Zaproszenie na sesję 18.05.202312.05.2023

Zaproszenie na sesję 18.05.2023

12.05.2023

Rogowo, dnia 12.05.2023Pan(i)


Mieszkańcy Gminy Rogowo

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40, 572) zawiadamiam, że w dniu 18 maja 2023 r.  o godz. 1000  w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie odbędzie się LIII sesja VIII kadencji  Rady Gminy Rogowo 
z następującym porządkiem obrad: 
    1. Sprawy organizacyjne :
     a) otwarcie obrad  LIII sesji i stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad,
     c) przyjęcie protokołu z LII sesji.
    2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
    3. Podjęcie uchwał:
     a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok;
     b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo
         na lata 2023-2035;
     c) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo;
     d) w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogowo
         w roku 2023;
     e) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
         zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na 2023 rok;
     f) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
        za pobyt  w  ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Rogowo;
     g) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Rogowo za rok 2022;
     h) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej
         w Rogowie za rok 2022.
    4. Sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami.
    5. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
    6. Zakończenie obrad sesji.   

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (12 maja 2023)
Opublikował: Mariusz Gębicki (15 maja 2023, 09:34:43)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (17 maja 2023, 10:31:57)
Zmieniono: poprawiono tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 127