Budowa zespołu boisk w miejscowości Rogowo - III etap

Rogowo: Budowa zespołu boisk w miejscowości Rogowo - III etap
Numer ogłoszenia: 185818 - 2009; data zamieszczenia: 09.06.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rogowo , Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa zespołu boisk w miejscowości Rogowo - III etap.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa zespołu boisk w miejscowości Rogowo - III etap. Zakres robót. 1. Budowa boiska sportowego do tenisa ziemnego, w tym miedzy innymi następujący zakres robót: 1) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej. 2) Wykonanie makroniwelacji terenu pod boisko. 3) Wykonanie obrzeży betonowych. 4) Wykonanie warstw podbudowy, w tym: a) warstwy dolnej z kamienia łamanego, b) warstwy górnej z kamienia łamanego, c) warstwy wyrównawczej z miału kamiennego. 5) Wykonanie nawierzchni syntetycznej. 6) Wykonanie odwodnienia. 7) Wykonanie chodnika. 8) Wykonanie ogrodzenia o wysokości od 2,5 m do 4,0 m wokół boiska wraz z bramką wjazdową i furtką. 9) Wykonanie siedzisk dla widzów i ławek dla graczy. 10) Zakup i montaż wyposażenia boiska do tenisa. 11) Wykonanie murku oporowego 12) Plantowanie pozostałego terenu inwestycji. 13) Roboty pomiarowe i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 2. Budowa siatek ochronnych (piłkochwytów) przy istniejących boiskach, w tym miedzy innymi następujący zakres robót: 1) Wykonanie siatki ochronnej (piłkochwytu) przy istniejącym boisku piłkarskim. 2) Wykonanie siatki ochronnej (piłkochwytu) przy istniejącym boisku wielofunkcyjnym (m.in. do piłki ręcznej). 3) Roboty pomiarowe i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 3. Budowa parkingu, w tym miedzy innymi następujący zakres robót: 1) Wykonanie koryta pod parking. 2) Wykonanie podbudowy z warstwy piasku. 3) Wykonanie nawierzchni z kruszyw łamanych. 4) Wykonanie krawężników betonowych. 5) Roboty pomiarowe i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 45.11.12.00-0, 45.11.27.20-8, 36.40.00.00-5, 45.34.20.00-6, 45.22.33.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium w kwocie 6.000,00 zł do dnia składania ofert
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy : 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 boisko o nawierzchni syntetycznej, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami, 6) wniosą wadium w kwocie 6.000,00 zł, 7) spełniają określone ustawą - Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą Specyfikacją inne wymagania. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 2. Parafowany Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do Specyfikacji. 3. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji na przedmiot postępowania z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji. 4. Kosztorys ofertowy, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Specyfikacji. 5. Oświadczenie Wykonawcy, że może ubiegać się o udzielenie zamówienia biorąc pod uwagę art. 22 ustawy - Prawa zamówień publicznych oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Specyfikacji. 6. Następujące dokumenty w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Następujące dokumenty w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 boiska o nawierzchni syntetycznej, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Specyfikacji, 2) wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, łącznie z dokumentami stwierdzającymi, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień np.: uprawnieniami budowlanymi oraz zaświadczeniami o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, wraz z załączonymi pisemnymi zobowiązaniami innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli w wykazie osób Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Specyfikacji, 3) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, urządzeń i maszyn, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, wraz z załączonymi pisemnymi zobowiązaniami innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, urządzeń i maszyn, jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał narzędzia, urządzenia i maszyny, którymi będzie dysponował, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Specyfikacji, 4) informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do Specyfikacji. 8. Następujące dokumenty w celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 1) informację banku lub z spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 9. W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych, obowiązują wymagania w zakresie dostarczenia odpowiednich dokumentów, określone w § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.). 10. Informacja zawierająca wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do Specyfikacji - jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 11. Potwierdzenie wniesienia wadium w określonej kwocie..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rogowo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 16..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 10.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

                                                                                  Wójt Gminy Rogowo
                                                                                                (-)
                                                                              mgr Barbara Nowakowska

Plik do pobrania Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (145kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (45kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 2 - Projekt umowy (134kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 3 - oświadczenie o udzieleniu gwarancji (37kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 4a - Kosztorys wraz z przedmiarem_Boisko do tenisa (141kB) pdf
Plik do pobrania Kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robót_Piłkochwyty (51kB) pdf
Plik do pobrania Kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robót_Parking (87kB) pdf
Plik do pobrania Kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robót_Roboty pomiarowe inwentaryzacja (83kB) pdf
Plik do pobrania Oświadczenie Wykonawcy (36kB) word
Plik do pobrania Wykaz wykonanych robót budowlanych (43kB) word
Plik do pobrania Wykaz osób (44kB) word
Plik do pobrania Wykaz narzędzi (42kB) word
Plik do pobrania Przecietna liczba zatrudnionych (39kB) word
Plik do pobrania Informacja dot. podwykonawców (34kB) word
Plik do pobrania Oświadczenie projektantów
Plik do pobrania Dokumentacja Boisko do tenisa Branża drogowo-budowlana (81kB) pdf
Plik do pobrania Dokumentacja murek oporowy
Plik do pobrania Rys. 1
Plik do pobrania Rys.2 (500kB) pdf
Plik do pobrania Rys.3 (347kB) pdf
Plik do pobrania Rys.4
Plik do pobrania Rys.5 (341kB) pdf
Plik do pobrania Rys.6
Plik do pobrania Rys.7
Plik do pobrania Rys.8
Plik do pobrania Rys.9
Plik do pobrania Szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót (84kB) pdf
Plik do pobrania Dokumentacja_Budowa siatek ochronnych
Plik do pobrania Rysunek B-01
Plik do pobrania Rysunek B-02 (147kB) pdf
Plik do pobrania Rysunek B-03 (134kB) pdf
Plik do pobrania Rysunek B-04 (127kB) pdf
Plik do pobrania Rysunek B-05 (107kB) pdf
Plik do pobrania Rysunek B-06 (111kB) pdf
Plik do pobrania Dokumentacja budowa parkingu

__________________________________________________________________

Rogowo, dnia 08.07.2009 r.

Gmina Rogowo
Rogowo 51
87-515 Rogowo

do wszystkich Wykonawców


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację następującego zadania: Budowa zespołu boisk w miejscowości Rogowo - III etap; nr 185818/2009; data zamieszczenia: 09.06.2009


Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania


Wójt Gminy Rogowo, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) unieważnia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację następującego zadania: Budowa zespołu boisk w miejscowości Rogowo - III etap, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 185818/2009 z datą zamieszczenia 9 czerwiec 2009 r.

Uzasadnienie

W w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację następującego zadania: Budowa zespołu boisk w miejscowości Rogowo - III etap, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 185818/2009 z datą zamieszczenia 9 czerwiec 2009 r., w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta. Cena tej oferty, czyli cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  W związku z powyższym  Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) unieważnił postępowanie o udzielenie w/w zamówienia.

                                                                            Wójt Gminy Rogowo
                                                                                          (-)
                                                                       mgr Barbara NowakowskaOtrzymują:
Wykonawcy, którzy złożyli oferty


Zawiadomienie zamieszczono:
- na stronie internetowej Gminy Rogowo
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie
                                                                   

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (9 czerwca 2009)
Opublikował: Mariusz Gębicki (10 czerwca 2009, 11:05:00)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (8 lipca 2009, 15:03:06)
Zmieniono: dodano informację o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1311