Protokół nr 6/2007

P r o t o k ó ł  Nr VI/07

z obrad IX sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo odbytej w dniu 14 września 2007r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.
 

    Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.

Ad 1.
Otwarcia obrad IX sesji Rady Gminy Rogowo o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy dokonał Przewodniczący Rady, który powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych – radna Rucińska przybyła po stwierdzeniu quorum i przyjęciu porządku obrad - rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne :
  a) otwarcie obrad IX sesji i stwierdzenie quorum,
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z VIII sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Informacja z wykonania budżetu gminy za 2007r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie :
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r,
  b) ustalenia diet dla sołtysów,
  c) uchylenia uchwały Nr VIII/22/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 lipca 2007r w sprawie
     wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rogowo,
  d) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rogowo.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie obrad.

Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał – czy są inne propozycje? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono.
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie Pan Długokęcki zaproponował przyjęcie protokołu z VIII sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 29.08.2007r, której głównym tematem było zapoznanie się z wykonaniem budżetu za I półrocze 2007r.Członkowie komisji zapoznali się dodatkowo z wysokością zaległości podatkowych i z tytułu pobranej wody. Radni stwierdzili, że w wydatkach większość zadań jest realizowana, inne w toku prac przygotowawczych. Środki z budżetu są wydatkowane zgodnie z założeniami. Kolejny temat obrad komisji to informacja o zleconej przez Wójta kontroli finansowej w GOW w Sitnicy.
W dniu 12.09.br na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego zajmowano się następującymi tematami :
- Wójt Gminy przedstawiła sprawę pozyskiwania środków unijnych w latach 2007-2013,
- Pani Skarbnik przedstawiła informację z wykonania budżetu za I półrocze 2007r,
- Pani Nowakowska omówiła załącznik zadań inwestycyjnych za I półrocze br w jakim
   stopniu te zadania są realizowane,
- Wójt poinformowała o założeniu przez Związek Gmin Rypińskich spółki do prowadzenia
  działalności wysypiska w Puszczy,
- Komisja została zapoznana z wynikiem przetargu na remont SP w Nowym Kobrzyńcu.
  Wygrała firma z Włocławka.
- Radni dyskutowali z wójtem na temat pozyskiwania dodatkowych finansów między innymi
  na budowę wodociągu w Hucie Chojno,
- Pani Wójt poinformowała, że Gmina Rogowo oczekuje na rozstrzygnięcie wniosku na remont świetlicy w Kobrzyńcu.
Na posiedzeniu Komisji Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego w dniu 10.09.br poruszono następujące tematy :

1. Omówiono informację z wykonania budżetu za I półrocze 2007r
2. Dyskutowano na temat dofinansowania drogi dojazdowej na osiedlu domków
    jednorodzinnych w Rogowie,
3. Przedstawiono informację na temat uczestniczenia gminy Rogowo w imprezie „AGRA” w
    Rypinie,
4. Zapoznano się z projektami uchwał na sesję,
5. Przedstawiono pisma w sprawie remontu drogi gruntowej w Hucie.

W dniu 11.09.br odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, na którym zajmowano się następującymi tematami :
  - poinformowano o rozstrzygniętym przetargu na remont SP w Nowym Kobrzyńcu,
  - omówiono projekty uchwał na sesję,
  - zapoznano się z informacją z wykonania budżetu za I półrocze 2007 

Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami.
Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 17 lipca 2007r :
  - podano komunikat na temat pozyskania stypendium dla uczniów studiujących oraz
    przedstawiono kryteria, które musi spełnić osoba ubiegająca się o stypendium,
  - odbyła się kontrola przeprowadzona przez Urząd Wojewódzki dotycząca spraw
    organizacyjnych i zleconych. Kontrola nie wykazała większych uchybień.
  - dokonano odebrania pierwszego odcinka drogi Nadróż-Huta o łącznej długości 800 m,
  - zlecono geodetom odtworzenie granic drogi w miejscowości Ruda,
  - uczestniczono w spotkaniu konwentu wójtów , które odbyło się w gminie Wielgie, 
    przewodniczącym konwentu wójtów został wójt Gminy Wielgie, a zastępcą wójt Gminy
    Lipno,
  - odbyły się powiatowe dożynki pod nazwą „AGRA” w Rypinie, w której brali udział również
    mieszkańcy gminy Rogowo między innymi występowały dzieci SP w Nadrożu oraz 
    mieszkańcy Nadroża zrobili wieniec dożynkowy,
  - odbył się przetarg na remont SP w Nowym Kobrzyńcu. Wygrała firma z Włocławka.
    Podpisano umowę z wykonawcą.
  - na posiedzeniu  Związku Gmin Rypińskich zapoznano się z działalnością wysypiska w
    Puszczy,
  - został zgłoszony wniosek do Zarządu Dróg w Bydgoszczy o ujęcie w planie budżetu na
    przyszły rok zakupu polbruku na założenie chodnika w miejscowości Nadróż.  Gmina   
    zrealizuje jego ułożenie.
  - odbyło się spotkanie wójtów u starosty w sprawie pozyskiwania środków unijnych. 

Do przedstawionego materiału radni nie wnosili uwag.

Ad 4.
Pani Wójt przedstawiła informację z wykonania budżetu za I półrocze 2007r. Poinformowała, że w toku wykonywania budżetu dokonywano zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta. W ciągu minionego półrocza zwiększono budżet po stronie dochodów ze względu na przydział dodatkowych środków. Pani Nowakowska poinformowała, że dochody ogółem zostały wykonane w stosunku do planu w 56,49%. W dalszej części Pani Wójt omówiła szczegółowo wykonanie dochodów i wydatków według działów gospodarki narodowej.
Wójt poinformowała, że nie wszystkie planowane zadania były zrealizowane, ponieważ niektóre zadania  zostały wstrzymane do wykonywania ze względu na oczekiwanie na rozstrzygnięcie podziału środków unijnych oraz uruchomienie poszczególnych programów.
Pani Nowakowska dodała, że stan zobowiązań z tytułu pożyczki długoterminowej na dzień 30.06.2007r wynosi 960.000 zł. W II półroczu br przypada do spłacenia dwóch rat po 160.000 zł. W styczniu 2008r po spłaceniu raty Gmina Rogowo wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o umorzenie pozostałej kwoty.
Pani Wójt omówiła załącznik inwestycyjny do budżetu przedstawiając realizację poszczególnych zadań w 2007r.
Przedstawiając informację z wykonania budżetu Pani Wójt nawiązała do tematu dotyczącego wystąpienia bakterii w wodzie w Nadrożu. Gmina jest zobligowana do dokonywania badań wody. W jednym przypadku podczas badania wody w Nadrożu wykryto bakterię. W związku z tym zgodnie z decyzją Sanepidu poinformowano mieszkańców, że woda jest zdatna do picia po uprzednim jej przegotowaniu i nie zagraża zdrowiu ludzi  Na dzień dzisiejszy po kolejnych badaniach wody nie ma już bakterii.
Z kolei Pani Wójt odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2007r.
Do przedstawionego materiału radni nie wnosili uwag.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.

Ad 5.
Pan Długokęcki przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Zmiany w budżecie na 2007r przedstawiła Skarbnik Gminy, która szczegółowo omówiła projektowane zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz załączniki do uchwały. Proponowane zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu planowanych dochodów i zwiększeniu planowanych wydatków ujętych w załącznikach do uchwały. Po stronie dochodów w dziale „ Działalność usługowa” proponowano zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.000 zł w związku z dodatkowym pozyskaniem ich przez GOW w Sitnicy. Proponowano zwiększenie subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów.W dziale „ Opieka społeczna” proponowano zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaną dotacją celową na dożywianie uczniów, oraz proponowano zwiększenie dochodów w związku z dotacją  na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i na dofinansowanie do zakupu mundurków szkolnych.
Proponowane zmiany po stronie wydatków polegają głównie na przeznaczeniu środków na opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej z przyłączami Kosiory-Narty, zwiększeniu planu wydatków GOW w Sitnicy w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów, zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2.000 zł na kupno gruntu pod cmentarz w Rogowie, w dziale „ Administracja publiczna” proponowano zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na diety dla radnych o kwotę 10.000 zł, na  Fundusz Rehabilitacji  kwotę 10.263 zł. W „ Opiece społecznej” proponowano zwiększenie planowanych wydatków w ramach otrzymanej dotacji celowej na dożywianie dzieci w szkołach.
Do przedstawionego materiału radni nie wnosili uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie na 2007r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr IX/25/07 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r radni głosowali jednogłośnie.
Pani Wójt wprowadziła w temat ustalenia diet dla sołtysów. Zaproponowała przyznać dietę sołtysom za udział w sesji i naradach organizowanych przez Wójta w wysokości 7% minimalnego wynagrodzenia za pracę zaokrąglając w górę do pełnego złotego. Obecna dieta sołtysa wynosi 5% minimalnego wynagrodzenia.
Radny Gutkowski stwierdził, że sołtys powinien mieć taką samą dietę jak radny. Innych propozycji było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały odnośnie diet sołtysów i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr IX/26/07 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów radni głosowali jednogłośnie.
Pani Stańska wprowadziła w temat uchylenia uchwały podjętej 17lipca br w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rogowo. Poinformowała, że po przesłaniu w/w uchwały do Wydziału Nadzoru Wojewody zakwestionowano brak zapisu w uchwale dotyczącego polityki czynszowej czynnika obniżającego stawkę czynszu. Wobec tego należy uchylić powyższą uchwałę i podjąć nową. Uwag do tego tematu nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej uchylenia uchwały Nr VIII/22/07 z dnia 17 lipca 2007r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr IX/27/07 w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/22/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 lipca 2007r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie.  
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rogowo na lata 2007-2013 omówiła Pani Stańska. Zaznaczyła, że w programie ustalono czynniki obniżające stawki czynszu z uwagi na wyposażenie lokalu.
Radny Hejza stwierdził, że w przyszłości należałoby się zastanowić nad zbyciem lokali ze względu na niskie opłaty, a wysokie wydatki na utrzymanie obiektów.
Innych uwag nie było. Przewodniczący odczytał projekt uchwały odnośnie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rogowo.
Za podjęciem uchwały Nr IX/28/07 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rogowo na lata 2007-2011 głosowało 14 radnych, radna Borkowska-Misiak wstrzymała się od głosowania.

Ad 6.
Pani Wójt poinformowała o ogłoszonym programie „Szklanka mleka dla ucznia” w formie bezpłatnej. Wszystkie dzieci mogą otrzymywać w szkołach mleko. Dyrektorzy szkół składają wnioski i podpisują umowy. Ponadto Pani Nowakowska poruszyła temat zatrudniania stażystów, gdyż są kłopoty z podpisaniem umowy ze starostą, który stawia warunki dalszego zatrudnienia tych osób, a ustawa obliguje wójta do ogłaszania naboru na wolne stanowiska. 
W trosce o zdrowie społeczeństwa będą odbywały się kontrole w domach mające na celu wykrywanie przyłączeń sieci wodociągowych z hydroforami.
Radny Zacharski zapytał – czy gmina jest przygotowana do dostarczania mieszkańcom wody w przypadku skażenia w sieci wodociągowej ? Odpowiedzi udzieliła Pani Wójt i Leszek Kukowski. Sieć wodociągowa jest spięta z trzema stacjami i z gminą Rypin, więc problemu nie będzie w zaopatrzenie mieszkańców w wodę.
Radny Hejza poruszył temat zniszczonych wiat przystankowych w Nadrożu i w Lasotach.
Radny Gutkowski stwierdził, że przystanki są dewastowane przez mieszkańców.
 Były zakupione nowe wiaty, które obecnie są zniszczone, można ciągle ponosić koszty, a efektem są  wybite szyby.
Pani Wójt odpowiedziała, że gmina nie ma obowiązku budowania wiat przystankowych.
Pan Kukowski zabrał głos w sprawie wykrycia bakterii w sieci wodociągowej w Nadrożu, wyjaśniając, że woda podana w sieci nie była zagrożeniem dla zdrowia ludzi, mamy kontakt z sanepidem oraz są robione badania.

Ad 7.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1215 zakończył obrady IX sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                       Protokolant
     Marek Długokęcki                                         Marianna Przeradzka

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (14 września 2007)
Opublikował: Mariusz Gębicki (4 października 2007, 07:26:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1469