Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004r.

U C H W A Ł A  Nr X/23/2003

Rady Gminy w Rogowie

z dnia  9 grudnia 2003r

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  środków transportowych na 2004r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym

( Dz.U z 2001r Nr 142, poz 1591 z późn.zm), art. 10 ust. 1  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2002r Nr 9, poz 84 ze zmianami : Dz.U.z 2002r Nr 200, poz 1683, Dz.U.z 2003r Nr 96, poz 874, Dz.U. z 2003r Nr 188, poz 1840, Dz.U.z 2003r Nr 200, poz 1953, Dz.U. z 2003r Nr 203, poz 1966.) , obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20.10.2003r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących  w 2004r ( Dz. Urzędowy Ministra Finansów Nr 15, poz 83), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31.10.2003r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P Nr 51, poz 804 )

 

R a d a  G m i n y

                                                                  uchwala, co następuje :

 

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :

1.od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

a)od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                             540 zł

b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                         900 zł

c)powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                                 1.080 zł

 

2.od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej

a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton                     

-o liczbie osi – dwie                                                   1.150 zł          

-o liczbie osi – trzy                                                    1.150 zł          

b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton

-o liczbie osi – trzy                                                    1.250 zł

-o liczbie osi – cztery i więcej                                    1.250 zł          

c)równej lub wyższej niż 26 ton

-o liczbie osi – cztery i więcej                                    1.654 zł

 

3.od samochodów ciężarowych  z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej 

a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton                   

-o liczbie osi – dwie                                                  1.252 zł          

-o liczbie  osi – trzy                                                  1.150 zł           

b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton

-o liczbie osi – trzy                                                   1.577 zł          

-o liczbie osi – cztery i więcej                                   1.400 zł           

c)równej lub wyższej niż 26 ton

-o liczbie osi – cztery i więcej                                   2.452,80 zł

     

4.od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a)od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton                                                    1.080 zł              

b)od 5,5 tony i poniżej 9 ton                                                       1.080 zł               

c)od 9 ton i poniżej 12 ton                                                           1.080 zł               

5.od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton

-o liczbie osi – dwie                                            1.150 zł          

b)równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton

-o liczbie osi – dwie                                            1.413 zł          

c)równej lub wyższej niż 36 ton

-o liczbie osi – dwie                                            1.413 zł           

-o liczbie osi – trzy                                             1.723 zł

  

6.od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton

-o liczbie osi – dwie                                            1.150 zł

b)równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton

-o liczbie osi – dwie                                            1.937,76 zł          

c)równej lub wyższej niż 36 ton

-o liczbie osi – dwie                                            1.938 zł

-o liczbie osi – trzy                                             2.548,65 zł

  

7.od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

-od 7 ton i poniżej 12 ton                                 330 zł

  

8.od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równorzędne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton

-o liczbie osi – jedna                                            350 zł          

b)równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton

-o liczbie osi – jedna                                            360 zł          

-o liczbie osi – dwie                                              850 zł           

c)równej lub wyższej niż 36 ton

-o liczbie osi – dwie                                              1.150 zł           

-o liczbie osi - trzy                                                1.000 zł

  

9.od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton

-o liczbie osi – jedna                                            350 zł           

b)równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton

-o liczbie osi – jedna                                            562 zł          

-o liczbie osi – dwie                                              1.292 zł          

c)równej lub wyższej niż 36 ton

-o liczbie osi – dwie                                              1.700 zł           

-o liczbie osi – trzy                                               1.500 zł

  

10.od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a)mniej niż 30 miejsc                                                                900 zł              

b)równej lub wyższej niż 30 miejsc                                          900 zł              

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                             Marek Długokęcki

 

Uchwała nr X/23/2003 (plik do pobrania) (23kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (9 grudnia 2003)
Opublikował: Mariusz Gębicki (5 marca 2004, 12:12:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2032