu dzieci do szkół. Odczytała pismo odnośnie dowozu dzieci do szkół. Poinformowała, że zgodnie z przepisami dzieci klasy I-III nie powinny dochodzić dalej niż 3 km, a dzieci starsze 4 km.
Po wypowiedzi Pani Wójt Przewodniczący Rady poprosił radnych i sołtysów o składanie propozycji dotyczących zadań na najbliższe lata.
Radny Stefański zgłosił wniosek od mieszkańców Huty o założenie oświetlenia ulicznego.
Sołtys Wiśniewska zgłosiła remont przystanku autobusowego w Lasotach i zakup pojemników na odpady dla sołectwa Lasoty.
Radna Sobocińska zgłosiła problem zalania pól przez cały rok na obszarze sołectwa Kobrzyńca w kierunku Pinina i Rogówka  Stwierdziła, że byłoby dobre  utworzenie spółki wodnej, która by zajęła się melioracją gruntów. Pan Kukowski udzielił odpowiedzi, że mieszkańcy danego sołectwa powinni utworzyć spółkę wodną, ustalić wysokość wpłat i w ten sposób dbać o stan techniczny rowów melioracyjnych. Spółka może być utworzona przez mieszkańców sołectwa lub sołectw. Są wątpliwości czy rolnicy się opodatkują i będą wpłacać składkę na konto spółki. Pan Kukowski dodał, że spółka może otrzymywać dotacje. 
Sołtys wsi Rogowo zgłosił wniosek o remont drogi w Rogowie na odcinku przy kościele.

Ad 6.
W tym punkcie radny Stefański zgłosił wniosek remontu drogi  wojewódzkiej w Charszewie na wysokości zabudowań Pani Szymańskiej. Pani Wójt wystąpi z wnioskiem o naprawę tego odcinka drogi.

Ad 7.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1400 zakończył obrady XXII sesji.


Przewodniczący Rady Gminy                                Protokolant
    Marek Długokęcki                                     Jadwiga Trybańska

Plik do pobrania Protokół nr III/2005 (70kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rady Gminy w Rogowie (31 marca 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (5 kwietnia 2005, 12:33:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2862