Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogowo w 2015 r

Rogowo: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogowo w 2015 r

Numer ogłoszenia: 88024 - 2015; data zamieszczenia: 17.04.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rogowo , Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rogowo.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.rogowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogowo w 2015 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogowo w 2015 r.
Zakres zamówienia.
Zadanie realizowane będzie w następujących w zakresach:
1) Demontaż wyrobów zawierających azbest, zabranie, przetransportowanie i unieszkodliwienie powstałych w wyniku przeprowadzonego demontażu odpadów zawierających azbest; zakres ten zwany jest dalej często w skrócie demontaż, transport i unieszkodliwienie
2) Zabranie, przetransportowanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest powstałych z wcześniej przeprowadzonego (czyli nie przez Wykonawcę) demontażu wyrobów zawierających azbest; zakres ten zwany jest dalej często w skrócie transport i unieszkodliwienie.
Zlecane zadanie w zakresie demontażu wyrobów zawierających azbest, zabrania, przetransportowania i unieszkodliwienia powstałych w wyniku przeprowadzonego demontażu odpadów zawierających azbest obejmuje w szczególności:
1) Zdemontowanie płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych budynków.
2) Odpowiednie opakowanie odpadów zawierających azbest powstałych w wyniku prowadzonego płyt azbestowo-cementowych.
3) Zabranie powstałych odpadów zawierających azbest z demontażu pokryć dachowych z terenu nieruchomości, na której powstały do dalszego gospodarowania, w tym ich załadunek przez Wykonawcę na środki transportu.
4) Przetransportowanie zabranych odpadów zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwienia prowadzonego przez Wykonawcę lub do miejsca ich unieszkodliwiania uzgodnionego przez Wykonawcę z podmiotem zajmujących się ich unieszkodliwianiem, z którym Wykonawca zawarł stosowaną umowę na ich przekazywanie do unieszkodliwienia.
5) Unieszkodliwienie przez Wykonawcę zabranych odpadów zawierających azbest we własnym zakresie lub przekazanie przez Wykonawcę do unieszkodliwienia zabranych odpadów podmiotowi zajmującemu się ich unieszkodliwianiem, z którym Wykonawca usługi zawarł stosowaną umowę na ich przekazywanie do unieszkodliwienia.
6) Demontażowi podlegać będą płyty azbestowo-cementowe zwane eternitem stanowiące pokrycia dachowe na obiektach.
7) Wykonawca jako wykonujący usługę w zakresie demontażu wyrobów zawierających azbest z obiektów jest odpowiedzialny za właściwe przeprowadzenie demontażu.
8) Płyty azbestowo-cementowe stanowiące pokrycia dachowe demontowane będą z budynków położonych wyłącznie na terenie gminy Rogowo, a właścicielami tych budynków są osoby fizyczne lub osoby prawne.
9) Powstałe w ramach niniejszego zamówienia odpady pochodzące z demontażu płyt azbestowo-cementowych stanowiące pokrycia dachowe klasyfikowane są jako następujący rodzaj odpadów: materiały budowlane zawierające azbest [17 06 05]; są to odpady niebezpieczne.
10) Szacowana ilość odpadów możliwa do gospodarowania w ramach przedmiotowego zamówienia w zakresie demontaż, transport i unieszkodliwienie wynosi 3,465 Mg. Ilość obiektów: 1. Wykaz obiektów, na których planowana jest realizacja zadania w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia, z podaniem ich lokalizacji, szacowaną ilością odpadów i terminem realizacji zadania został załączony do niniejszej Specyfikacji (załącznik nr 6 do Specyfikacji).
11) W związku z tym, że podane wyżej ilości odpadów określone zostały na podstawie szacunków oraz w związku z tym, że część osób może wycofa się w bieżących roku z realizacji w ramach zakresu: demontaż, transport i unieszkodliwienie lub wycofać się całkowicie, ilość odpadów możliwa do gospodarowania w ramach przedmiotowego zakresu może ulec zmianie (prawdopodobnie zmniejszeniu).
12) Ponadto Zamawiający zastrzega, że cześć osób może zrezygnować z demontażu wyrobów zawieraj azbest. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji obiekty wyszczególnione w realizacji zadania w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia zostaną przesunięte do realizacji zadania w zakresie transportu i unieszkodliwienia. Ze sposobu realizacji zadań w powyższym zakresie w latach poprzednich wynika, że tylko do ok. 25 % obiektów, na których wcześniej planowano realizację zadania w zakresie: demontaż, transport i unieszkodliwienie jest realizowana w tym zakresie. Pozostałe obiekty przechodziły przeważnie na zakres: transport i unieszkodliwienie.
Zlecane zadanie w zakresie zabrania, przetransportowania i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest powstałych z wcześniej przeprowadzonego (czyli nie przez Wykonawcę) demontażu wyrobów zawierających azbest obejmuje w szczególności:
1) Zabranie powstałych odpadów zawierających azbest z wcześniej przeprowadzonego (czyli nie przez Wykonawcę) demontażu pokryć dachowych zawierających azbest z miejsca ich magazynowania do dalszego gospodarowania, w tym ich załadunek przez Wykonawcę na środki transportu.
2) Przetransportowanie zabranych odpadów zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwienia prowadzonego przez Wykonawcę lub do miejsca ich unieszkodliwiania uzgodnionego przez Wykonawcę z podmiotem zajmujących się ich unieszkodliwianiem, z którym Wykonawca zawarł stosowaną umowę na ich przekazywanie do unieszkodliwienia.
3) Unieszkodliwienie przez Wykonawcę zabranych odpadów zawierających azbest we własnym zakresie lub przekazanie przez Wykonawcę do unieszkodliwienia zabranych odpadów podmiotowi zajmującemu się ich unieszkodliwianiem, z którym Wykonawca usługi zawarł stosowaną umowę na ich przekazywanie do unieszkodliwienia.
4) Przekazującym te odpady są właściciele budynków, z których zdemontowano pokrycia dachowe zawierające azbest; są to osoby fizyczne lub osoby prawne będące właścicielami obiektów, z których zdemontowano pokrycia dachowe.
5) Wszystkie odpady przewidziane do przekazywania w ramach realizacji niniejszego zamówienia magazynowane są na terenie nieruchomości położonych wyłącznie na terenie gminy Rogowo.
6) Przejmowane w ramach niniejszego zamówienia odpady klasyfikowane są jako następujący rodzaj odpadów: materiały budowlane zawierające azbest [17 06 05]; są to odpady niebezpieczne.
7) Szacowana ilość odpadów możliwa do gospodarowania w ramach przedmiotowego zamówienia w zakresie transport i unieszkodliwienie wynosi 63,931 Mg. Ilość obiektów: 29. Wykaz obiektów, na których planowana jest realizacja zadania w zakresie transportu i unieszkodliwienia, z podaniem ich lokalizacji, szacowaną ilością odpadów i terminem realizacji zadania został załączony do niniejszej Specyfikacji (załącznik nr 7 do Specyfikacji).
8) W związku z tym, że podane wyżej ilości odpadów określone zostały na podstawie szacunków oraz w związku z tym, że część osób może wycofa się w bieżących roku z realizacji projektu, ilość odpadów możliwa do gospodarowania w ramach przedmiotowego zakresu może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu).
9) Ponadto Zamawiający zastrzega, że cześć osób może zrezygnować z demontażu wyrobów zawieraj azbest. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji obiekty wyszczególnione w realizacji zadania w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia zostaną przesunięte do realizacji zadania w zakresie transportu i unieszkodliwienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Specyfikacji.
Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające odpowiednio z:
1) ilości faktycznie zdemontowanych, zabranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych lub przekazanych do unieszkodliwienia odpadów,
2) ilości faktycznie zabranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych lub przekazanych do unieszkodliwienia odpadów..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

90.65.00.00 - Usługi usuwania azbestu
45.26.26.60 - Usuwanie azbestu

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium w kwocie 1000,00 zł do dnia składania ofert

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 1) Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
   Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
   Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełni


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 1) Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.
   Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
   Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 1) Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.
   Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
   Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 1) Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
   Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
   Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
   Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
   Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Specyfikacji.
2) Zaakceptowany Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do Specyfikacji.
3) Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz do reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika - jeżeli został ustanowiony.
4) Potwierdzenie wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy:
1) zmiany zakresu części zamówienia, które zlecane będą podwykonawcom oraz zmiany podwykonawcy pod warunkiem spełnienia postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących podwykonawców,
2) zmiany podmiotu udostępniającego wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zmiany zdolności finansowej wykazane w ofercie pod warunkiem spełnienia postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących podmiotów udostępniających wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe,
3) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
4) terminu zakończenia inwestycji z uwagi na:
a) działanie siły wyższej,
b) konieczność takiej zmiany wynikać będzie z okoliczność, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy mimo zachowania należytej staranności,
c) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,
d) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego,
5) zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającą z:
a) konieczności ograniczenia zakresu robót,
b) konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,
c) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
6) zmiany osób uczestniczących w realizacji zamówienie z następujących powodów, przy czym zmiana jest możliwa jedynie na nowe osoby spełniające wymogi postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
a) z uwagi na śmierć, chorobę lub innych zdarzeń losowych tych osób,
b) z uwagi na niewywiązywanie się tych osób z obowiązków wynikających z powierzonych im zadań,
c) jeżeli zmiana tych osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (np. rezygnacji).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rogowo.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 10.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Plik do pobrania Specyfikacja Istotanych Warunków Zamówienie (313kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (59kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 2 - Projekt umowy (233kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy art 22 ust. 1 (35kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy art 24 ust. 1 (33kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 5 - Informacja dotycząca grupy kapitałowej (36kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 6 - demontaż, transport, unieszkodliwienie (82kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 7 - transport, unieszkodliwienie (119kB) pdfPlik do pobrania Protokół - otwarcie ofert (642kB) pdf


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Plik do pobrania Informacja o wyborze oferty (106kB) pdf


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Plik do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (228kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (17 kwietnia 2015)
Opublikował: Mariusz Gębicki (19 kwietnia 2015, 20:11:41)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (28 maja 2015, 09:50:12)
Zmieniono: dodano informację o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 828