Realizacja inwestycji

Realizacja inwestycji

Wymiana i remont urządzeń instalacji w stacji wodociągowej w Sosnowie.

Opracowano dokumentację. Przekazano obiekt do remontu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------     W dniu 20 maja 2005 roku przeprowadzono przetarg na wykonanie zadania. [...]

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świeżawach, Rogowie i Rojewie z odprowadzeniem ścieków do Pręczek.

Opracowano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o środki unijne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- W czerwcu 2005 roku przeprowadzono [...]

Zakup autobusu szkolnego

Ogłoszono przetarg niograniczony na zakup autobusu szkolnego na dowóz uczniów do szkoły. W dniu 20 czerwca 2005 roku dokonano wyboru aferty. Autobus "Smyk" został przyprowadzony z Sanoka w dniu 5 sierpnia 2005 roku. [...]

Adaptacja pomieszczenia w Pręczkach

Zlecono opracowanie dokumentacji na adaptację pomieszczenia w Pręczkach z przeznaczeniem na świetlicę ogólnodostępną. _____________________________________________________________________________________ Opracowano dokumentację techniczną [...]

Remont Szkoły Podstawowej w Sosnowie

Wynikła konieczność wymiany:   - instalacji elektrycznej wewnętrznej    - instalacji centralnego ogrzewania   - stolarki okiennej i drzwiowej Opracowano niezbędne dokumentacje techniczne. Gmina złożyła [...]

Samochód dla OSP w Rogowie

  - W dniu 6 grudnia 2003 roku odbyło się uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego OSP w Rogowie.   Więcej zdjęć możesz zobaczyć na stronie kliknij tu -> <-kliknij tu [...]

Budowa zbiornika wodnego

 Zadanie inwestycyjne zakończone. Przygotowano wniosek o płatności w ramach programu "SAPARD".Środki w wysokości 337.600 zł wpłyneły w lutym 2004r na konto budżetu gminy zgodnie z podpisaną umową z Agencją Restrukturyzacji i [...]

Budowa Boiska w Rogowie.

     Pozyskano grunt pod budowę boiska, w miesiącu listopadzie podpisano akt notarialny z właścicielami gruntu. Zostanie zlecone opracowanie [...]

Budowa kanalizacji ściekowej Sosnowo-Pręczki-Kowalki-Rypin o długości 12 km.

     Ogólny koszt około 3 000 000 zł. Inwestycja jest przygotowana do realizacji. Złożony wniosek o środki przedakcesyjne zweryfikowany pozytywnie. Oczekujemy na [...]

Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Sosnowie.

     W związku z awarią pieca C.O. w Szkole Podstawowej w Sosnowie zaszła pilna potrzeba zakupu nowego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład ślusarsko - kotlarski "Marko" z Pleszewa, nowy piec został [...]

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Rogowie.

   Z budżetu gminy będą w miesiącu listopadzie przekazane środki w wysokości 102 000 zł, pozostałe 200 000 zł pochodzi z dotacji.   Samochód z Kielc będzie przyprowadzony pod koniec listopada br. Uroczyste przekazanie [...]

Zakup środków trwałych.

     Zakupiono komputer z oprogramowaniem z przeznaczeniem na serwer do urzędu gminy. [...]

Budowa drogi gminnej Pręczki (Seperak) 1000 m.

     Zadanie inwestycyjne w trakcie przygotowania. Wykonano pomiary geodezyjne, przygotowane są dokumenty do sporządzenia aktów notarialnych z właścicielami [...]

Budowa drogi gminnej Sosnowo - Zamość o długości 700 m.

     W bieżącym roku wydatkowano z budżetu gminy środki na pomiary geodezyjne i sporządzone są akty notarialne z właścicielami gruntów.       Zlecono opracowanie dokumentacji [...]

Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisiny 950 m

      Na przygotowanie inwestycji wydatkowano z budżetu gminy 13 660 zł.Wniosek o środki przedakcesyjne został zweryfikowany pozytywnie, oczekujemy na promesę.      Po otrzymaniu promesy została [...]

Budowa drogi gminnej Rogowo - Brzeszczki Duże o długości 3200 m podzielona na III etapy

    W 2003 roku przygotowano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę. Prace przygotowawcze uregulowano z budżetu gminy w wysokości 72 716 zł.     Złożono wniosek o środki przedakcesyjne [...]

Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Rogowo - Brzeszczki Małe 2695 m.

     W 2003 roku wybudowano I odcinek o długości 1 150 m. Ogólny koszt 619 053 zł w tym środki z budżetu gminy 154 764 zł. W miesiącu wrześniu otrzymaliśmy zwrot ze środków z programu "SAPARD" w ysokości 464 289 [...]

Modernizacja drogi Pręczki - Lasoty 2,2 km.

          Ogólny koszt 1 428 343 zł. Otrzymana dotacja- 30 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zadanie zakończono, należność uregulowano firmie w I półroczu bieżącego roku. [...]

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Nowy Kobrzyniec o długości 5324 m.

     W bieżącym roku wykonano dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o przydział środków z programu "SAPARD" na 2004 rok. Oczekuje się na [...]

Budowa zbiornika wyrównawczego wraz z przewodami technologicznymi i modernizacją stacji wodociągowej w Rogowie.

     Łączna wartość zadania 463 208 zł. Zadanie realizowane jest ze środków budżetu gminy (125 608 zł) i środków przedakcesyjnych z programu "Sapard" (337 600 zł)      Przetarg wygrała [...]

metryczka