Budowa drogi gminnej nr 120512C Rogowo-Nadróż od km 1+250 do km 2+360 w miejscowości Rogowo i Huta

Gmina Rogowo
Rogowo 51
87-515 Rogowo

Rogowo: Budowa drogi gminnej nr 120512C Rogowo-Nadróż od km 1+250 do km 2+360 w miejscowości Rogowo i Huta

Numer ogłoszenia: 124721 - 2009; data zamieszczenia: 31.07.2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rogowo , Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rogowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej nr 120512C Rogowo-Nadróż od km 1+250 do km 2+360 w miejscowości Rogowo i Huta.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa drogi gminnej nr 120512C Rogowo-Nadróż od km 1+250 do km 2+360 w miejscowości Rogowo i Huta Zakres robót: 1) Roboty przygotowawcze, w tym: a) wykonanie robot pomiarowych w terenie, b) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, c) odtworzenie punktów geodezyjnych, d) przełożenie linii teletechnicznych i założenie rur osłonowych na skrzyżowaniach. 2) Karczowanie drzew, w tym m.in.: a) karczowanie drzew i krzewów, b) wywóz karpiny, gałęzi i dłużycy. 3) Roboty ziemne, w tym m.in.: a) wykonanie robot ziemnych podłużnych i poprzecznych w gruncie, b) formowanie, zagęszczanie i plantowanie nasypów i poboczy, 4) Wykonanie podbudowy, w tym m.in.: a) profilowanie podłoża, b) wykonanie warstwy odcinającej, c) wykonanie podbudowy z pospółki stabilizowanej cementem. 5) Wykonanie nawierzchni, w tym m.in.: a) oczyszczenie podbudowy, b) skroplenie podbudowy, c) wykonanie warstwy wiążącej, d) ułożenie warstwy ścieralnej. 6) Wykonanie zjazdów. 7) Wykonanie oznakowania..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.11.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
Wniesienie wadium w kwocie 10.000,00 zł do dnia składania ofert
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami, 6) wniosą wadium w kwocie określonej powyżej, 7) spełniają określone ustawą - Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą Specyfikacją inne wymagania. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 2. Parafowany Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do Specyfikacji. 3. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji na przedmiot postępowania z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji. 4. Kosztorys ofertowy, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Specyfikacji. 5. Oświadczenie Wykonawcy, że może ubiegać się o udzielenie zamówienia biorąc pod uwagę art. 22 ustawy - Prawa zamówień publicznych oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Specyfikacji. 6. Następujące dokumenty w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Następujące dokumenty w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1) wykaz wykonanych co najmniej 3 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Specyfikacji, 2) wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, łącznie z dokumentami stwierdzającymi, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień np.: uprawnieniami budowlanymi oraz zaświadczeniami o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, wraz z załączonymi pisemnymi zobowiązaniami innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli w wykazie osób Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Specyfikacji, 3) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, urządzeń i maszyn, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, wraz z załączonymi pisemnymi zobowiązaniami innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, urządzeń i maszyn, jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał narzędzia, urządzenia i maszyny, którymi będzie dysponował, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Specyfikacji, 8. Następujące dokumenty w celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 1) informację banku lub ze spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 9. W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych, obowiązują wymagania w zakresie dostarczenia odpowiednich dokumentów, określone w § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.). 10. Informacja zawierająca wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do Specyfikacji - jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 11. Potwierdzenie wniesienia wadium w kwocie określonej powyżej..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.rogowo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 16.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 10.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


   Wójt Gminy Rogowo
             (-)
mgr Barbara Nowakowska

Plik do pobrania Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia (148kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (42kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 2 Projekt umowy (147kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 3 Oświadczenie o udzieleniu gwarancji (33kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 4 Kosztorys ofertowy (63kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy (36kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych robót budowlanych (43kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 7 Wykaz osób (44kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 8 Wykaz narzędzi (42kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 9 Informacja dot. podwykonaw (34kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 10 Opis_techniczny (230kB) word
Plik do pobrania Załącznik_nr_11a__Schematy_i_rysunki (765kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 11b Schematy i rysunki (1052kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik_nr_11c__Schematy_i_rysunki (1051kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 11d Schematy i rysunki (1078kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik_nr_11c__Schematy_i_rysunki (1051kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 11e Schematy i rysunki (699kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 11f Schematy i rysunki (782kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 11g Schematy i rysunki (2044kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 11h Schematy i rysunki (963kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 11i Schematy i rysunki (521kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik_nr_11j__Schematy_i_rysunki (517kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik_nr_12__Przedmiar_robót (81kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 13 Szczególowe specyfikacje techniczne (964kB) word

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Rogowo
Rogowo 51
87-515 Rogowo
Rogowo, dnia 11.09.2009 r.

Og. 341 – 1/13/2009

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na realizację następującego zadania:
„Budowa drogi gminnej nr 120512C Rogowo-Nadróż od km 1+250 do km 2+360 w miejscowości Rogowo i Huta”
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 124721/2009 w dniu 31.07.2009 r.


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w powyższym postępowaniu:

1. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno
Cena oferty (wartość brutto): 666.276,43 zł
  
Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jedynym kryterium oceny była cena. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

2. W postępowaniu złożone zostały oferty niżej wymienionych Wykonawców:
1) Zakład Ogólnobudowlany „IZOSAN” Rupiński Bronisław, Moczadło 1D, 87-300 Brodnica
Cena oferty (wartość brutto): 599.738,74 zł.
Oferta nie spełnia wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawiera błędy w obliczeniu ceny. Oferta został odrzucona.

2) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno
Cena oferty (wartość brutto): 666.276,43 zł. 
Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jedynym kryterium oceny była cena. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

                                                                            Wójt Gminy Rogowo
                                                                                        (-)
                                                                        mgr Barbara Nowakowska

Informację zamieszczono:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rogowie
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie
a/a

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gmina Rogowo
Rogowo 51
87-515 Rogowo
Rogowo, dnia 08.02.2010 r.

Og. 341 – 1/13/2009

                                     do wszystkich Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację następującego zadania: „Budowa drogi gminnej nr 120512C Rogowo-Nadróż od km 1+250 do km 2+360 w miejscowości Rogowo i Huta” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 124721/2009 w dniu 31.07.2009 r.


Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) unieważniam na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację  zadania: „Budowa drogi gminnej nr 120512C Rogowo-Nadróż od km 1+250 do km 2+360 w miejscowości Rogowo i Huta” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 124721/2009 z datą zamieszczenia 31 lipca 2009 r.

Uzasadnienie

Koszt realizacji przedmiotu zamówienia w 2009 r. pokryty byłby częściowo ze środków własnych Gminy Rogowo oraz ze środków zewnętrznych w kwocie 400.000,00 zł. Gmina Rogowo miała podpisaną umowę na dofinansowanie w 2009 r. realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z uchwałą nr XXXIII/775/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Gminie Rogowo pomocy finansowej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego. Warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych było zgodnie z zawartą umową wykonanie inwestycji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2009 r., a sprawozdanie końcowe ze zrealizowanego zadania na podstawie, którego uruchamiana jest do przekazania kwota dotacji, należało przedłożyć do dnia 1 grudnia 2009 r. W związku z tym, że przedmiot umowy nie został zrealizowany w zakładanym terminie, umowa na dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania stała się bezprzedmiotowa.
Zakładany termin realizacji przedmiotowego zadania zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniem o zamówieniu upłynął w dniu 10 listopada 2009 r. Z uwagi na prowadzone postępowanie odwoławcze i potrzebę powtórzenia, zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej, czynności oceny ofert i czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, stało się niemożliwe wykonanie przedmiotu zamówienia w zakładanym terminie.
W bieżącym roku Gmina Rogowo ponownie ma możliwość uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację przedmiotowej inwestycji  w wysokości do 70 % wartości zrealizowanego zadania. Warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowania jest jednak wykonanie drogi o parametrach technicznych odpowiadających  wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430). Zgodnie z § 15 ust. 1 tego rozporządzenia, szerokość pasa ruchu dla tej klasy drogi powinna wynosić przynajmniej 2,5 m, a więc szerokość nawierzchni jezdni powinna wynosi przynajmniej 5,0 m. W chwili obecnej przedmiotowa droga została zaprojektowana o szerokości jezdni wynoszącej 4,5 m. W związku z powyższym Gmina Rogowo chcąc uzyskać dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania w wysokości do 70% wartości zrealizowanego zadania, musi wcześniej przeprojektować parametry techniczne drogi w celu dostosowania ich do stawianych wymogów przez Instytucję, która w sposób znaczący może dofinansować realizację zadania. W związku z przeprojektowaniem dokumentacji technicznej zmianie ulegnie zakres rzeczowy realizacji zadania, a więc zmianie ulegnie również zakres rzeczowy określony w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzrost kosztów realizacji przedmiotowej inwestycji w związku ze zmianą zakresu rzeczowego, wynikający z poszerzenia szerokości nawierzchni jezdni z 4,5 m do 5,0 m jest niewspółmiernie niższy od wysokości dofinansowania, które Gmina Rogowo może uzyskać, jeżeli wykona zadanie w sposób spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430). Gmina Rogowo środki własne, które zaoszczędzi w wyniku uzyskanego dofinansowania na realizacje zadania będzie mogła przeznaczyć na budowę kolejnych odcinków dróg publicznych. Z powyższego wynika więc, że wykonanie zamówienia w dotychczasowym zakresie rzeczowym nie leży w interesie publicznym. 

W związku z powyższym  Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), a więc kierując się interesem publicznym, unieważnił postępowanie o udzielenie w/w zamówienia.

Ponadto Zamawiający informuje, że stosownie do postanowień art. 93 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku wszczęcia kolejnego postępowania na wymienione zadanie, Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie, o ile wcześniej złożą stosowny wniosek.


Wójt Gminy Rogowo
(-)
mgr Barbara Nowakowska

Otrzymują:
Wykonawcy, którzy złożyli oferty


Zawiadomienie zamieszczono:
- na stronie internetowej Gminy Rogowo
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie
                                                                   


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (31 lipca 2009)
Opublikował: Mariusz Gębicki (31 lipca 2009, 22:34:58)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (18 lutego 2010, 14:27:41)
Zmieniono: dodano informację o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1317