Zadania i uprawnienia Rady GminyRada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy.

1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania   
    gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1) uchwalanie statutu gminy;
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz  
    przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu –
     na wniosek wójta;
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz
    podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;
5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
     oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
6) uchwalanie programów gospodarczych;
6a) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach
      prowadzenia polityki rozwoju;
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników
     mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację
     zadań przez te jednostki;
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych
    ustawach;
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres
     zwykłego zarządu, dotyczących:
    a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
       wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile  
       ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w
       przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne 
       umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad
       wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,                              
   b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez  
        wójta,
    c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
    d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych  
         zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
    e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości
        przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
    f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania  
       z nich,
    g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
    h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych
        jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
    i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku   
       budżetowym;
10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a;
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na  
      ten cel odpowiedniego majątku;
12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i
        regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń     
        społeczności lokalnych i regionalnych;
13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami
      publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;                                                              14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;       15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
 
Rada Gminy Kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

metryczka


Wytworzył: Bogumiła Zarębska (23 lutego 2018)
Opublikował: Mariusz Gębicki (4 sierpnia 2003, 13:37:31)

Ostatnia zmiana: Bogumiła Zarębska (26 lutego 2018, 10:31:40)
Zmieniono: dokonano aktualizacji danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18859