Ogłoszenia

Ogłoszenia

NABÓR PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO WSPÓŁPRACY W RAMACH ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W GMINIE ROGOWO

Wójt Gminy Rogowo, jako organ zobligowany do powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rogowo, stosownie do zapisów Uchwały NR LVI/351/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i  sposobu powoływania oraz [...]

Og.6733.6.2017 - O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Rogowo o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

WÓJT GMINY ROGOWORogowo, 2018.01.18Og.6733.6.2017O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 [...]

Og.6733.7.2017 - „Budowa drogi w miejscowości Rogowo Plebanka na odcinku : Odcinek nr 5 od km 0+000 do km 0+122”

                                                                      [...]

Og.6733.6.2017 - „Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy w Rogowie od km 0+000 do km ok. 0+123”

                                                                      [...]

Og.6733.7.2017 - Budowa drogi w miejscowości Rogowo Plebanka na odcinku : Odcinek nr 5 od km 0+000 do km 0+122.

                                                                      [...]

Og.6733.6.2017 - Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy w Rogowie od km 0+000 do km ok. 0+123.

                                                                      [...]

Og.6733.5.2017 - O B W I E S Z C Z E N I E ... „Budowa sieci kablowej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn”

WÓJT GMINY ROGOWORogowo, 2017.11.27Og.6733.5.2017O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 [...]

„Budowa sieci kablowej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn”

WÓJT GMINY ROGOWO                                                            Rogowo, dnia 17 [...]

Budowa sieci kablowej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn

                                                                      [...]

Og.6733.5.2017 - Budowa sieci kablowej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn

                                                                      [...]

Og.6733.4.2017 - Budowa sieci elektroenergetycznej ... 1) Budowa linii kablowej ZK-SN-15kV oraz nn-0,4kV ...

Rogowo, 2017.08.25Og.6733.4.2017O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 ustawy z 14 czerwca [...]

Og.6733.3.2017 - o zakończeniu postępowania ... „Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4”, na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 194 obręb 0010 Kosiory

Rogowo, 2017.07.24Og.6733.3.2017O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 ustawy z 14 czerwca [...]

UNIEWAŻNIENIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W NADROŻU

UNIEWAŻNIENIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJIM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W NADROŻUWójt Gminy Rogowo informuje, ze unieważnia treść ogłoszenia z dnia 7 lipca 2017 r. o konkursie na stanowisko dyrektora [...]

Zakończenie postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o lokalizacji inwestycji celu publicznego ... Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4

                                                                      [...]

Budowa sieci elektroenergetycznej

                                                                      [...]

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji „Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4”, na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 194 obręb 0010 Kosiory, jednostka ewidencyjna Rogowo.

Rogowo, dnia  24 maja 2017 rokuWÓJT GMINY ROGOWOOg.6733.3.2017  O B W I E S Z C Z E N I E Na postawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji w sprawie ... „Budowa warsztatów przy Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu”, na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 172 obręb 0013 Nadróż,..

Rogowo, 2017.04.28Og.6733.2.2017O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 ustawy z 14 czerwca [...]

Og.6733.2.2017 - o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Rogowo, 5 kwietnia 2017 rokuOg.6733.2.2017OBWIESZCZENIEWójta Gminy Rogowoo przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Wymiana linii napowietrznej GPZ Rypin – Lasoty st. 109-115 na linię kablową 3 x XRUHAKXS 1 x 120 mm2 – 613 m w gm. Rogowo i w gm. Skrwilno na nieruchomościach oznaczonych nr ewidencyjnymi 3066 i 350 obręb 0025 Szczerby...

WÓJT GMINY ROGOWO    Rogowo, 2017.03.03Og.6733.8.2016O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie [...]

Zakończenie postępowania - Przebudowie przepustu drogowego z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2130 C Dulsk – Kobrzyniec w km 17+176 nad rzeka Ruziec w miejscowości Pinino na przepust rurowy ze stali karbowanej

Rogowo, 2017.02.28Og.6733.1.2017O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 ustawy z 14 czerwca [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji - Przebudowa drogi gminnej nr 120510C Lasoty – Karbowizna od km 0+000 do km 2+016

Rypin, dnia 07 listopada 2016 rokuAB.6741.2.2016ObwieszczenieZawiadomienie o wydaniu decyzji    W związku z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w [...]

Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży - gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo - Sosnowo ETAP 2 - od km 3+712,76 do km 8+392,00 .

Rogowo, dnia 14.09.2016 r.Og.6220.4.2016O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży - gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo - Sosnowo ETAP 2 - od km 3+712,76 do km 8+392,00.

Rogowo, dnia 14.09.2016 r.Og.6220.4.2016O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Budowa linii kablowej SN kV w m. Huta Chojno, gm. Rogowo i w m. Chojno, gm. Chrostkowo, na nieruchomościach oznaczonych nr ewidencyjnymi 93; 92; 53; 71 ... zakończenie postępowania

Rogowo, 2016.08.17WÓJT GMINY ROGOWOOg.6733.4.2016O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 [...]

Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży - gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo - Sosnowo ETAP 2 - od km 3+712,76 do km 8+392,00

Rogowo, dnia 16.08.2016 r.Og.6220.4.2016O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Przebudowie, rozbudowie wraz ze zmianą użytkowania budynku mieszkalnego na budynek PRZEDSZKOLA GMINNEGO W ROGOWIE - zakończenie postępowania

Rogowo, 2016.05.27WÓJT GMINY ROGOWOOg.6733.3.2016O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 [...]

Wykonanie dokumentacji projektowej na zamknięcie w pierścień linii napowietrznej SN RS Charszewo – Likiec pomiędzy ST Rogowo 8, a Rogowo 9”, ... - zakończenie postępowania

Rogowo, 2016.05.05WÓJT GMINY ROGOWOOg.6733.2.2016O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 [...]

Budowia napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV oraz linii napowietrznej dwutorowej dwunapięciowej SN 15 kV i nn 0,4 kV ...

Rogowo, 2016.03.16Og.6733.1.2016O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 ustawy z 14 czerwca [...]

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV

                                         &nbs [...]

Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 2225 Stary Kobrzyniec – Czumsk Duży – gr. Woj. (Szczutowo) od km 1+500 do km 3+712,76 ...

Rogowo, 2016.01.08Og.6733.6.2015O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 ustawy z 14 czerwca [...]

Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 120506C Nadróż (Czereśnie) od km 0+000 do km 1+597 przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 30/2 i 30/3 w obrębie Nadróż, gmina Rogowo

Rogowo, 2016.01.08Og.6733.5.2015O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 ustawy z 14 czerwca [...]

Przebudowa drogi gminnej nr 120506C Nadróż (Czereśnie) od km 0+000 do km 1+597

Rogowo, dnia 04.01.2016 r.Og.6220.12.2015O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 218 w obrębie ewidencyjnym Stary Kobrzyniec

Rogowo, dnia 28.12.2015 r.Og.6220.10.2015O B W I E S Z C Z E N I EWÓJT  GMINY  ROGOWOpodaje do publicznej wiadomości,że na wniosek Solar Energy 4 Sp. z o.o., Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa toczy się postępowanie w sprawie [...]

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2225 C Stary Kobrzyniec – Czumsk Duży – gr. woj. (Szczutowo) ....

Rogowo, dnia 17 grudnia 2015 rokuOg.6733.6.2015O B W I E S Z C Z E N I E    Na postawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 2071 z późn. zm.), [...]

Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 81/2 w miejscowości Lasoty

Rogowo, dnia 10.12.2015 r.Og.6220.9.2015O B W I E S Z C Z E N I EWÓJT  GMINY  ROGOWOpodaje do publicznej wiadomości,że na wniosek R. Pawer Solar Centrum Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa   toczy się [...]

Zakończenie postępowania ...budowie elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4kV i szafek kablowo- pomiarowych zasilających projektowane budynki mieszkalne na działkach nr 187/8; 187/9; 187/10; 187/11,...

Rogowo, 2015.12.1Og.6733.4.2015O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 ustawy z 14 czerwca [...]

Zakończenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rogowo, 2015.11.17Og.6733.3.2015O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 ustawy z 14 czerwca [...]

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ... położonymi w obrębie HUTA, gmina Rogowo

Rogowo, dnia 2 listopada 2015 rokuOg.6733.4.2015O B W I E S Z C Z E N I E    Na postawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 2071 z późn. zm.), [...]

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV ...

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie ... na budowie wolnostojącego budynku stacji elektroenergetycznej przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 159/4, położonymi w obrębie ewidencyjnym Charszewo, gmina Rogowo.

Rogowo, 2015.08.31Og.6733.2.2015O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 ustawy z 14 czerwca [...]

Postępowanie ... Budowa drogi gminnej nr 120537C Sosnowo-Szczerby od km 1+010 do km ok. 2+210

Rogowo, dnia 29.07.2015 r.Og.6220.6.2015O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ROGOWO z dnia 22 kwietnia 2015 roku o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ROGOWOz dnia 22 kwietnia 2015 rokuo odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoNa podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku [...]

Zakończenie postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rogowo, 2015.03.26Og.6733.1.2015O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 ustawy z 14 czerwca [...]

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości mienia komunalnego położonej w Karbowiźnie

WÓJT GMINY ROGOWOogłasza    publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości mienia komunalnego położonej w Karbowiźnie, stanowiącej teren, który może być przeznaczony do wykorzystania [...]

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Kobrzyńcu

WÓJT GMINY ROGOWOogłasza    publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Kobrzyńcu, stanowiącej teren, który zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji AB.6741.2.2014

Rypin, dnia 10 marzec 2014 rokuAB.6741.2.2013ObwieszczenieZawiadomienie o wydaniu decyzjiW związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [...]

Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację następującej inwestycji drogowej: Budowa drogi gminnej nr 120525C Sosnowo-Pręczki od km 1+455 do km 4+376

Rypin, dnia 31.01.2014 r.AB.6741.2.2013OBWIESZCZENIEZawiadomienie o wszczęciu postępowania    Zgodnie z art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. [...]

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi gminnej nr 120515C Charszewo-Rogówko od km 0+000 do km 1+178

Rypin, dnia 31 stycznia 2014 rokuAB.6741.1.2013ObwieszczenieZawiadomienie o wydaniu decyzjiW związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [...]

Zakończenie postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                         &nbs [...]

Og.6220.7.2013 - w sprawie zmiany wydanej przez Wójta Gminy Rogowo decyzji z dnia 13 września 2012 r. znak: Og. 7624-2/10 .... Kopalnia kruszywa naturalnego „Pinino-Kobrzyniec”

Rogowo, dnia  22.08.2013 r.Og.6220.7.2013 O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Budowa stanowiska słupowego linii napowietrznej SN-15kV z rozłącznikiem, budowie linii kablowej średniego napięcia

                                         &nbs [...]

Sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego

O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowo z dnia  08 lipca 2013 r.          Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia  08 marca 1990r.  o Samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r. poz. [...]

Og.6733.1.2013 - ... budowę sieci wodociągowej z przyłączami na nieruchomościach oznaczonych nr ewidencyjnymi....obręb: BOROWO ...

                                         &nbs [...]

Og.6733.7.2012 o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Rogowo, 2013.01.28Og.6733.7.2012O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 ustawy z 14 czerwca [...]

Og.6733.7.2012 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Rogowo, 2013.01.02Og.6733.7.2012O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy RogowoO zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 ustawy z 14 czerwca [...]

Og.6733.6.2012 - o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Zakładu Projektowo Wykonawczego Andrzej Pluciński ul. Przyjaciół 1A, Toruń,...

Rogowo, 2012.12.14Og.6733.6.2012O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy RogowoO zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 ustawy z 14 czerwca [...]

Og.6733.7.2012 - zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej budowie stanowiska słupowego z rozłącznikiem, budowie odcinka linii napowietrznej SN-15kV

Rogowo, dnia 28 listopada 2012 rokuOg.6733.7.2012O B W I E S Z C Z E N I E    Na postawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 2071 z późn. [...]

Og.6733.6.2012 - o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień

Rogowo, 26.11.2012 r.Og.6733.6.2012O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z  27 marca 2003 roku o [...]

Og.6733.4.2012 o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Ruda

                                         &nbs [...]

Og.6733.5.2012 - zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                         &nbs [...]

Zgłaszanie kandydatów na ławników - 2011

Zgodnie z artykułem 162 § 1 ustawy z dnia 27.07.2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz 1070 z póź. zm.) kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne [...]

Og.7331-18/2010 - o wydaniu decyzji administracyjnej dotyczącej wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                         &nbs [...]

Og.7331-17/2010 - o wydaniu decyzji administracyjnej dotyczącej wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                         &nbs [...]

Og. 7624-5/10 - Budowa gminnej sieci wodociągowej Huta – Charszewo o długości do ok. 2,48 km

Rogowo, dnia 08.06.2010 r. Og. 7624-5/10 O B W I E S Z C Z E N I E Mając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Og. 7624-6/10 - Budowa gminnej sieci wodociągowej Charszewo – Ruda o długości do ok. 1,51 km

Rogowo, dnia 08.06.2010 r. Og. 7624-6/10 O B W I E S Z C Z E N I E Mając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Og.7331-18/2009 - o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego

                                         &nbs [...]

Og.7331-17/2009 o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego

                                         &nbs [...]

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie

Zarządzenie Nr 18/10Wójta Gminy Rogowoz dnia 14 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie.    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia [...]

wniosek Kopalni Surowców Mineralnych S. Mroczek, T. Szczepański, Sp.j. ...

Rogowo, dnia 12.05.2010 r. Og. 7624-11/09 O B W I E S Z C Z E N I E    Mając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Og. 7624-10/09 - Budowa drogi gminnej nr 120534C Czumsk Duży – Narty w miejscowości Czumsk Duży i Narty o długości ok. 2,2

Rogowo, dnia 18.12.2009 r. Og. 7624-10/09 O B W I E S Z C Z E N I E Mając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Og.7624-2/2009 - „Budowie farmy wiatrowej, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 11, obręb Borowo, gmina Rogowo”

                                         &nbs [...]

Og.7331-64/2008/2009 - O wydaniu decyzji administracyjnej dotyczącej wniosku o ustalenie warunków zabudowy

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie Og.7624-2/2009

                                         &nbs [...]

Og.7624-5/2009

                                         &nbs [...]

Og.7331-16/2009

                                         &nbs [...]

Budowia zakładu przerobu kruszyw o wydajności 100 ton na godzinę

                                         &nbs [...]

Przystąpiono do przeprowadzenia oceny ... Budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy 1,2 MW

                                         &nbs [...]

Wszczęcie postępowanie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 RYP0201A w miejscowości Pinino

                                         &nbs [...]

BUDOWA FARMY WIATROWEJ O ŁĄCZNEJ MOCY 1,2 MW, NA DZIAŁCE O NR EWIDENCYJNYM 11, POŁOŻONEJ W BOROWIE, GMINA ROGOWO

                                         &nbs [...]

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ... droga ... Rogowo - Brzeszczki Duże

O b w i e s z c z e n i e o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150), w [...]

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ...

O b w i e s z c z e n i e  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia      Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. [...]

Informacja o wyborach uzupełniających na dzień 14.12.2008 do Rady Gminy Rogowo

INFORMACJA         W związku z zarządzonymi na dzień 14 grudnia 2008 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Rogowo, w okręgu wyborczym Nr 3, Gminna Komisja Wyborcza w Rogowie przyjmuje zgłoszenia list [...]

Obwieszczenie o ... Wydobywaniu kopaliny pospolitej kruszywa naturalnego ze złoża HUTA CHOJNO – SR w miejscowości Huta Chojno

O b w i e s z c z e n i e o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150), w [...]

O wszczęciu postępowania administracyjnego na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Rogowo – Brzeszczki Duże

Rogowo, dnia 22 października 2008 roku Og.7624-6/2008O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowania administracyjnego       Zawiadamiam na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania [...]

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rogowo - 14 grudnia 2008 r.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rogowo - 14 grudnia 2008 r. Okręg wyborczy Nr 3 (obwód Nr 1) wybory 1 radnego. Materiały zostały umieszczone na stronie Państwowej Komisji Wyborczej  Link tutaj --> Państwowa Komisja Wyborcza [...]

Eksploatacja kopaliny pospolitej ze złoża HUTA CHOJNO – RS w miejscowości Huta Chojno

                                         &nbs [...]

obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

O b w i e s z c z e n i e o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia      Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko

Og.7624-3/2008                                       &n [...]

Ogłoszenie o wyborze oferty - budowa boiska ... Rogowo

Rogowo, dnia 12.06.2008 r. Og. 341-1/9/2008   INFORMACJA O WYBORZE OFERTY w postępowaniu na wybór wykonawcy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn:„Budowa zespołu boisk w miejscowości Rogowo – II etap”   Na podstawie art. [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie ...wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża „HUTA CHOJNO – RS”

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej dotyczącej wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                         &nbs [...]

Budowa jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Og.7624-2/2007 ...budowie sieci wodociągowej z przyłączami zagrodowymi

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Og.7624-1/2007 ... wykonaniu urządzenia wodnego – studni głębinowej na terenie działki nr 78/2

                                         &nbs [...]

Obwieszcenie ... zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – studni głębinowej do celów nawodnień upraw, na nieruchomości oznaczonej nr działki 78/2 w miejscowości Brzeszczki Duże, gmina Rogowo.

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Rogowoz dnia 03 września 2007 roku Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 roku Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) podaję do publicznej [...]

Zgłaszanie kandydatów na ławników.

   Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, [...]

Wójt Gminy Rogowo ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Rogowie

OGŁOSZENIE O KONKURSIEW ó j t G m i n y R o g o w oogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w RogowieDo konkursu może przystąpić osoba spełniająca kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji [...]

SKŁAD OSOBOWY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ROGOWIE powołanej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających w dniu 13 maja 2007 r.

  Frisztig - Wąsicka Marta Groszewski Robert Kępczyński Piotr Kukowski Leszek Lazarowska Marta Pawlak Lilianna Witkowska Anna [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Rogowo, dnia 29 grudnia 2006 roku      Og.:7624 - [...]

Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej w Rogowie

SKŁAD OSOBOWYGMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJW ROGOWIE Leszek Kukowski [...]

Sprzedaż nieruchomość mienia komunalnego

O B W I E S Z C Z E N I E         Wójta  Gminy   R o g o w o z dnia      18 lipca 2006 [...]

konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nadrożu. ZAKOŃCZONY

OGŁOSZENIE O KONKURSIEW ó j t   G m i n y   R o g o w o ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nadrożu. 1. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca kryteria określone [...]

sprzedaży nieruchomość mienia komunalnego

O B W I E S Z C Z E N I E         Wójta  Gminy   R o g o w o z dnia      16 stycznia 2006 r           Na podstawie [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Rogowo

O B W I E S Z C Z E N I E         Wójta  Gminy   R o g o w o z dnia      29 grudnia   2004 r [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ZAKOŃCZONY

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup samochodu ZAKOŃCZONY

                                         &nbs [...]

Miejsce na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów

Rogowo, dnia 2004-03-22        Uprzejmie informujemy, że zostały wyznaczone tablice informacyjne w sołectwach  jako miejsce przeznaczone na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i [...]

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogowie i w Sosnowie. ZAKOŃCZONY

O G Ł O S Z E N I E   W ó j t G m i n y R o g o w o ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogowie i w Sosnowie     Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać warunki [...]

Og.7331-8/2008 wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                         &nbs [...]

metryczka