DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

INFORMACJA O OBOWIĄZKU ZAWIADOMIENIA O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM

Zgodnie z § 3 a Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania młodocianych          i ich wynagradzania z dnia 28 maja 1996 r. ( Dz. U. z 2014 r. poz. 232 ze zm.) o zawarciu umowy  z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie gminy Rogowo pracodawca zobowiązany jest zawiadomić Wójta Gminy Rogowo.

Wzór zawiadomienia- załącznik nr 1 

WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Warunki uzyskania dofinansowania określa art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.).  
Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
1)    pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u
       pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego "         
       młodocianych,  określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i  ich
       wynagradzania;
2)  młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i
     zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013  z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (DZ. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9).
Pomoc de minimis udzielana pracodawcom traktowana jest jako pomoc publiczna                                   w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DZ. U. z 2016 r., poz. 1808 i 1948 ).


WYMAGANE DOKUMENTY 
Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, winien złożyć stosowny wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Do wniosku należy dołączyć niżej wymienione załączniki:
1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego
    młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy
    albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę. Kwalifikacje, o których mowa, określone są
    w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.                             
2. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
3. Kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub
    przyuczenie do wykonywania określonej pracy albo oryginał zaświadczenia potwierdzający zdanie tego
    egzaminu .                                                                                         
4. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy przygotowanie
    zawodowe młodocianego pracownika.
5. Świadectwo pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie
    trwania przygotowania zawodowego).
6. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
7. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką pracodawcy otrzymali w roku, w którym ubiegają
    się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de
    minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (w
    przypadku gdy pracodawca nigdy nie ubiegał się o pomoc de minimis).
8. Formularz informacji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie
    zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53,
    poz. 311, zmiana z dnia 24 października 2014 r., poz. 1543).

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:
1) w przypadku nauki zawodu – do 8081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym                             
    36 miesięcy, z tym że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania
    będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254  zł za każdy  pełen miesiąc
    kształcenia.

Waloryzacja dofinansowania
Kwoty dofinansowania w przypadku  nauki zawodu o okresie kształcenia trwającym                            36 miesięcy oraz  w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy, będą podlegały waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnia waloryzacja, wynosi co najmniej 105%.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Rogowo (pok. 20) osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przed podmiot ubiegających się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53 poz. 311 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r.  poz. 1543)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 )
Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626 ze zm.)DO POBRANIA:

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (11 września 2015)
Opublikował: Mariusz Gębicki (11 września 2015, 08:37:32)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (1 października 2018, 07:47:42)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3436