Zaproszenie na sesję 16.08.202310.08.2023

Zaproszenie na sesję 16.08.2023

10.08.2023

Rogowo, dnia 10 sierpnia 2023 r.

Pan(i)


Mieszkańcy Gminy Rogowo


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463) zawiadamiam, że w dniu 16 sierpnia 2023 r.  o godz. 1000  w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie odbędzie się LVI sesja VIII kadencji  Rady Gminy Rogowo 
z następującym porządkiem obrad:
    1. Sprawy organizacyjne :
      a) otwarcie obrad  LVI sesji i stwierdzenie quorum,
      b) przyjęcie porządku obrad,
      c) przyjęcie protokołu z  LIV sesji
      d) przyjęcie protokołu z  LV sesji.
    2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
    3. Podjęcie uchwał:
      a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok;
      b) zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom
          położonym na terenie gminy Rogowo;
      c) w sprawie  trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków
          Zespołu Interdyscyplinarnego.
    4. Sprawozdanie wójta gminy z działalności między sesjami.
    5. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
    6. Zakończenie obrad sesji.      

 Wiceprzewodnicząca

    Urszula Czerska
metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (10 sierpnia 2023)
Opublikował: Mariusz Gębicki (10 sierpnia 2023, 08:56:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 178