Budowa zespołu boisk w miejscowości Rogowo - III etap.


Rogowo: Budowa zespołu boisk w miejscowości Rogowo - III etap
Numer ogłoszenia: 229036 - 2009; data zamieszczenia: 08.07.2009

                       OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo , Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rogowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zespołu boisk w miejscowości Rogowo - III etap.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa zespołu boisk w miejscowości Rogowo - III etap. Zakres robót. 1. Budowa boiska sportowego do tenisa ziemnego, w tym miedzy innymi następujący zakres robót: 1) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej. 2) Wykonanie makroniwelacji terenu pod boisko. 3) Wykonanie obrzeży betonowych. 4) Wykonanie warstw podbudowy, w tym: a) warstwy dolnej z kamienia łamanego, b) warstwy górnej z kamienia łamanego, c) warstwy wyrównawczej z miału kamiennego. 5) Wykonanie nawierzchni syntetycznej. 6) Wykonanie odwodnienia. 7) Wykonanie chodnika. 8) Wykonanie ogrodzenia o wysokości od 2,5 m do 4,0 m wokół boiska wraz z bramką wjazdową i furtką. 9) Wykonanie siedzisk dla widzów i ławek dla graczy. 10) Zakup i montaż wyposażenia boiska do tenisa. 11) Wykonanie murku oporowego 12) Plantowanie pozostałego terenu inwestycji. 13) Roboty pomiarowe i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 2. Budowa siatek ochronnych (piłkochwytów) przy istniejących boiskach, w tym miedzy innymi następujący zakres robót: 1) Wykonanie siatki ochronnej (piłkochwytu) przy istniejącym boisku piłkarskim. 2) Wykonanie siatki ochronnej (piłkochwytu) przy istniejącym boisku wielofunkcyjnym (m.in. do piłki ręcznej). 3) Roboty pomiarowe i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 3. Budowa parkingu, w tym miedzy innymi następujący zakres robót: 1) Wykonanie koryta pod parking. 2) Wykonanie podbudowy z warstwy piasku. 3) Wykonanie nawierzchni z kruszyw łamanych. 4) Wykonanie krawężników betonowych. 5) Roboty pomiarowe i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej...
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 45.11.12.00-0, 45.11.27.20-8, 36.40.00.00-5, 45.34.20.00-6, 45.22.33.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium w kwocie 6.000,00 zł do dnia składania ofert
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy : 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 boisko o nawierzchni syntetycznej, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami, 6) wniosą wadium w kwocie 6.000,00 zł, 7) spełniają określone ustawą - Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą Specyfikacją inne wymagania. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 2. Parafowany Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do Specyfikacji. 3. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji na przedmiot postępowania z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji. 4. Kosztorys ofertowy, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Specyfikacji. 5. Oświadczenie Wykonawcy, że może ubiegać się o udzielenie zamówienia biorąc pod uwagę art. 22 ustawy - Prawa zamówień publicznych oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Specyfikacji. 6. Następujące dokumenty w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Następujące dokumenty w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 boiska o nawierzchni syntetycznej, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Specyfikacji, 2) wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, łącznie z dokumentami stwierdzającymi, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień np.: uprawnieniami budowlanymi oraz zaświadczeniami o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, wraz z załączonymi pisemnymi zobowiązaniami innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli w wykazie osób Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Specyfikacji, 3) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, urządzeń i maszyn, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, wraz z załączonymi pisemnymi zobowiązaniami innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, urządzeń i maszyn, jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał narzędzia, urządzenia i maszyny, którymi będzie dysponował, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Specyfikacji, 4) informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do Specyfikacji. 8. Następujące dokumenty w celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 1) informację banku lub z spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 9. W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych, obowiązują wymagania w zakresie dostarczenia odpowiednich dokumentów, określone w § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.). 10. Informacja zawierająca wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do Specyfikacji - jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 11. Potwierdzenie wniesienia wadium w określonej kwocie..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rogowo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 16.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 10.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

                                                                                Wójt Gminy Rogowo
                                                                                             (-)
                                                                             mgr Barbara Nowakowska

Plik do pobrania :

Budowa zespołu boisk w miejscowosci Rogowo - III etap (62kB) pdf
specyfikacja istotnych warunków zamówienia (147kB) pdf
załącznik nr 1 - formularz ofertowy (40kB) word
załącznik nr 2 - projekt umowy (134kB) pdf
załącznik nr 3 - oświadczenie o udzieleniu gwarancji (37kB) word
załącznik nr 4a - kosztorys wraz z przedmiarem boisko do tenis (141kB) pdf
załącznik nr 4b - kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robot pilkochwyty (51kB) pdf
załącznik nr 4c - kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robot parking (87kB) pdf
załącznik nr 4d - kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robot roboty pomiarowe inwentaryzacja (83kB) pdf
załącznik nr 5 - oświadczenie wykonawcy (36kB) word
załącznik nr 6 - wykaz wykonanych robót budowlanych (42kB) word
załącznik nr 7 - wykaz osób (44kB) word
załącznik nr 8 - wykaz narzędzi (42kB) word
załącznik nr 9 - przeciętna liczba zatrudnionych (39kB) word
załącznik nr 10 - informacja dotycząca podwykonawców (34kB) word
załącznik nr 11a - dokumentacja boisko do tenisa projekt zagospodarowania
załącznik nr 11b - dokumentacja boisko do tenisa branza drogowo budowlana (81kB) pdf
załącznik nr 11c - dokumentacja murek oporowy
załącznik nr 11d - rys 1
załącznik nr 11e - Rys 2 (500kB) pdf
załącznik nr 11f - rys 3 (347kB) pdf
załącznik nr 11g - rys 4
załącznik nr 11h - rys 5 (341kB) pdf
załącznik nr 11i - rys 6
załącznik nr 11j - Rys 7
załącznik nr 11k - rys 8
załącznik nr 11l - rys 9
załącznik nr 11m - szczegołowa specyfikacja wykonania i odbioru robot (84kB) pdf
załącznik nr 12a - dokumentacja budowa siatek ochronnych
załącznik nr 12b - Rysunek B-01
załącznik nr 12c - rysunek B-02 (147kB) pdf
załącznik nr 12d - rysunek B-03 (134kB) pdf
załącznik nr 12e - rysunek B-04 (127kB) pdf
załącznik nr 12f - Rysunek B-05 (107kB) pdf
załącznik nr 12g - Rysunek B-06 (111kB) pdf
załącznik nr 13a - dokumentacja budowa parkingu

_____________________________________________________________________________________

Gmina Rogowo
Rogowo 51
87-515 Rogowo

Rogowo, dnia 05.08.2009 r.
Og. 341 – 1/9/2009

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na realizację następującego zadania:
Budowa zespołu boisk w miejscowości Rogowo – III etap
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 229036-2009 w dniu 08.07.2009 r.


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w powyższym postępowaniu:

1. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:
Spółka Budowlano-Usługowa BUDEX Lutomirski i wspólnicy Sp.j.
ul. Budowlana 3, 87-600 Lipno
Cena oferty (wartość brutto): 414.631,60 zł
Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jedynym kryterium ocen była cena. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą - wykonawca wybranej oferty zaoferował najniższą cenę, oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

2. W postępowaniu nie złożono innych ofert.


Wójt Gminy Rogowo
(-)
mgr Barbara Nowakowska

Informację zamieszczono:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rogowie
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie

a/a

______________________________________________________________________________________

Gmina Rogowo
Rogowo 51
87-515 Rogowo

Rogowo: Budowa zespołu boisk w miejscowości Rogowo - III etap
Numer ogłoszenia: 275722 - 2009; data zamieszczenia: 12.08.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 229036 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zespołu boisk w miejscowości Rogowo - III etap.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa zespołu boisk w miejscowości Rogowo - III etap. Zakres robót. 1. Budowa boiska sportowego do tenisa ziemnego, w tym miedzy innymi następujący zakres robót: 1) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej. 2) Wykonanie makroniwelacji terenu pod boisko. 3) Wykonanie obrzeży betonowych. 4) Wykonanie warstw podbudowy, w tym: a) warstwy dolnej z kamienia łamanego, b) warstwy górnej z kamienia łamanego, c) warstwy wyrównawczej z miału kamiennego. 5) Wykonanie nawierzchni syntetycznej. 6) Wykonanie odwodnienia. 7) Wykonanie chodnika. 8) Wykonanie ogrodzenia o wysokości od 2,5 m do 4,0 m wokół boiska wraz z bramką wjazdową i furtką. 9) Wykonanie siedzisk dla widzów i ławek dla graczy. 10) Zakup i montaż wyposażenia boiska do tenisa. 11) Wykonanie murku oporowego 12) Plantowanie pozostałego terenu inwestycji. 13) Roboty pomiarowe i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 2. Budowa siatek ochronnych (piłkochwytów) przy istniejących boiskach, w tym miedzy innymi następujący zakres robót: 1) Wykonanie siatki ochronnej (piłkochwytu) przy istniejącym boisku piłkarskim. 2) Wykonanie siatki ochronnej (piłkochwytu) przy istniejącym boisku wielofunkcyjnym (m.in. do piłki ręcznej). 3) Roboty pomiarowe i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 3. Budowa parkingu, w tym miedzy innymi następujący zakres robót: 1) Wykonanie koryta pod parking. 2) Wykonanie podbudowy z warstwy piasku. 3) Wykonanie nawierzchni z kruszyw łamanych. 4) Wykonanie krawężników betonowych. 5) Roboty pomiarowe i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 45.11.12.00-0, 45.11.27.20-8, 36.40.00.00-5, 45.34.22.00-6, 45.22.33.00-9.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 339861.97 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Spółka Budowlano-Usługowa BUDEX Lutomirski i wspólnicy Sp.j., ul. Budowlana 3, 87-600 Lipno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 339861.97
• Oferta z najniższą ceną: 339861.97 oferta z najwyższą ceną: 339861.97
• Waluta: PLN.

                                                                   Wójt Gminy Rogowo
                                                                               (-)
                                                               mgr Barbara Nowakowska


Ogłoszenie zamieszczono:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rogowie
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie


 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (8 lipca 2009)
Opublikował: Mariusz Gębicki (10 lipca 2009, 09:38:57)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (13 sierpnia 2009, 12:39:45)
Zmieniono: dodano informację o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1507