Protokół nr 5/2003

P r o t o k ó ł   Nr V/03

 

z obrad VIII sesji IV kadencji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu

9 września 2003r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana

Marka Długokęckiego.

 

            Na obrady sesji przybyło 13 radnych Rady Gminy w Rogowie. Ponadto w obradach sesji uczestniczyła Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni sołtysi.

Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad :

1.       Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie obrad VIII sesji i stwierdzenie quorum

b) przyjęcie protokołu z VII sesji.

2.       Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.

3.       Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.

4.       Podjęcie uchwał w sprawie :

a)   ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów,

b)   zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę Rogowo,

c)   przejęcia na rzecz gminy nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego,

d)   nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz gminy,

e)   wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rypinie,

f)   przystąpienia Gminy Rogowo w ramach Związku gmin Rypińskich do realizacji inwestycji pt: Program regionalny systemu gospodarki ściekowej na obszarze Związku Gmin Rypińskich,

g)   zawarcia porozumienia międzygminnego,

h) określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,

i)   zmieniającej uchwałę Nr III/21/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27.12.2002r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r.

5.       Wolne wnioski i zapytania.

6.       Zakończenie obrad.

Ad 1.

Otwarcia obrad sesji Rady Gminy w Rogowie o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy dokonał Przewodniczący Rady, który powitał radnych i zaproszonych sołtysów. Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 13 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. Z kolei radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad. Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu z VII sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym, można go było wcześniej przeczytać w pokoju 16 i na stronie internetowej urzędu gminy. Radni przyjęli protokół jednogłośnie.

Ad 2.

W punkcie tym Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się  w dniu 4.09.2003r, na którym członkowie komisji zapoznali się z informacją z wykonania budżetu za I półrocze bieżącego roku oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Komisja poprosiła o informację dotyczącą przeprowadzonych przetargów dotyczących modernizacji hydroforni w Rogowie oraz wymiany pieca co w SP w Sosnowie. Ponadto komisja była zainteresowana stanem zaległości w należnościach wobec urzędu. Do przedstawionego materiału radna Krajewska zapytała Pana Kopczyńskiego – czy komisja rewizyjna brała udział w przetargach? Przewodniczący komisji stwierdził, że członkowie komisji nie mają prawa być członkami komisji przetargowej.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się 5.09.br, na którym omawiano następujące tematy :

 

  • udział naszej gminy w AGRZE 2003, która odbędzie się w dniach 13-14.09.br,
  • informacja na temat aktualizacji granic obwodów szkół ,
  • zakup działki od Państwa Cieplińskich z przeznaczeniem na budowę boiska,
  • nabycie działek od właścicieli gruntów na poszerzenie pasa drogowego ,
  • zapoznano się z listą kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Rypinie, 
  • przystąpienie naszej gminy do realizacji inwestycji w ramach Związku Gmin Rypińskich pt : „Program Regionalny Systemu Gospodarki Ściekowej ,
  • zawarcie porozumienia naszej gminy z gminą Rypin dotyczącego budowy kolektora sanitarnego,
  • określenie zasad zbywania, nabywania , wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata,
  • zmiany w budżecie gminy na 2003r

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Zdrowotnej poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się 4.08.br, na którym powołano komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyr. SP w Sosnowie i w Rogowie . Omówiono sprawę centralnego ogrzewania dla SP w Sosnowie.

Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła swoje posiedzenie  w dniu 4.09.br, na którym głównym tematem obrad było przedstawienie zgłoszonych kandydatów na ławników do Sadu Rejonowego w Rypinie. Członkowie komisji dyskutowali na temat osób handlujących przy cmentarzu. Większość tych osób posiada zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, ponadto inni mieszkańcy Rogowa przy swoich posesjach sprzedają warzywa. Po wysłuchaniu materiału dotyczącego obrad komisji ładu radna Buczyńska stwierdziła, że podczas wystąpienia na poprzedniej sesji zgłaszała wniosek o wyznaczenie placu do handlowania , gdyż miejsce przy murach cmentarza nie powinno być miejscem do handlu.

 

 

 

Ad 3.

W  tym punkcie prowadzący obrady poprosił Wójta o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani Nowakowska przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie między sesjami . Oto niektóre  z nich : 

·        ogłoszono przetarg na budowę zbiornika  wyrównawczego w Rogowie i modernizację hydroforni ( wygrała najtańsza firma SANMEL z Brodnicy ),

·        grupa radnych i wójt zapoznała się z funkcjonowaniem pieca na biomasę u rolnika w Łobdowie oraz z funkcjonowaniem pieca co w obiektach Nadleśnictwa Skrwilno. Zdecydowano, że do SP w Sosnowie zakupiony będzie piec na miał węglowy i węgiel ,

·        spotkanie z Komendantem Policji w Bydgoszczy w sprawie bezpieczeństwa na terenie woj. Kujawsko-Pomorskiego,

·        posiedzenie Związku Gmin Rypińskich w sprawie uruchomienia wysypiska śmieci w Puszczy ,

·        odbył się przetarg na opracowanie dokumentacji ściekowej,

·        ogłoszono konkurs na stanowisko dyr. SP w Sosnowie i SP w Rogowie,

·        zyskano zezwolenie od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podpisanie umowy z firmą SANMEL na rozpoczęcie budowy zbiornika wyrównawczego i modernizację hydroforni,

·        odbyło się spotkanie u Starosty w sprawie zorganizowania AGRY 2003,

·        odbyła się wizytacja przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotycząca odbioru i oddania do eksploatacji drogi Rogowo-Brzeszczki Małe,

·        spotkanie w Urzędzie Gminy Rypin na temat ścieków, gdzie ustalono przebieg tras kanalizacji ściekowej zgodnie z opracowanymi programami,

·        złożono wniosek do Urzędu Pracy o zatrudnienie stażystów,

·        posiedzenie Rady ZOZ, na którym dyr. .Bruzdowicz przedstawił sprawę wypłat wynagrodzeń dla personelu ZOZ oraz sprzedaż wiejskich ośrodków zdrowia. Rada Społeczna ZOZ nie poparła propozycji dyrektora ZOZu odnośnie sprzedaży ośrodków zdrowia, natomiast pozytywnie zaopiniowano zwiększenie łóżek na oddziale paliatywnym,

·        spotkanie w Urzędzie Gminy Rypin na temat ścieków, gdzie ustalono przebieg tras kanalizacji ściekowej zgodnie z opracowanymi programami,

·        posiedzenie Związku Gmin Rypińskich z udziałem Komendanta Powiatowego, na którym przedstawił sprawę dotycząca zatrzymania nietrzeźwych osób uczestniczących w rozbojach domowych i związanych  z tym kosztami. Gminy zadeklarowały częściowe zapłacenie za przetrzymywanie tych osób ze środków alkoholowych,

·        Związek Gmin Rypińskich podjął uchwałę w sprawie realizacji programu ściekowego dla powiatu rypińskiego,

·        odbyło się spotkanie z osobą zamieszkującą w Holandii w sprawie darowizny dla naszej gminy śmieciarki, prowadzono rozmowy na temat wymiany młodzieży holenderskiej i z naszej gminy w celach turystycznych,

·        odbył się przetarg na zakup pieca co dla SP w Sosnowie .

W tym temacie radna Buczyńska zapytała – kto będzie korzystał ze śmieciarki ? Pani Wójt odpowiedziała, że otrzymana jako darowizna śmieciarka będzie służyła wszystkim mieszkańcom gminy, którzy wyrażą chęć do jej korzystania. Pani Krajewska nawiązała do tematu poruszonego przez Panią Wójt w sprawie sprzedaży wiejskich ośrodków zdrowia przez SP ZOZ. Stwierdziła, że sprzedaż budynku, w którym mieści się ośrodek zdrowia nie powinna odbyć się bez udziału mieszkańców wsi, w której znajduje się taki ośrodek. Pani Nowakowska poinformowała, że jest przeciwna wyprzedaży wiejskich ośrodków zdrowia.

Pani Wójt poinformowała, że jest spis pilnych remontów agronomówki , które będą realizowane . W dalszej części Pani Wójt omówiła informację z wykonania budżetu za I półrocze 2003r oraz odczytała opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Uwag do przedstawionego materiału nie było.

Ad 4.

Z kolei prowadzący obrady przeszedł do kolejnego punkty porządku obrad tj. do podjęcia uchwał.

W temat podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów wprowadziła Pani Nowakowska. Radna Sobocińska zapytała, czy jest możliwość pozyskania do SP w Kobrzyńcu dzieci z Huty Chojno. Pani Wójt odpowiedziała, że były prowadzone przez dyr. Trzcińską rozmowy z rodzicami na ten temat. Przewodniczący odczytał treść uchwały i przystąpiono do głosowania. Za podjęciem uchwały Nr VIII/14/03 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów radni głosowali jednogłośnie.

Projekt uchwały dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych dla dyrektorów szkół omówiła Pani Nowakowska. Poinformowała, że Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały. Do powyższego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VIII/15/03 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę Rogowo radni głosowali jednogłośnie.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad, projekt uchwały w sprawie przejęcia na rzecz gminy nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego omówił Pan Kukowski. Uzasadnił cel podjęcia uchwały. Aby zrealizować inwestycje polegającą na budowie drogi Sosnowo-Zamość niezbędne jest pozyskanie od właścicieli gruntów na rzecz gminy nieruchomości gruntowych na poszerzenie pasa drogowego. Pan Długokęcki odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i przystąpiono do głosowania. Za podjęciem uchwały

Nr VIII/16/03 w sprawie przejęcia na rzecz gminy nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego radni głosowali jednogłośnie.

Kolejny projekt uchwały dotyczącej nabycia nieruchomości na rzecz gminy omówił również Pan Kukowski, uzasadniając cel podjęcia uchwały. W związku z niewystarczającą  powierzchnią działki dla potrzeb budowy boiska sportowego, wskazane byłoby nabycie nieruchomości sąsiedniej, która jest własnością Państwa Cezarego i Agaty Cieplińskich . Uwag do tego materiału nie było. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały dotyczący nabycia nieruchomości i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VIII/17/03 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz gminy radni głosowali jednogłośnie.   

W dalszej części Pani Wójt wprowadziła w temat podjęcia uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rypinie. Poinformowała, że zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych obowiązkiem gminy jest przyjęcie zgłoszenia kandydatów na ławników do sądu , nie jest to zadanie własne gminy. Do 30.07.br był termin zgłaszania kandydatów na ławników. Przedstawiła zgłoszone kandydatury na ławników. Radna Buczyńska zapytała – jakie ławnik otrzymuje wynagrodzenie za posiedzenie ? Po uzyskaniu telefonicznej informacji z Sądu Rejonowego w Rypinie udzielono odpowiedzi na temat wynagrodzenia ławników

( 41 zł za posiedzenie ). Zgłoszono kandydatów do komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów na ławników : Jadwiga Krajewska, Danuta Orzechowska, Kazimierz Gutkowski. Komisja rozdała radnym karty do głosowania, następnie je zebrała , policzyła głosy i sporządziła protokół. Podczas tajnego głosowania zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów : Ryszard Bartkowski – 12, Ewa Cybulska – 13, Roman Ignatowski – 3, Janina Leśniewska

0, Hanna Mikucka – 0, Barbara Nowakowska – 8, Lech Skibicki – 8, Roman Wiśniewski – 10, Klemens Zgórzyński –11. Komisja stwierdziła, że dwóch kandydatów tj. Nowakowska i Skibicki otrzymali równą liczbę głosów , wobec czego przygotowała karty do głosowania do drugiej tury. Podczas głosowania w II turze Barbara Nowakowska otrzymała 8 głosów ważnych, a Pan Lech Skibicki 5 głosów. W związku z powyższym ławnikami do Sądu Rejonowego w Rypinie zostali : Ryszard Bartkowski, Ewa Cybulska, Barbara Nowakowska, Roman Wiśniewski i Klemens Zgórzyński.  Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały dotyczącej wyboru ławników i zarządził głosowanie. Za podjęcie uchwały Nr VIII/18/03 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rypinie radni głosowali jednogłośnie.

W temat podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia gminy Rogowo w ramach Związku Gmin Rypińskich do realizacji inwestycji pt : Program regionalny systemu gospodarki ściekowej na obszarze Związku Gmin Rypińskich wprowadziła Wójt Gminy. Uzasadniła cel podjęcia takiej uchwały. Uwag w tym temacie nie było. Pan Długokęcki odczytał projekt uchwały dotyczącej przystąpienia naszej gminy do w/w realizacji inwestycji i przeprowadził głosowanie. Za podjęciem uchwały

Nr VIII/19/03 w sprawie przystąpienia gminy Rogowo w ramach Związku Gmin Rypińskich do realizacji inwestycji pt. Program regionalny systemu gospodarki ściekowej na obszarze Związku Gmin Rypińskich radni głosowali jednogłośnie.

Ponadto Pani Wójt omówiła projekt kolejnej uchwały dotyczącej zawarcia porozumienia gminnego z gminą Rypin w sprawie budowy kolektora ściekowego zgodnie z przyjętym programem ściekowym. W tym temacie radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały odnośnie porozumienia międzygminnego i poddał pod głosowanie . Za podjęciem uchwały Nr VIII/20/03 w sprawie porozumienia międzygminnego radni głosowali jednogłośnie.

Następny projekt uchwały odnośnie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata przedstawił Pan Kukowski. W tym temacie rozwinęła się dyskusja. Radna Buczyńska stwierdziła, że podejmując taką uchwałę rada przekazuje swoje uprawnienia jednej osobie. Podczas dyskusji radny Kopczyński stwierdził, że w niektórych sprawach należy podjąć szybką decyzję niecierpiącą zwłoki, ale należy dopracować projekt uchwały z której by  wyraźnie wynikało, jakie kompetencje wójtowi przekazuje rada. Zgłosił  wniosek o przeniesienie tej uchwały na kolejną sesję. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Kopczyńskiego. Za wnioskiem głosowało 12 radnych, 1 radny (Gutkowski) wstrzymał się od głosowania. Pani Wójt w swoim wystąpieniu wyjaśniła, że proponowany projekt uchwały był przygotowany pod kątem przyspieszenia spraw dotyczących regulowania stanu dróg gminnych.       

Ostatni projekt uchwały – to zmiany w budżecie gminy na 2003r, które skarbnik szczegółowo przedstawiła . Oto niektóre , najważniejsze zmiany w budżecie :

po stronie dochodów :

·        urealnienie planu dochodów własnych,,

·        zwiększenie dotacji w kwocie 30.000 zł na modernizację drogi Pręczki-Lasoty,

·        zwiększenie dochodów w związku z niezrealizowaniem wydatków nie wygasających w wysokości 27.700 zł .

po stronie wydatków :

·        zwiększenie środków w kwocie 1000 zł na badanie gleb,

·        zwiększenie środków na zadanie związane z odbiorem padliny w kwocie 5.000 zł,

·        zwiększenie środków na zakup do UG centrali telefonicznej, na remont instalacji elektrycznej i opłata licencji programu „ Lex’,

·        zwiększenie środków na zakup „BUS’ 27.700 zł,

·        zwiększenie dotacji w kwocie 1.000 zł na zorganizowanie „Agry 2003”,

·        zwiększenie środków na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Rogowie 25.000 zł,

·        zwiększenie środków na zakup podręczników do SP w Rogowie 3.500 zł jako otrzymanej darowizny na ten cel,

·        zwiększenie środków 4.000 zł na remont kanalizacji sanitarnej w SP w Sosnowie.

Pani Nurkowska omówiła również zmiany do załącznika dotyczącego wieloletniego programu inwestycyjnego gminy.  Po omówieniu powyższego materiału radni wnosili zapytania, na które bezpośrednio otrzymywali odpowiedź  Po zapoznaniu się ze zmianami w budżecie prowadzący obrady odczytał projekt uchwały zmieniającej budżet na 2003r i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały

Nr VIII/21/03 zmieniającej uchwałę Nr III/21/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27.12.2002r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r radni głosowali jednogłośnie.

Ad 5.

W punkcie wolne wnioski radna Buczyńska zapytała czy radca prawny zatrudniony w naszym urzędzie pracuje również w innym zakładzie. Wójt wyjaśniła, że w naszym urzędzie ten Pan już nie pracuje , na jego stanowisku zatrudniona jest radczyni prawna. Poza tym radna Buczyńska poprosiła o informację, gdzie są podane oświadczenia majątkowe. Wójt odpowiedziała, że po rozstrzygnięciu przez Trybunał Konstytucyjny do wiadomości oświadczenia będą podane na stronie internetowej gminy. Na dzień dzisiejszy zgodnie z przepisami  jeden egzemplarz oświadczenia znajduje się w Urzędzie Skarbowym , drugi egzemplarz jest w Urzędzie Gminy, natomiast oświadczenie majątkowe wójta są u wojewody i w Urzędzie Skarbowym a u Komisarza Wyborczego rejestr korzyści majątkowych.

Sołtys wsi Czumsk Mały poruszył sprawę związaną z remontem drogi w Czumsku Małym i w Szczerbach. Naprawę drogi w Czumsku Dużym również zgłosiła radna Krajewska.

Radny Szałwiński zgłosił posadowienie tablicy ogłoszeń we wsi Pręczki. Radna Buczyńska zaproponowała zakup okrągłego słupa ogłoszeniowego do większych miejscowości.

Ad 6.

Po wyczerpaniu zaplanowanych tematów Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za przybycie i o godz. 15.00 zakończył obrady sesji.

Na tym protokół zakończono.

 

Przewodniczący Rady Gminy                                                      Protokolant

Marek Długokęcki                                                                    Jadwiga Trybańska

 

Plik do pobrania (pdf) (43kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (9 września 2003)
Opublikował: Mariusz Gębicki (24 września 2003, 08:05:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3438