Dostawa oleju opałowego w ilości około 5 tyś. litrów miesięcznie w sezonie grzewczym 2009/2010

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


1. Nazwa i adres zamawiającego
 Gmina Rogowo
 87 – 515 Rogowo
 tel. /054/ 280 16 22   fax /054/ 280 28 32
 godziny urzędowania: 7:15 – 15:15
 przetargi@rogowo.pl
 www.bip.rogowo.pl

2. Określenie trybu zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11
ust.8 Prawa zamówień publicznych. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych /Dz.U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655z późn. zm/ 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655z późn. zm/
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane /Dz. U. z 2006 r., Nr 87, poz. 605/
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych /Dz. U. z  2007 r., Nr 241, poz. 1763/

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 www.bip.rogowo.pl

4. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w ilości około 5 tyś. litrów miesięcznie w sezonie grzewczym 2009/2010 dla zaopatrzenia kotłowni w:
- Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Rogowie
- Bibliotece Publicznej w Rogowie
      Kod CPV 23.12.21.00 – 9
      Dostarczany olej powinien być zgodny z Polską Normą PN-C-96024/2001

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia - dostawy w ciągu max 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania na dostawę.
Płatność dokonywana będzie każdorazowo po dostawie na rachunek Wykonawcy.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania:
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Z ubiegania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą,
b) jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału o udzielenie zamówienia,
f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87, lub błędy w obliczaniu ceny,
g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny,
h) jest nieważna na podstawie innych przepisów.

8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga):
Cena - 100 pkt

10.Miejsce i termin składania ofert
     Oferty należy składać w:
     Urzędzie Gminy w Rogowie
     87 – 515 Rogowo
     pok. Nr 10
     do dnia 29.09.2009 r. do godziny 10:00

11. Termin związania z ofertą.

      Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

     Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

     Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

14.Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

    Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Plik do pobrania Ogłoszenie (44kB) pdf
Plik do pobrania specyfikacja istotnych warunków zamówienia (73kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 1 do SIWZ (35kB) word  
Plik do pobrania załącznik nr 2 do SIWZ (26kB) word  
Plik do pobrania załącznik nr 3 do SIWZ (40kB) pdf

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rogowo, dnia 01.10.2009 r.


     Og. 341-1/20/2009

 


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


w postępowaniu na wybór wykonawcy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn:
„Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2009/2010”

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuję, że w powyższym postępowaniu:

1. Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PETROMOT ul. Konińska 45, 62-560 Skulsk
Cena oferty:  1,70 zł/l netto;  2,07 zł/l brutto (z uwzględnieniem 22% VAT).
Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jedynym kryterium ocen była cena. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą - wykonawca wybranej oferty zaoferował najniższą cenę, oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów.

2. W postępowaniu złożone zostały ważne oferty niżej wymienionych firm:
      1/.  TRANS KOL PALIWA sp. z o.o. Baza Paliw Piotrków Kujawski ul. Dworcowa 39,
             88-230 Piotrków Kujawski
             Oferta otrzymała 98,8 pkt

      2/.  Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PETROMOT ul. Konińska 45, 
            62-560 Skulsk
            Oferta otrzymała  100 pkt

      3/.  „ESKA” Spółka z o.o.  Strzygi 87/6, 87-340 Osiek
            Oferta otrzymała 97,1 pkt
 
      4/.  „TANK”  J. W. Konczalski, M. Konczalski ul. Chrzanowskiego 11,
            87-100 Toruń.
            Oerta otrzymała   99,4  pkt.
     
3. Ofert odrzuconych : 1
         
     4. Wykluczonych z postępowania:  nie było

 

I n f o r m a c j ę   z a m i e s z c z o n o:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rogowie
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie
a/a

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 157877-2009 z dnia 2009-09-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rogowo
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w ilości około 5 tyś. litrów miesięcznie w sezonie grzewczym 2009/2010 dla zaopatrzenia kotłowni w: - Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Rogowie - Bibliotece Publicznej w...
Termin składania ofert: 2009-09-29
________________________________________

Rogowo: Dostawa oleju opałowego w ilości około 5 tyś. litrów miesięcznie w sezonie grzewczym 2009/2010
Numer ogłoszenia: 181735 - 2009; data zamieszczenia: 19.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 157877 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego w ilości około 5 tyś. litrów miesięcznie w sezonie grzewczym 2009/2010.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w ilości około 5 tyś. litrów miesięcznie w sezonie grzewczym 2009/2010 dla zaopatrzenia kotłowni w: - Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Rogowie - Bibliotece Publicznej w Rogowie Dostarczany olej powinien być zgodny z Polską Normą PN-C-96024/2001.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.21.00-9.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1.70 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PETROMOT, ul. Konińska 45, 62-560 Skulsk, kraj/woj. wielkopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 1.70
• Oferta z najniższą ceną: 1.70 oferta z najwyższą ceną: 1.75
• Waluta: PLN.

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (16 września 2009)
Opublikował: Mariusz Gębicki (17 września 2009, 08:31:34)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (20 października 2009, 11:41:06)
Zmieniono: dodano informacje o wyborze oferty i udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1256