P r o t o k ó ł Nr III/10

P r o t o k ó ł  Nr III/10

z obrad XXXIIII sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 26 kwietnia 2010r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.
 Na obrady sesji przybyło 14 radnych. Ponadto w obradach uczestniczyła Pani Wójt, zastępca wójta, skarbnik gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.

 związku z katastrofą prezydenckiego samolotu, która wydarzyła się pod Smoleńskiem, Przewodniczący Rady Gminy poprosił zebranych  na obradach sesji, aby uczcili pamięć ofiar  minutą ciszy.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych – rada  była władna do podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady poinformował, że radna Misiak usprawiedliwiła swoją nieobecność. Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad.

1. Sprawy organizacyjne :                        
    a) otwarcie obrad  XXXIII sesji i stwierdzenie quorum,
    b) przyjęcie porządku obrad,
    c) przyjęcie protokołu z  XXXII sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  budżetu gminy Rogowo na 2010r,
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości gruntowej na
    rzecz gminy.
6. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości gruntowej na
    rzecz gminy.
7. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rogowo za 2009r.
8. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o
    przedłożonych przez Wójta Gminy sprawozdaniach  z wykonania budżetu za 2009r.
9. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
    Wójtowi Gminy Rogowo za 2009r.
10. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o
    przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
    Gminy z wykonania budżetu za 2009r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka
    Pomocy Społecznej w Rogowie za 2009r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2009r.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad.  

Prowadzący obrady odczytał zaplanowany porządek obrad i zapytał – czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad. Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXXII sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 8.04.2010r odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na której Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009r. Pani Nowakowska poinformowała, że na koniec 2009r budżet zamknięto po stronie dochodów kwotą 15.459.511 zł , a po stronie wydatków 15.889.673 zł. W ciągu roku zwiększono budżet w związku z przydziałem dodatkowych środków na dofinansowanie zadań własnych i majątkowych gminy. Wykonanie dochodów przedstawiono według działów gospodarki narodowej . Analizując wykonanie dochodów stwierdzono, że wykonano je w 99,65% do planu. Jak wynika z przedstawionego materiału w minionym roku gmina uzyskała nadwyżkę w wysokości 716.897,63 zł. Na koniec roku 2009 gmina nie posiadała żadnych zobowiązań.
Przystępując do omawiania realizacji zadań po stronie wydatków poinformowano, że realizowano zadania w miarę spływu dochodów, rozstrzygnięcia ogłoszonych przetargów oraz podpisania umów.  Wykonanie zadań gospodarczych własnych i zleconych przedstawiono według działów gospodarki narodowej. Po przedstawieniu materiału zarządzono dyskusję. Radni zadawali pytania , miedzy innymi zwrócono się o wyjaśnienie zaległości podatkowych i za zużycie wody. Poinformowano, że po upływie terminu płatności do zalegających wysłano upomnienia  oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Jest również dokonany wpis do hipoteki. Na wymienione i inne pytania odpowiedzi udzieliła Pani Wójt. Wójt wnioskowała o dofinansowanie z zewnętrznych źródeł. W wyniku podjętych działań do budżetu gminy w minionym roku wpłynęły dodatkowe środki z różnych źródeł w wysokości 3.037.560,52 zł. Zrealizowane inwestycje wpływają na lepszą infrastrukturę gminy. Członkowie komisji po zapoznaniu się ze sprawozdaniem i po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Wójt pozytywnie ocenili wykonanie budżetu i jednogłośnie głosowali za udzieleniem absolutorium Wójtowi. 
W dniu 12.04.2009r Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie, na którym zajmowano się następującymi tematami :
1. Zapoznano się z analizą budżetu za 2009r. Dochody budżetu zrealizowano w 99,65% do planu, natomiast wydatki w 92,44 %. Na wydatki związane z inwestycjami wydatkowano  4.262.833,87 zł. Budżet zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 716.897,63 zł, który będzie stanowił wkład własny do składanych wniosków o środki unijne.  W czasie dyskusji podkreślono, że na koniec roku 2009 gmina nie miała żadnych zobowiązań. W trakcie realizacji budżetu nie było zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na bieżące finansowanie wydatków.
2. Przedstawiono projekt uchwały dotyczący nabycia przez gminę nieruchomości w Świeżawach- dotyczy remizy OSP i nabycia nieruchomości w Sosnowie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na utworzenie filii biblioteki i punktu informatycznego.         
3. Pani Wójt poinformowała o podpisaniu umowy z firmą realizującą zadanie dotyczące budowy drogi Rogowo-Huta oraz o ogłoszeniu przetargu na budowę drogi Rogowo(Plebanka).
4. Przedstawiono zmiany w budżecie gminy na 2010r.                                        
W dniu 12.04.2010r o godz. 1300 odbyło się posiedzenie Komisji Ładu i Porządku Publicznego, na którym zajmowano się następującymi tematami :
1. Przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009. Plan dochodów i wydatków budżetowych na koniec 2009r wynosił następująco : dochody w wysokości 15.459.511 zł, wydatki w wysokości 15.889.673 zł. Uzyskane dochody miały wpływ na wykonanie zadań gospodarczych. Dochody budżetu zrealizowano w 99,65% wykonania planu, natomiast wydatki zrealizowano w 92,44% do planu w tym : wydatki bieżące w 93,26% i wydatki majątkowe w 90,50%. Pani Wójt przedstawiła  zadania realizowane w 2009r.
2. Zapoznano się z projektami uchwał na sesję. 
W dniu 13.04.2010r odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, na którym zajmowano się następującymi tematami :
1. Przedstawiono projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości gruntowych na rzecz gminy. Nieruchomość w Sosnowie będzie przejęta nieodpłatnie od AWRSP, natomiast w Świeżawach przejęta będzie remiza OSP, która w dalszym ciągu pozostanie w użytkowaniu OSP i KGW. Pani Wójt poinformowała, że w najbliższym czasie będzie złożony wniosek na dofinansowanie do remontu remizy w Świeżawach i w Lasotach.
2. Kolejny temat posiedzenia to zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2009r. Jak wynika z przedstawionych danych dochody własne w 2009r wynosiły 2.727.573,99 zł, natomiast pozyskano środki z tytułu złożonych wniosków do różnych programów i konkursów w wysokości 3.057.560,52 zł. Do budżetu gminy w wyniku podjętych działań wpłynęły środki z takich źródeł jak :  z tytułu pomocy finansowej na inwestycje, dotacje celowe, rozwojowe na inwestycje , z projektu „ Lepsze jutro” i z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.   Pani Wójt poinformowała o programie „ Radosna szkoła”, z którego skorzystały nasze szkoły podstawowe. Niestety nie otrzymaliśmy środków na plac zabaw dla dzieci w Rogowie. 
Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 22.03.2010r.
- w dniu 23.03 odbył się przetarg na budowę II odcinka drogi Rogowo-Huta. Zadanie zostało rozpoczęte.
- w dniu 25.03 podpisano umowę w Urzędzie Marszałkowskim na program zdrowotny dotyczący prześwietlenia płuc oraz wykrywania raka skóry,
- odbył się przetarg na budowę wiejskiego boiska sportowego i kącika rekreacyjnego w Pręczkach, na budowę placu zabaw w Starym Kobrzyńcu i w Sosnowie. Najtańszą ofertę złożyło Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych TARTAN z Bydgoszczy.
- w dniu 15.04 odbyło się posiedzenie Związku Gmin Północnego Mazowsza. Są uzgodnienia ,że będzie zrobiona dokumentacja techniczna na budowę sieci gazowej na odcinku Brodnica-Rypin,
- złożono wniosek o pozyskanie środków na promocję spożywania ryb. Oczekujemy na podpisanie umowy.
- w dniu 22.04 odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń „ Medal za długoletnie pożycie małżeńskie” dla 8 par. Wnioski zostały złożone w I kwartale 2009r.
- w dniu 23.04 wójt i dyrektorzy szkół uczestniczyli w szkoleniu w Bartniczce w zakresie problematyki oświatowej,
- złożono wniosek o dofinansowanie do festynu związanego z informacją o państwach Unii Europejskiej,
- przygotowano wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych na budowę drogi Czumsk Duży-Narty.
Ad 4.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podjęcia uchwały zmieniającej budżet gminy na 2010r.
Skarbnik gminy omówiła szczegółowo projektowane zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz załączniki do uchwały. Po stronie dochodów zmiany polegały głównie na : zwiększeniu  dochodów o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła”, zmniejszeniu planowanych dochodów na podstawie  aneksów do umów o współpracy partnerskiej z Gminą Rypin i z Powiatem Rypińskim przy budowie drogi Rogowo-Nadróż  w związku ze zmniejszeniem wartości zadania po przeprowadzonym przetargu.
 Zmiany w budżecie po stronie wydatków powodują  miedzy innymi : zwiększa się wydatki w zadaniach dotyczącym budowy drogi Czumsk Duży-Narty  i przebudowy drogi w Rogowie , zmniejsza się wydatki w zadaniach inwestycyjnych dotyczących przebudowy drogi w Czumsku Dużym i budowy drogi Rogowo-Huta po dokonanych przetargach, zwiększa się wydatki w dziale dotyczącym szkół podstawowych na zakup pomocy dydaktycznych i przygotowanie klasy w ramach programu „ Radosna szkoła”, zwiększa się wydatki na wypłatę stypendiów socjalnych .
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy i zarządził głosowanie. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XXXIII/16/10 zmieniającej uchwałę w sprawie  budżetu Gminy Rogowo na 2010r.
Ad 5.
Pani Wójt przedstawiła projekt uchwały dotyczącej przejęcia przez gminę nieruchomości w Sosnowie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nieruchomość zostanie przejęta nieodpłatnie na rzecz gminy z przeznaczeniem na uruchomienie filii biblioteki i punktu informatycznego.
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący powyższej sprawy i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXIII/17/10 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz gminy radni głosowali jednogłośnie.
Ad 6.
Następnie Pan Długokęcki poprosił Pana Ignatowskiego Piotra – przedstawiciela Zarządu OSP w Świeżawach o wprowadzenie w temat przekazania na rzecz gminy nieruchomości położonej w Świeżawach zabudowanej remizą OSP. Pan Ignatowski przedstawił między innymi zarys historyczny powstania OSP w Świeżawach   oraz poinformował, że na walnym zebraniu sprawozdawczym za 2009r dyskutowano, że należy skonsultować decyzję z mieszkańcami wsi i KGW o przekazaniu remizy Gminie. W dniu 20.03.2010r odbyło się zebranie mieszkańców, członkiń  KGW oraz członków OSP i podjęto uchwałę o zbyciu nieodpłatnie remizy na rzecz Gminy. Pan Ignatowski dołączył treść swojego wystąpienia jako załącznik do protokołu.  Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego tematu. Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały odnośnie wyrażenia zgody na  przejęcie przez gminę nieruchomości w Świeżawach. Za podjęciem uchwały Nr XXXIII/18/10 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz gminy głosowało 14 radnych.
Z kolei Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.
Ad 7.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.
Pani Wójt zabierając głos stwierdziła, że na koniec roku budżet zamknięto po stronie dochodów kwotą 15.459.511 zł i po stronie wydatków 15.889.673 zł . W minionym roku zwiększono budżet w związku z przydziałem dodatkowych środków na dofinansowanie do zadań własnych i majątkowych gminy. Pani Nowakowska omówiła realizację dochodów za ubiegły rok, które zostały wykonane w 99,65% do planu. Na dochody składają się :
- dochody własne 2.727.573,99 zł stanowią 17,70% ogółu dochodów, zrealizowano w 101,10 % planu,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.212.426,92 zł, wykonane zostały w 97,09 % do planu,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł  25.000 zł, wykonane w 100%,
- dotacje celowe i rozwojowe 4.653.892,17 zł , zostały wykonane w 98,99 %,
- subwencje 6.787.080 zł, co stanowi 44,05% ogółu dochodów, zostały wykonane w 100% do planu.
Wykonanie dochodów przedstawiono według działów gospodarki narodowej. Na poziom uzyskiwanych dochodów miał również fakt obniżenia przez Radę Gminy ustawowych stawek podatków i opłat lokalnych w wysokości 320.334,39 zł, co stanowi 11,74 % wykonanych dochodów własnych. Jak wynika z przedstawionych materiału w minionym roku gmina uzyskała nadwyżkę budżetową w wysokości 716.897,63 zł.
Przystępując do omawiania realizacji zadań po stronie wydatków Pani Wójt poinformowała, że realizowano zadania w miarę spływu dochodów, rozstrzygnięcia przetargów i podpisania umów. Wykonanie zadań własnych i zleconych w roku ubiegłym Pani Wójt przedstawiła według działów gospodarki narodowej. Zadania powierzone przez Radę Gminy wykonywano zgodnie z podjętymi uchwałami. Na koniec roku 2009 Gmina nie miała żadnych zobowiązań. W trakcie realizowania budżetu nie zaciągano pożyczek i kredytów krótkoterminowych na bieżące finansowanie wydatków.
Pani Wójt przedstawiła wykaz zastosowanych ulg w spłacie należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa za II półrocze 2009r. Z kolei Pani Nowakowska przedstawiła informację z działalności finansowej Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009r oraz informację finansową z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie za 2009r.
Na zakończenie omawianego sprawozdania Pani Wójt podziękowała radnym i sołtysom oraz pracownikom samorządowym za dobrą współpracę w realizowaniu zadań i  poprosiła o udzielenie absolutorium.
Ad 8.
Wójt przedstawiła uchwałę Nr 32/2010 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009r. Skład Orzekający wydał pozytywną opinię.
Ad 9.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała uchwałę Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2009r.
Ad 10.
Uchwałę Nr 86/2010 Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rogowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009r przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Skład Orzekający wydał pozytywną opinię.        
Ad 11.
W temat podjęcia uchwały dotyczącej sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej wprowadziła kierownik GOPS.
Przedstawiono powody przyznania pomocy. Pani Bońkowska omówiła zrealizowane w minionym roku zadania własne gminy, do których należą miedzy innymi świadczenia w formie zasiłku okresowego, usługi opiekuńcze, zasiłki celowe oraz pomoc w naturze,  jak również realizowane zadania zlecone gminie finansowane z budżetu centralnego tj. pomoc w formie zasiłków stałych. W ramach zadań własnych gminy realizowano program rządowy „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Poinformowano, że działalność ośrodka nie zaczyna i nie kończy się na przyznawaniu pomocy materialnej.  W skutek podjętych działań w 2009r pozyskano żywność z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej we Włocławku, która została rozdzielona pomiędzy najuboższych mieszkańców. Taką pomocą objęto 162 rodziny.
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej sprawozdania z działalności GOPS za 2009r i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXIII/19/10 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Rogowie za 2009r radni głosowali jednogłośnie.
Ad 12.
Przystępując do głosowania nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Pani Wójt prowadzący obrady otworzył dyskusję w tym temacie. Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag i zapytań. Wobec powyższego Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały o absolutorium i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXIII/20/10 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2009r głosowało 14 radnych tj. jednogłośnie.
Ad 13.
W tym punkcie Pani Wójt zaprosiła radnych i sołtysów na uroczystość  otwarcia zespołu boisk sportowych w Rogowie, która odbędzie się w dniu 1.05.2010r o godz. 1400 na kompleksie sportowym w Rogowie. Pani Nowakowska zaprosiła również na uroczystość, która odbędzie się przy SP w Kobrzyńcu w dniu 16.05.2010r.
Radny Hejza poruszył temat naprawy drogi w Rudzie, w Nadrożu(Czereśnie) i na odcinku Nadróż-Kowalki  oraz nawiązał do prośby Pana Borowskiego i innych właścicieli działek dotyczącej naprawy drogi łączącej Nadróż z działkami w miejscowości Huta-Sitnica.
Pani Wójt odpowiedziała, że operator równiarki jest obecnie na zaległym urlopie. Z chwilą powrotu pracownika z urlopu, równiarka oraz ciągnik z ” łyżką” będą pracowały na gminnych drogach.
Natomiast z chwilą pobudowania drogi Rogowo-Huta będzie możliwość wjazdu dla właścicieli działek z innej strony.
Jeżeli po zakończeniu I półrocza okaże się, że jest możliwość finansowa utwardzenia drogi do Kowalk, to będzie realizowana, po uzyskaniu między innymi decyzji o oddziaływaniu na środowisko.
Ad 14.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1300 zakończył obrady sesji Rady Gminy. 
Na tym protokół zakończono 

Przewodniczący Rady Gminy                                     Protokolant
Marek Długokęcki                                                   Jadwiga Trybańska
 


 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (26 kwietnia 2010)
Opublikował: Mariusz Gębicki (25 maja 2010, 08:48:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 978