Uchwała nr XXII/140/2020Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2020w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2021-2030Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1649, poz. 2245, z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378).

Uchwała nr XXII/140/2020
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2021-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1649, poz. 2245, z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378).


Rada Gminy postanawia:
§ 1
Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024, zgodnie z Załącznikiem    Nr 2 do Uchwały.
§ 3
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 4
Traci moc Uchwała Nr XIII/65/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2020-2030, zmieniona Zarządzeniem Nr 4/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 stycznia 2020, Zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 25 maja 2020 r., Zarządzeniem Nr 23/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2020 r., Zarządzeniem Nr 28A/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr XXI/132/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 listopada 2020 r., Uchwałą Nr XXII/139/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia    2020 r.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy
        Marek Długokęcki

Plik do pobrania Załączniki (4865kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (8 lutego 2021, 16:01:06)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (15 lutego 2021, 13:05:50)
Zmieniono: Poprawiono źle wygenerowany załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 30