Procedura naboru na wolne stanowiska

Procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze
i  kierownicze stanowiska urzędnicze oraz na stanowiska w  Urzędzie Gminy w Rogowie


I. Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska
    urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rogowie

§ 1. Cel procedury.

Procedura ma na celu określenie zasad zatrudniania na wolne stanowiska urzędnicze
i kierownicze stanowiska urzędnicze, zagwarantowanie równego dostępu do stanowisk pracy
oraz weryfikację kandydatów na pracowników.

§ 2. Zakres procedury:

1) procedura określa zasady naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
    i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rogowie
    zatrudnianych na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 ,ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 
    roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.  Nr 223, poz. 1458),
2) procedura określa czynności od przygotowania procedury naboru do wyłonienia
    kandydata, z wyłączeniem czynności nawiązania stosunku pracy,
3) stosowanie niniejszej procedury nie obejmuje:
  a) zatrudnienia pracownika na zastępstwo ,
  b) stanowisk obsadzonych w drodze wyboru i powołania,
  c) stanowisk obsadzanych w drodze awansu wewnętrznego,
  d) stanowisk obsadzanych w drodze przeniesienia pracownika samorządowego z innej
      jednostki
  c) wewnętrznych przesunięć na istniejących stanowiskach, oraz w przypadku zmian  
      reorganizacyjnych.

§ 3. Odpowiedzialny za aktualizacje procedury :
       Sekretarz Gminy Rogowo

§ 4. Definicje i skróty:

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o :
1) Urząd – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Rogowie,
2) Wójt – Wójt Gminy Rogowo
3) Sekretarz – Sekretarz Gminy Rogowo
4) wolnym stanowisku -  należy przez to rozumieć stanowisko, na które ,zgodnie z
    przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik
    samorządowy danej jednostki lub na które nie został przeniesiony inny pracownik
    samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku
    urzędniczym , posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został
    przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru
    nie został zatrudniony pracownik,
5) stanowisku kierowniczym lub urzędniczym – stanowisko ,o którym mowa w
    rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad
    wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach
    powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz.U.Nr 146,poz.1223 , ze zm)
6) komisji – komisja rekrutacyjna przeprowadzająca czynności naboru,
7) biuletyn – Biuletyn Informacji Publicznej.

§ 5. Akty prawne:

1. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. roku o pracownikach samorządowych
   (Dz.U.  Nr 223, poz. 1458);
2. ustawa z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, ze zm.).

§ 6. Przebieg procedury.

1. Podjecie decyzji o naborze na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze
    stanowiska urzędnicze:

1) decyzje o przeprowadzeniu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska   
    urzędnicze podejmuje Wójt ;
2) Wójt Gminy dokonuje oceny potrzeby zatrudnienia. W trakcie oceny dokonuje
     analizy możliwości wewnętrznych przesunięć na istniejących stanowiskach pracy
     w Urzędzie, a także z podległych jednostek organizacyjnych .
3) w przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu wewnętrznego przesunięcia  lub
    przeniesienia innego pracownika samorządowego niniejsza procedura nie obowiązuje
4) wynik oceny Wójta przekazywany jest Sekretarzowi celem rozpoczęcia procedury naboru.

2. Przygotowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze
stanowiska urzędnicze.

1) Kierownik referatu, w którym jest wakat sporządza szczegółowy opis stanowiska na wolne
    miejsce pracy i zestaw wymagań wobec kandydata, a w szczególności:
    a) wymagania określone przepisami dotyczącymi pracowników samorządowych,
    b) wymiar czasu pracy,
    c) dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz
        wynikających z tego tytułu obowiązków,
   d) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności
        i predyspozycji na danym stanowisku pracy,
   e) określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia,
   f) określenie odpowiedzialności,
   g) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.
2) Kierownik przedkłada opis stanowiska Sekretarzowi. W przypadku stanowisk
    kierowniczych i samodzielnych opis stanowiska przygotowuje Sekretarz. Na podstawie
    opisu stanowiska i wymogów wobec kandydata Sekretarz formułuje kryteria wyboru
     kandydata, które zatwierdza Wójt.
3) O wszczęciu postępowania rekrutacyjnego decyduje Wójt.

3. Publikacja ogłoszenia o naborze.

1) w przypadku decyzji Wójta o przeprowadzeniu naboru Sekretarz przygotowuje projekt
    ogłoszenia o naborze kandydata na wolne stanowisko, zgodnie w wymaganiami art.1 3
    ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych, wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 i 2 do
    Procedury.
2) treść ogłoszenia zatwierdzona przez Wójta zostaje przekazana do publikacji w Biuletynie
    Informacji Publicznej oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu zgodnie z
    art.13, ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych przez okres nie krótszy niż 10 dni
    od dnia ogłoszenia.

4. Postępowanie konkursowe, wstępna weryfikacja ofert i sporządzenie listy
    kandydatów.

1) Wójt w formie zarządzenia powołuje Komisję Konkursową do spraw naboru na dane
     stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze oraz określa zasady,
     metody i techniki naboru;
2) Komisja Konkursowa składa się z 3 do 5 osób;
3) W skład komisji wchodzą :
   a)  Z-ca Wójta jako jej przewodniczący,
    b) Sekretarz
    c)  inne osoby  wskazane przez Wójta
4) w skład komisji o której mowa nie może być powołana osoba , która pozostaje
    z kandydatem na stanowisko urzędnicze w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa,
    przysposobienia, opieki lub kurateli, jeżeli okoliczność taka zostanie ujawniona w toku
    postępowania, wójt niezwłocznie odwołuje członka komisji, którego okoliczność dotyczy
    i uzupełnia skład komisji.
5) pracami komisji kieruje przewodniczący, który ustala porządek obrad komisji, zwołuje jej
    posiedzenia, czuwa nad wykonywaniem przez komisje powierzonych czynności,
6) komisja obraduje na posiedzeniach mających charakter niejawny. Rozstrzyga w sprawach
    należących do jej właściwości zwykłą większością głosów, w glosowaniu jawnym, bez
    możliwości wstrzymania się od głosu.
7) po upływie terminu składania ofert komisja konkursowa dokonuje weryfikacji ofert pod
    względem spełnienia wymagań formalnych i sporządza listę kandydatów spełniających te
    wymagania wg załączników nr 3  i 4 do Procedury,
8) z przeprowadzonego naboru sekretarz Komisji, sporządza protokół, zgodnie
    z wymaganiami art. 14 ustawy o pracownikach
    samorządowych;                                               
9) w toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających 
     wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe,
     których przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata.
10) jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów
     o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w
     miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%,
     pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych
     stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie
     osób, o których mowa w art.13a ust. 1.ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
     samorządowych /Dz.U.Nr 223 ,poz.1458/.
11) Wójt przeprowadza ostateczna rozmowę ze wskazanymi kandydatami i podejmuje
     decyzje o zatrudnieniu. Decyzje wraz z uzasadnieniem wpisuje do protokołu.
12) osoby, których kandydatury były rozpatrywane, przewodniczący komisji powiadamia
     pisemnie o wynikach konkursu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wyboru
     kandydata;
13) w przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu z uwagi na brak ofert spełniających
      wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie, postępowanie przeprowadza się ponownie;
14) Komisja Konkursowa działa do zakończenia naboru.

5. Upowszechnianie informacji o wynikach naboru.

1) Sekretarz Komisji sporządza informacje o wynikach wyboru zgodnie z wymaganiami
     określonymi w art. 15 ust.  2 ustawy o pracownikach samorządowych wg wzoru
     stanowiącego zał. Nr 5 i 6 do Procedury;
2) po zatwierdzeniu przez Wójta treści informacji o wynikach naboru przekazuje się
    te informacje do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz do umieszczenia na
     tablicy ogłoszeń Urzędu zgodnie z wymaganiami art. 15 ust.1 ustawy o pracownikach
     samorządowych;
3) informacje o wynikach naboru upowszechnia się niezwłocznie od zakończenia
     procedury naboru.


Plik do pobrania Nabór - zarządzenie (32kB) pdf
Plik do pobrania Nabór - procedura (48kB) pdf
Plik do pobrania Nabor - załącznik nr 1 (40kB) pdf
Plik do pobrania Nabor - załącznik nr 2 (41kB) pdf
Plik do pobrania Nabor - załącznik nr 3 (27kB) pdf
Plik do pobrania Nabor - załącznik nr 4 (25kB) pdf
Plik do pobrania Nabor - załącznik nr 5 (35kB) pdf
Plik do pobrania Nabor - załącznik nr 6 (35kB) pdf
Plik do pobrania Nabor - załącznik nr 7 (46kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (27 lutego 2009)
Opublikował: Mariusz Gębicki (9 stycznia 2007, 23:13:37)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (19 grudnia 2011, 21:16:23)
Zmieniono: zamieszczono nowe treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14510