Zaproszenie na sesję 15.06.202302.06.2023

Zaproszenie na sesję 15.06.2023

02.06.2023

Rogowo, dnia 2 czerwca 2023 r.

Pan(i)


Mieszkańcy Gminy Rogowo


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) zawiadamiam, że w dniu 15 czerwca 2023 r.  o godz. 10.00  w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie odbędzie się LIV sesja VIII kadencji  Rady Gminy Rogowo 
z następującym porządkiem obrad: 
    1. Sprawy organizacyjne :
      a) otwarcie obrad  LIV sesji i stwierdzenie quorum,
      b) przyjęcie porządku obrad,
      c) przyjęcie protokołu z  LIII sesji.
    2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
    3. Raport o stanie Gminy:
      a) wystąpienie Wójta Gminy Rogowo
      b) debata
      c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Rogowo.
    4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2022 r.
    5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
        z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2022 rok.
    6. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym
        przez Wójta Gminy Rogowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok wraz z
        informacją o stanie mienia Gminy.
    7. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi
        Gminy Rogowo za 2022 rok.
    8. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji     
        Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2022 r. 
    9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta  Gminy Rogowo za 2022 r. 
  10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok.
  11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
        Gminy Rogowo na lata 2023-2035;
  12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Rogowo oraz zasad
        ich wypłacania.
  13. Sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami.
  14. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
  15. Zakończenie obrad sesji.      

Przewodniczący Rady Giny
Marek Długokęcki

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (2 czerwca 2023)
Opublikował: Mariusz Gębicki (2 czerwca 2023, 17:01:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 217