Fundusz Poręczeń Kredytowych

Uchwała nr XXV/26/2005
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 9 września 2005

w sprawie przystąpienia Gminy Rogowo do „ Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych „ Sp. z o. o z siedzibą w Toruniu .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art.124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2003 , Nr 15 poz.148 z późn. zmianami ) .


R a d a   G m i n y

uchwala , co następuje :

 

§ 1

  1. Gmina Rogowo przystępuje do „ Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych „      Sp.z o.o z siedzibą w Toruniu .
  2. Gmina Rogowo wniesie wkład na kapitał zakładowy spółki w wysokości 10.000 zł ( słownie : dziesięćtysięcyzłotych ) obejmując w zamian 1 udział o wartości 10.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Długokęcki

plik do pobrania Uchwała nr XXV/26/2005 (34kB) pdf
plik do pobrania Regulamin Toruńskiego Funduszu Poręczeń Majątkowych (89kB) pdf
plik do pobrania Formularz wniosku o poręczenie kredytowe (105kB) word
plik do pobrania Umowa o udzielenie poręczenia (38kB) word

metryczka


Wytworzył: Toruński Fundusz Poręczeń Majątkowych (21 października 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (17 listopada 2005, 11:16:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 9466