Określenie wysokości podatku od psów na 2007 rok.

Uchwała   Nr  II/14/06
R a d y  G m i n y   R o g o w o
z dnia 06 grudnia 2006r

w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591.z późn.zm.), art. 14 ustawy z dnia 12 .01. 1991r  o podatkach i opłatach lokalnych (   Dz.U .z 2006r .Nr 121, poz. 844 z późn.zmianami),  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25.10.2006r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P.Nr 75, poz.758 )

R a d a   G m i n y 
u c h w a l a   :

§ 1

Roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 37 zł od jednego posiadanego psa.
Dla osób, które weszły w posiadanie psa po 1 czerwca roku podatkowego ustala się stawkę
podatku w wysokości  18,50 zł.

§ 2


Zwalnia się od podatku od posiadania psów :
1. jednego psa utrzymywanego przez właściciela gospodarstwa domowego stanowiące
samodzielną posesję, nie będącą gospodarstwem rolnym w celu pilnowania
nieruchomości .

§ 3

Podatek płatny jest bez wezwania najpóźniej do 15 maja roku podatkowego w kasie Urzędu Gminy w Rogowie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Podatek od posiadania psów 2007 (25kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (6 grudnia 2006)
Opublikował: Mariusz Gębicki (7 grudnia 2007, 13:36:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1691