P r o t o k ó ł Nr II/10

P r o t o k ó ł  Nr II/10

z obrad XXXII sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 22 marca 2010r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

      Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła Pani Wójt,  skarbnik gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych ( radna Daszkowska przybyła po stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad i po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji )  – rada była władna do podejmowania uchwał. Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad.
1. Sprawy organizacyjne :
 a) otwarcie obrad  XXXII sesji i stwierdzenie quorum,
 b) przyjęcie porządku obrad,
 c) przyjęcie protokołu z  XXXI sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Podjęcie uchwał  :
 a) zmieniającej uchwałę w sprawie  budżetu gminy Rogowo na 2010r,
 b) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2011 rok,
 c) w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej,
 d ) w sprawie  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borowo,
 e) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czumsk Mały,
 f) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lasoty
 g) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Świeżawy
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.  
Prowadzący obrady odczytał zaplanowany porządek obrad i zapytał – czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXXII sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 18 marca 2010r odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na której zajmowano się następującymi tematami :
1. Opracowano plan pracy komisji na 2010 rok.
2. W związku z pytaniem dotyczącym rozliczenia dotacji otrzymanej w roku ubiegłym na drogę Rogowo-Huta i ukazaniem się w prasie artykułu na ten temat Pani Wójt szczegółowo udzieliła wyjaśnień na powyższy temat jak również poinformowała, że w prasie zostało umieszczone sprostowanie do poprzedniego artykułu.
3. Komisja zapoznała się z projektami uchwał na sesję.
W dniu 17 marca 2010r o godz. 1000 odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, na której zajmowano się następującymi tematami :
1. Zapoznano się z proponowanymi zmianami w budżecie na 2010r
2. Poinformowano o odbytym I przetargu na budowę drogi Rogowo-Huta. Wygrała firma z Lipna.
3. Poproszono o poinformowanie w jakim stopniu zaawansowane są prace związane z budową drogi Rogowo(Plebanka). Stwierdzono, że jest przygotowana dokumentacja na budowę tej drogi, a przetarg odbędzie się po świętach.
4. Kolejny temat, jaki był poruszony na posiedzeniu to sprawa wyodrębnienia bądź też nie wyodrębnienia w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Pani Skarbnik omówiła jakie zadania mogą być realizowane w ramach takiego funduszu i przedstawiła kwoty przypadające dla każdego sołectwa. Przedstawiono opracowane projekty planów odnowy miejscowości Borowo, Czumsk Mały, Lasoty i Świeżawy.   
W dniu 16 marca 2010r odbyło się posiedzenie Komisji Ładu i Porządku Publicznego, na której zajmowano się następującymi tematami :
1. Komisja zapoznała się z oceną stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Rewiru Dzielnicowych w Rogowie za 2009r. Ocenę stanu bezpieczeństwa przedstawił kierownik Rewiru – pan Sławomir Graczyński.
Z przedstawionego materiału wynika, że stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Rogowo jest dobry. Na uwagę zasługuje fakt, że w roku 2009 zaistniały ogółem 43 przestępstwa, tj. o 23 mniej niż w roku 2008. Nastąpił również wzrost wykrywalności przestępstw. Nie zanotowano tez czynów karalnych popełnionych przez nieletnich. Ilość wykroczeń w stosunku do roku 2008 również uległa spadkowi.
2. Członkowie komisji zapoznali się z projektami planów odnowy miejscowości przygotowanymi na sesję oraz z projektem uchwały dotyczącej nie tworzenia funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2011r.
W dniu 17 marca 2010r o godz. 1300 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury, na której poruszono następujące sprawy :
1. Omówiono projekty Planów Odnowy Miejscowości :  Borowo, Czumsk Mały, Świeżawy i Lasoty opracowane  do pozyskania środków między innymi na budowę placów zabaw w tych miejscowościach.
2. Dyskutowano na temat tworzenia bądź nie tworzenia funduszu sołeckiego oraz zapoznano się ze zmianami w budżecie gminy na bieżący rok.
Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 18.02.2010r :
- w dniu 25.02 odbyło się spotkanie w sprawie opracowanego studium ,
- w dniu 4.03 nastąpiło otwarcie boiska „Orlik 2012”  przy SP w Sosnowie,
- w dniu 5.03 w Gminie Wąpielsk w spotkaniu Rady Lokalnej Grupy Działania uczestniczyła wójt i przewodniczący rady w sprawie zaopiniowania wniosków na projekty dla poszczególnych gmin,
- w dniu 9.03 uczestniczono w naradzie w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy w sprawie zadań oświatowych,
- w dniu 10.03 odbyło się spotkanie zarządu zakładu budżetowego, który prowadzi wysypisko w Puszczy, na którym wybrano nowego członka zarządu,
- w dniu 11.03 uczestniczono w naradzie w Urzędzie Statystycznym w sprawie spisu rolnego w 2010r,
- w dniu 16.03 odbył się przetarg na budowę I odcinka drogi Rogowo-Huta. Najtańszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie.
Pani Wójt odniosła się do artykułu ukazanego w prasie w dniu 23 lutego br, w którym napisano, że Gmina straciła 400 tys. zł z Funduszu Wsparcia. Kolejny raz wyjaśniła, że gmina nie straciła dotacji- środki przyznane  na drogę Rogowo-Huta uchwałą Rady Sejmiku zostały przesunięte na zadanie dotyczące budowy drogi w Kosiorach. Pani Nowakowska dodała, że w dniu 3.03 ukazało się w prasie sprostowanie. W roku bieżącym złożono wniosek do Funduszu Wsparcia o dofinansowanie do budowy drogi w wysokości 35.000 zł, oczekujemy na podpisanie umowy.
Z kolei głos zabrał przedstawiciel Izby Rolniczej Pan Zbigniew Zgórzyński, który poinformował o terminie składania wniosków na dopłaty bezpośrednie dla rolników.
Ad 4.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał  Skarbnik gminy omówiła szczegółowo projektowane zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz załączniki do uchwały. Po stronie dochodów zmiany polegały głównie na : zwiększenie dochodów o kwotę 628.500 zł z przeznaczeniem na budowę drogi Rogowo-Huta, zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 121.073 zł , zwiększenie subwencji równoważącej  oraz zwiększenie planowanych dochodów na świadczenia rodzinne.
Zmiany w budżecie po stronie wydatków powodują między innymi : zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach zwiększonej subwencji oświatowej, zwiększenie wydatków i świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w ramach zwiększenia dotacji na ten cel, zwiększenie wydatków na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy i zarządził głosowanie. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XXXII/9/10 zmieniającej uchwałę w sprawie  budżetu gminy Rogowo na 2010r.
Następnie Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.
Po wznowieniu obrad Pani Wójt wprowadziła w temat dotyczący nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie na 2011r. Omówiła, jakie zadania mogą być realizowane w ramach takiego funduszu. Pani Nowakowska dodała, że środki nie wykorzystane w funduszu sołeckim w roku budżetowym wygasają z upływem roku. Przedstawiła również procedury, które muszą być spełnione, aby wykorzystać fundusz na określone zadanie. Z uwagi na duże rozdrobnienie środków budżetowych proponuje się nie wyodrębniania funduszu sołeckiego. Skarbnik odczytała kwoty funduszu przypadające w 2011r dla każdego sołectwa.
W dyskusji radny Czerski stwierdził, że taka uchwała powinna być konsultowana z radą sołecką. Natomiast radna Misiak zaproponowała, aby dać szansę działania mieszkańcom , a gmina powinna pomóc w przygotowaniu wniosku i realizacji wykorzystywania funduszu sołeckiego. Przewodniczący zwrócił się do sołtysów w powyższej sprawie. Sołtysi są przeciwni tworzeniu wyodrębnionego funduszu sołeckiego ze względu na małe kwoty przypadające na poszczególne sołectwa.  Po dyskusji w tym temacie prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody  na utworzenie funduszu sołeckiego i przeprowadził głosowanie . Za podjęciem uchwały Nr XXXII/10/10 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2011 r głosowało 11 radnych, 3 radnych ( Misiak, Czerski, Zacharski ) byli przeciw uchwale.
Z kolei radna Daszkowska przedstawiła projekt planu pracy  komisji rewizyjnej na 2010r. Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXII/11/10 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej radni głosowali jednogłośnie.
Następnie Pani Dąbrowska przedstawiła Plany Odnowy Miejscowości Borowo, Czumsk Mały, Lasoty i Świeżawy. Poinformowała, że plany przedstawiają między innymi charakterystykę miejscowości, analizę zasobów mieszkańców, mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia oraz planowane zadania w tych miejscowościach. Radni do przedstawionego materiału nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekty uchwał dotyczące planów odnowy omawianych miejscowości i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXII/12/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borowo, Nr XXXII/13/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czumsk Mały, Nr XXXII/14/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lasoty, Nr XXXII/15/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Świeżawy radni głosowali jednogłośnie. Po głosowaniu sołtys z Czumska Małego podziękował radnym za przyjęcie planu odnowy.
Ad 5.
W tym punkcie radny Gutkowski poruszył temat dotyczący wymiany drzwi w remizie OSP w Lasotach. Pani Wójt odpowiedziała, że w remizie w Lasotach był przeprowadzony częściowy remont ( częściowa wymiana okien, przekazano materiał na zrobienie łazienki i na położenie płytek ). Ponadto w budynkach remiz OSP w Lasotach, w Świeżawach i w Rojewie jest planowany generalny remont.
Radny Czerski poprosił o wymianę drzwi w remizie w Rogówku. Pani Wójt odpowiedziała, że do remizy w Rogówku już są zamówione drzwi do wymiany. Pan Czerski poruszył również temat związany z naprawą drogi w Rogówku. Pani Nowakowska odpowiedziała, że będą remontowane wszystkie drogi, które wymagają naprawy z chwilą osuszenia gruntów po zimowych roztopach.
Radna Misiak zapytała – czy przewiduje się otwarcie przedszkola dla dzieci ? Pani Wójt odpowiedziała, że gmina jest zainteresowana utworzeniem punktów przedszkolnych. W obecnym czasie oczekujemy na uruchomienie środków przez Urząd Marszałkowski dla fundacji, która jest zainteresowana   otwarciem tych punktów i dalszym ich prowadzeniem. Wójt podpisała z fundacją porozumienie na prowadzenie czterech punktów przedszkolnych. Pani Nowakowska dodała, że najważniejszą sprawą jest wyrażenie zgody przez rodziców dzieci w wieku od 3-5 lat.   
Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1230 zakończył obrady XXXII sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                              Protokolant
Marek Długokęcki                                            Jadwiga Trybańska
   

 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (22 marca 2010)
Opublikował: Mariusz Gębicki (22 kwietnia 2010, 14:24:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1152