Przebudowa drogi gminnej nr 120506C Nadróż (Czereśnie) od km 0+000 do km 1+597

Rogowo: rzebudowa drogi gminnej nr 120506C Nadróż (Czereśnie) od km 0+000 do km 1+597
Numer ogłoszenia: 87072 - 2016; data zamieszczenia: 13.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo , Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rogowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: rzebudowa drogi gminnej nr 120506C Nadróż (Czereśnie) od km 0+000 do km 1+597.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej nr 120506C Nadróż (Czereśnie) od km 0+000 do km 1+597. Zakres robót: 1) Geodezyjne roboty pomiarowe w terenie, w tym: a) Wykonanie robot pomiarowych w terenie b) Wykonanie robot pomiarowych w terenie - inwentaryzacja 2) Roboty różne, w tym: a) formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy b) dowóz gruntu z wbudowaniem w pobocza c) plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy d) wykonanie przepustu drogowego z odtworzeniem rowu przed i za przepustem e) wykonanie ścianek czołowych przepustu f) ustawienie słupków stalowych g) wykonanie oznakowania pionowego 3) Wykonanie podbudowy, w tym: a) wykonanie koryta w gruncie b) wywóz gruntu na odkład, pobocza c) wykonanie warstwy odcinającej o gr.15 cm z piasku, d) wykonanie dolnej warstwy podbudowy o grubości warstwy 15 cm z kamienia naturalnego łamanego 0-63 mm e) oczyszczenie podbudowy tłuczniowej f) wykonanie górnej warstwy podbudowy o grubości warstwy 7 cm z kamienia naturalnego łamanego 0-32 mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem 4) Wykonanie nawierzchni na całej długości drogi, w tym: a) oczyszczenie podbudowy tłuczniowej b) wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm masy BA c) oczyszczenie warstwy wiążącej d) skropienie warstwy wiążącej e) wykonanie warstwy ścieralnej gr.3 cm z masy BA z wcinką 5) Wykonanie zjazdów, w tym: a) wykonanie koryta z rozplantowaniem gruntu b) wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku c) wykonanie nawierzchni i podbudowy zjazdów z kamienia łamanego naturalnego o grubości warstwy 20 cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem d) wykonanie nawierzchni zjazdów gr.5cm z masy BA e) wykonanie przepustów na zjazdach f) wykonanie ścianek czołowych na przepustach g) otworzenie rowów przydrożnych h) wywóz gruntu z odtworzenia rowów Szczegółowy zakres robót do wykonania zamówienia przedstawiony został w załączonych do Specyfikacji następujących dokumentacjach technicznych: Dokumentacji projektowej ze schematami i rysunkami, Przedmiarze robót, Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione w projekcie umowy..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0, 45.23.33.00-2, 45.11.26.00-1, 45.11.27.30-1, 45.23.31.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium w kwocie 10.000,00 zł do dnia składania ofert

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, podając ich rodzaj i wartość, daty i miejsca wykonania oraz załączając dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym Zamawiający określa następujące roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia: co najmniej 3 roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien wykazać się odpowiednimi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi dostępnymi w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien wykazać się osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie drogowymi robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca powinien oświadczyć, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, przy czym Zamawiający dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im zagraniczne uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien przedstawić informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy zapewniającą wykonanie zamówienia, tj. potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż zaoferowana kwota realizacji przedmiotu zamówienia, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  wykaz wykonanych co najmniej 3 robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy. Zaakceptowany Projekt umowy. Kosztorys ofertowy wypełniony w poszczególnych pozycjach w tym z podaniem stawek jednostkowych. Informacja zawierająca wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom lub podanie przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. Potwierdzenie wniesienia wadium. Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz do reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika - jeżeli został ustanowiony

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy: 1) zmiany zakresu części zamówienia, które zlecane będą podwykonawcom oraz zmiany podwykonawcy pod warunkiem spełnienia postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących podwykonawców, 2) zmiany podmiotu udostępniającego wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zmiany zdolności finansowej wykazane w ofercie pod warunkiem spełnienia postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących podmiotów udostępniających wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe, 3) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 4) terminu realizacji zamówienia z uwagi na: a) działanie siły wyższej, b) konieczność takiej zmiany wynikać będzie z okoliczność, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy mimo zachowania należytej staranności, c) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie, d) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego, 5) zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającą z: a) konieczności ograniczenia zakresu robót, b) konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, c) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 6) zmiany osób uczestniczących w realizacji zamówienie z następujących powodów, przy czym zmiana jest możliwa jedynie na nowe osoby spełniające wymogi postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: a) z uwagi na śmierć, chorobę lub innych zdarzeń losowych tych osób, b) z uwagi na niewywiązywanie się tych osób z obowiązków wynikających z powierzonych im zadań, c) jeżeli zmiana tych osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (np. rezygnacji)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rogowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 16..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 10 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający stara się o uzyskanie pomocy (dofinansowania) na realizację przedmiotu zamówienia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji zawiązanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Plik do pobrania Specyfikacja Istotanych Warunków Zamówienia (363kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (59kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 2 - Projekt umowy (243kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy (26kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy art 22 ust. 1 (37kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (46kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 6 - Wykaz narzędzi (45kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 7 - Wykaz osób (46kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 8 - Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach (38kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 9 - Oświadczenie Wykonawcy art 24 ust. 1 (36kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 10 - Informacja dotycząca grupy kapitałowej (38kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 11 - Informacja dotycząca podwykonawców (38kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 12 - Opis techniczny wraz z przedmiarem robót (33kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 13a - Schematy i rysunki (919kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13b - Schematy i rysunki (10124kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13c - Schematy i rysunki (101kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13d - Schematy i rysunki (78kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 14 - Szczegółowe specyfikacje techniczne (1531kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 15a - Projekt docelowej organizacji ruchu (2489kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 15b - Projekt docelowej organizacji ruchu (1139kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 16 - Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych (313kB) pdf


Zmiana:

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 87072-2016 z dnia 2016-04-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rogowo
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej nr 120506C Nadróż (Czereśnie) od km 0+000 do km 1+597. Zakres robót: 1) Geodezyjne roboty pomiarowe w terenie, w tym: a) Wykonanie robot pomiarowych w terenie b) Wykonanie robot...
Termin składania ofert: 2016-04-29
________________________________________
Numer ogłoszenia: 87858 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 87072 - 2016 data 13.04.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, fax. 054 2802832.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).
•    W ogłoszeniu jest: rzebudowa drogi gminnej nr 120506C Nadróż (Czereśnie)
       od km 0+000 do km 1+597.
•    W ogłoszeniu powinno być: Przebudowa drogi gminnej nr 120506C Nadróż (Czereśnie) od
     km 0+000 do km 1+597.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Plik do pobrania Informacja o otwarciu ofert (71kB) word


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Plik do pobrania Informacja o wyborze oferty (52kB) word

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Plik do pobrania OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (383kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (13 kwietnia 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (13 kwietnia 2016, 21:42:16)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (28 maja 2016, 05:40:12)
Zmieniono: dodano informację o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 516