Protokół nr II/2009

P r o t o k ó ł  Nr II/09

z obrad XXIII sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 19 marca 2009r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

     Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła Pani Wójt, zastępca wójta, skarbnik gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad.
1. Sprawy organizacyjne :
a) otwarcie obrad XXIII sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z XXII sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r,
b) wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości gruntowych na rzecz gminy,
c) przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej,
d) przystąpienia gminy Rogowo do realizacji projektu pn „ Przedszkole oknem na świat”,
e) ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych funkcjonujących na terenie gminy Rogowo.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.
Prowadzący obrady odczytał zaplanowany porządek obrad i zapytał – czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXII sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 12 marca 2009r odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na której zajmowano się następującymi tematami :
1. Zgodnie z zaplanowanym punktem planu pracy komisji jest przedłożenie informacji dotyczącej skarg złożonych do urzędu w 2008r. Każdy Urząd Gminy ma obowiązek prowadzenia rejestru skarg i wniosków. W nim powinna być zarejestrowana każda wpływająca do urzędu skarga.
W 2008r do Urzędu Gminy w Rogowie wpłynęła jedna skarga dotycząca podłączenia do sieci wodociągowej nieruchomości.Po przeanalizowaniu kwestii zawartych w skardze i podjęciu działań tutejszy Urząd ustosunkował się do powyższej skargi informując zainteresowaną oraz ww. Wydział o działaniach, jakie powinna wykonać zainteresowana, aby jej nieruchomość została podłączona do sieci wodociągowej.
2. Komisja zapoznała się z projektami uchwał na sesję.
3. W związku z nie złożeniem przez radnych wniosków do planu pracy komisji rewizyjnej na 2009r komisja zaakceptowała przygotowany plan pracy.  
W dniu 13 marca 2009r Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie, na którym zajmowano się następującymi tematami :
1. W związku ze złożonym wnioskiem przez trzech rolników z Wierzchowisk o nieodpłatne przekazanie gruntów zajętych na drogę gminną na rzecz gminy zapoznano się z projektem uchwały w tej sprawie.
2. Pani Wójt przedstawiła propozycję dotyczącą wysokości ekwiwalentu dla członków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach. Wójt proponuje 8 zł za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych lub szkoleniu dla członka OSP.
3. Zapoznano się ze zmianami w budżecie na 2009r
Pani Wójt przedstawiła realizację inwestycji zaplanowanych na bieżący rok.
4. Ustalono przebieg trasy drogi w Rogowie( działki), która będzie modernizowana.   Po dyskusji członkowie komisji podjęli decyzję, że modernizacja drogi będzie prowadzona od remizy w kierunku „Plebanki”, gdyż na tym odcinku drogi jest najwięcej zabudowań.
W dniu 17.03.2009r Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenia, na którym zajmowano się następującymi tematami :
1. Zapoznano się z realizacją zadań inwestycyjnych przewidzianych w 2009r. Pani Wójt poinformowała, że w I półroczu br będą realizowane w pierwszej kolejności te zadania, na które są przewidziane środki na dofinansowanie z zewnątrz.
Zadania, na które przewiduje się środki wyłącznie z budżetu gminy będą przygotowywane, ale ich realizacja będzie przesunięta na II półrocze.
2. Pani Wójt poinformowała o rozstrzygniętym przetargu na modernizację drogi   Sosnowo-Wierzchowiska.
3. Przygotowano wniosek na dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia na budowę drogi Huta-Rogowo.
4. Zapoznano się z projektami uchwał na sesję.
W dniu 16.03.2009r Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła posiedzenie, na którym zajmowano się następującymi tematami :
1. Zapoznano się z tematem dotyczącym objęcia dzieci 3-5 letnich programem przedszkolnym. W tym celu przygotowano projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rogowo do projektu „ Przedszkole oknem na świat”. Projekt ten będzie realizowany w ramach programu Kapitał Ludzki. Na dzień dzisiejszy są trzy punkty w szkołach, w których może być prowadzone przedszkole.
2.  Komisja zapoznała się ze zmianami w budżecie oraz z proponowaną przez Panią Wójt wysokością ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarowych
Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 20.02.2009r :
- w dniu 24.02 we Włocławku odbyła się narada poświęcona głównie wychowaniu przedszkolnemu. Poinformowano o nowych przepisach prawa dotyczących wychowania przedszkolnego i organizacji roku szkolnego. Omówiono temat wynagrodzeń nauczycieli, które wójt zobowiązany będzie do przedstawienia radzie gminy. Dyskutowano w sprawie edukacji sześciolatków.
- przygotowano kartę projektu do otrzymania z Funduszu Wsparcia kwoty 400.tys. zł na zadanie polegające na budowie drogi Rogowo-Huta. Urząd Marszałkowski pozytywnie zaopiniował kartę. W związku z tym jest przygotowany wniosek na dofinansowanie tego zadania. 
- w dniu 28.02 odbyło się spotkanie członków OSP w Rogowie, na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki.
- w dniu 10.03 odbyło się posiedzenie Związku Gmin Północnego Mazowsza, na którym omawiano prace związane z prowadzeniem gazyfikacji,
- wysłano wnioski do firm na opracowanie dokumentacji na budowę boiska
 „ Moje boisko -Orlik” w Sosnowie.
Pani Wójt poinformowała, że w I półroczu br będą wykonywane te zadania, na które gmina otrzyma dofinansowanie z zewnątrz. Natomiast  zadania zabezpieczone wyłącznie z budżetu gminy będą przesunięte do realizacji na II półrocze br.
Pani Nowakowska przypomniała radnym o terminie składania oświadczeń majątkowych.  
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnosili pytań.
Ad 4.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Skarbnik gminy omówiła zmiany w budżecie gminy na 2009r. 
Projektowane zmiany w budżecie polegają głównie na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków, które są ujęte w załącznikach do uchwały. Najważniejsze zmiany po stronie dochodów to : otrzymana dotacja z budżetu Wojewody w ramach Funduszu Wsparcia w kwocie 400.000 zł na budowę drogi Rogowo-Huta, dotacja celowa w wysokości 778.200 zł na budowę drogi Sosnowo-Wierzchowiska oraz dotacje na budowę boiska w Sosnowie oraz na budowę zespołu boisk III etap w Rogowie.
Najważniejsze zmiany po stronie wydatków stanowią : sfinansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowa drogi Rogowo-Huta , zmniejszenie subwencji oświatowej, zwiększenie wydatków na zadanie „ Remont i wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalno-rekreacyjno-sportowe na terenie gminy Rogowo w miejscowościach Sosnowo, Stary Kobrzyniec, Pręczki, Czumsk Duży”, zwiększenie wydatków na zadanie dotyczące budowy boiska w Rogowie i w Sosnowie.
Do powyższego tematu uwag nie wniesiono. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIII/10/09 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r radni głosowali jednogłośnie.
Pan Kukowski omówił projekt uchwały dotyczącej nieodpłatnego przejęcie  gruntów na rzecz gminy w miejscowości Wierzchowiska . Powyższe  nieruchomości są wykorzystane na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej.
Do powyższego materiału radni nie wnieśli uwag. Pan Długokęcki odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIII/11/09 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości gruntowych na rzecz gminy radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.
Po wznowieniu obrad przewodnicząca komisji rewizyjnej poinformowała, że nie wpłynęły od radnych propozycje do planu pracy komisji. Wobec tego przedstawiła propozycje do planu pracy. Do  powyższego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIII/12/09 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej głosowało 13 radnych, radna Misiak wstrzymała się od głosowania. Następnie Pani Nowakowska przedstawiła temat dotyczący przystąpienia gminy do realizacji projektu pn „ Przedszkole oknem na świat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Po wyrażeniu zgody przez Radę Gminy na przystąpienie do realizacji tego projektu firma, która będzie prowadziła przedszkola na terenie naszej gminy wystąpi z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o przydział środków finansowych. W ramach pozyskanych środków unijnych firma prowadząca przedszkola będzie zatrudniała i wynagradzała nauczycieli oraz wyposaży pomieszczenia przedszkoli. Na gminie będzie ciążyło udostępnienie lokalu, zapłata za energię, wodę i zaopatrzenie w środki czystości.
Na dzień dzisiejszy są trzy punkty w szkołach, w których może być prowadzone przedszkole.
Radni nie mieli uwag do omówionego materiału. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały dotyczący powyższej sprawy i poprosił o głosowanie nad uchwałą. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XXIII/13/09 w sprawie przystąpienia gminy Rogowo do realizacji projektu pn „ Przedszkole oknem na świat”.
Z kolei Pani Nowakowska przedstawiła temat dotyczący ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach. Zaproponowała stawkę 8 zł  dla członka OSP za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Pani Wójt poinformowała jakie szkolenia pożarnicze odbywają strażacy.
Do powyższego tematu radni nie mieli uwag. Wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXIII/14/09 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych funkcjonujących na terenie gminy Rogowo. 
Ad 5.
W tym punkcie Pani Misiak zgłosiła naprawę drogi Ruda-Kordyszewo. Radny Czerski również poruszył temat naprawy drogi przez wieś w Rogówku. Pani Wójt ustosunkowując się do sprawy związanej ze stanem dróg gminnych poinformowała, że w obecnej chwili sprzęt nie wyjedzie, aby remontować drogi. Jest za wcześnie na remonty. Jeśli będą odpowiednie warunki pogodowe, które pozwolą na prace wówczas sprzęt do napraw dróg zostanie uruchomiony.
Radny Hejza poprosił, aby na kolejnej sesji umieścić punkt w porządku obrad dotyczący omówienia stanu dróg na terenie całej gminy.
Radna Misiak przedstawiła ofertę kształcenia 2009/2010 w ZS Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu.  
Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1200 zakończył obrady XXIII sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                    Protokolant
Marek Długokęcki                                                  Jadwiga Trybańska   


      

 


 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (19 marca 2009)
Opublikował: Mariusz Gębicki (4 maja 2009, 08:51:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1109