P r o t o k ó ł I / 2015

P r o t o k ó ł  Nr I/2015

z obrad IV sesji VII kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 25 marca 2015r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.

    Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła wójt, skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad :
1. Sprawy organizacyjne :
  a) otwarcie obrad  IV sesji i stwierdzenie quorum,
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z  III sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Sprawozdanie wójta gminy z działalności za okres między sesjami.
4. Podjęcie uchwał :
  a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2015r.,
  b) w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
  c) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok,
  d) w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016r
  e) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
      bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na 2015 rok
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.
Przewodniczący rady poinformował, że w punkcie wolne wnioski i zapytania zostanie omówiony temat dotyczący diet radnych i po wypracowaniu stanowiska przez radnych będzie przygotowana na kolejną sesję uchwała w tej kwestii.
Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z III  sesji bez czytania
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 17.03.2015r. tematem obrad Komisji Rewizyjnej było przedstawienie projektów uchwał na sesję oraz zapoznanie się z sytuacją finansową i ekonomiczną Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy.
Przedstawiono propozycję do planu pracy komisji rewizyjnej na 2015r., który został zaakceptowany przez członków komisji i zostanie przedstawiony radzie w celu jego przyjęcia.
Pani skarbnik omówiła proponowane zmiany do budżetu na 2015r.
Następnie pani skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2016r. Wyodrębniając fundusz sołecki należałoby zabezpieczyć w budżecie środki w wysokości 315 366 zł. Kwoty przypadające na poszczególne sołectwa są niewielkie i żadne sołectwo nie będzie w stanie zrealizować dużego zadania.
Z kolei pani wójt przedstawiła propozycję dotyczącą podwyższenia ceny wody na okres od 1.04.2015r do 31.03.2016r tj. 2,10 zł plus podatek VAT. Komisja jednogłośnie była za podwyższeniem ceny wody.
Pani wójt przedstawiła sytuację finansową Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy, który działa jako jednostka budżetowa. Sytuacja finansowa tej jednostki pogarsza się z roku na rok. W roku 2013 dofinansowano jednostkę z budżetu gminy kwotą 14 347,06 zł, natomiast w 2014r dofinansowanie z budżetu stanowiło kwotę 52 016,99 zł. Pani wójt wystąpiła do przewodniczącego rady z wnioskiem o zajęcie stanowiska przez radę gminy w tej sprawie.
Dyrektor ośrodka w swojej wypowiedzi stwierdził, że przy takim standardzie ośrodka nie ma szans na pozyskanie dochodów . Pan Żbikowski dodał, że aby zmodernizować ośrodek potrzebne są duże nakłady finansowe i nie ma pewności , czy działalność ośrodka przyniesie zysk.
W dalszej części pan Długokęcki w celu zapoznania radnych przedstawił wysokość diet dla radnych w sąsiednich gminach powiatu rypińskiego. Komisja nie zajęła stanowiska w tej sprawie.  
Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w dniu 20.03.2015r  na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Pani skarbnik przedstawiła  projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy na 2015r. po stronie dochodów i po stronie wydatków. Ogółem  planowane dochody jak i planowane wydatki zmniejsza się o kwotę 89 616,03 zł.
2.    Następnie pani skarbnik omówiła temat dotyczący wyodrębnienia bądź nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2016r. Przedstawiono wysokość środków do wykorzystania przez sołectwa w przypadku ewentualnego wyodrębnienia funduszu. Pani Motylewska poinformowała, że w przypadku wyodrębnienia funduszu sołeckiego należałoby wyasygnować w budżecie gminy kwotę 315 366 zł.
3.    Z kolei wójt przedstawiła propozycję podwyżki ceny wody za 1m3do kwoty 2,10 zł plus podatek VAT. Propozycja podwyższenia ceny wody podyktowana jest wzrostem ceny energii oraz wzrostem kosztów utrzymania hydroforni. Członkowie komisji przychylili się do propozycji pani wójt.
4.    Przedstawiono program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2015r.
5.    W związku z wystąpieniem wójta do przewodniczącego rady gminy z wnioskiem o wypracowanie stanowiska przez radę gminy w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej dalszego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy, poproszono dyrektora tego ośrodka o przedstawienie sytuacji ekonomicznej ośrodka. Pan Żbikowski Sławomir poinformował, że z prowadzonej działalności ośrodek się nie utrzyma. Ośrodek jest nierentowny, gdyż dochody są niższe aniżeli wydatki. Ośrodek wymaga pilnego zmodernizowania, aby podnieść standard usług. Pan Żbikowski dodał, że na modernizację ośrodka na wstępie należałoby wyłożyć co najmniej 1 mln zł.    
6.    Po zorientowaniu się przez przewodniczącego rady gminy o wysokościach diet radnych  w innych gminach powiatu rypińskiego przedstawiono kwoty diet oraz formę ich wypłacania.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyły wspólne posiedzenie w dniu 16.03.2015r  na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Skarbnik gminy zapoznała członków komisji  z proponowanymi zmianami w budżecie  gminy na 2015r.
2.    Pani Motylewska przedstawiła temat związany z wyodrębnieniem lub nie wyodrębnieniem funduszu sołeckiego na 2016r. Przedstawiła dane dotyczące wysokości środków przypadających na sołectwa w przypadku wyodrębnienia funduszu.
3.    Wójt przedstawiła propozycję ceny wody za 1m3 2,10 zł netto plus podatek VAT, która by obowiązywała od 1.04.br do 31.03.2016r.
4.    Członkowie komisji zapoznali się z sytuacją dotyczącą działalności Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy. Pani wójt poinformowała, że ta jednostka jest w złej kondycji finansowej, która z roku na rok pogarsza się, co skutkuje koniecznością sfinansowania deficytu z budżetu gminy. Pan Żbikowski stwierdził, że należy podjąć decyzję o dalszym funkcjonowaniu tego ośrodka, który wymaga pilnej modernizacji i dużych nakładów finansowych, aby poprawić standard obiektu
5.    Po zorientowaniu się w wysokościach diet radnych w gminach powiatu rypińskiego, przewodniczący rady przedstawił członkom komisji powyższe dane.
Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 30.12.2014r:
- w dniu 7.01 podpisano umowę z BGŻ na obsługę rachunku bankowego gminy Rogowo,
- w dniu 19.01 odbyło się spotkanie z sołtysami,
- w dniu 22.01 odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół na temat organizacji ferii zimowych oraz omawiano temat przemocy w szkołach,
- w dniu 26.01 na posiedzeniu Związku Gmin Rypińskich dokonano wyboru nowych władz związku,
- w dniu 9.02 odbył się przetarg na odbiór odpadów komunalnych, który wygrała firma KARO,
- przeprowadzono w 22 sołectwach wybory na sołtysa i do rad sołeckich,
- wójt i sekretarz gminy uczestniczyli w opracowywaniu strategii powiatu rypińskiego,
- odbyło się spotkanie wójta ze starostą rypińskim oraz przedstawicielem zarządu dróg w sprawie wspólnej realizacji zadania dotyczącego remontu dróg powiatowych na terenie gminy Rogowo  
Ad 4.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2015r. przedstawiła skarbnik gminy, która omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków.   
Po stronie dochodów zmiany polegały między innymi na: zwiększeniu dochodów o kwotę 11 846 zł na pokrycie wydatków związanych z wyborami Prezydenta RP, zmniejszeniu dochodów o kwotę 124 000 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o ostatecznych kwotach dotacji na 2015r, zwiększeniu dochodów o kwotę 3 138 zł na realizację programu „ Lepsze jutro”.
Zmiany w planie wydatków bieżących polegały między innymi na  zwiększeniu wydatków o kwotę 9 400 zł na zakup komputerów do systemu „ źródło”, zwiększeniu wydatków o kwotę 11 846 zł w ramach otrzymanej dotacji na pokrycie wydatków związanych z wyborami Prezydenta RP, zwiększeniu wydatków o kwotę 1 000 zł na dofinansowanie dla OSP w Rogowie do zakupu wentylatora oddymiającego, zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 124 400 zł w ramach zmniejszenia dotacji, zwiększeniu wydatków o kwotę 3 138 zł w ramach otrzymanych środków na realizację projektu „ Lepsze jutro”, zwiększeniu wydatków wstępnie o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii kanalizacji w Sosnowie.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr IV/1/15 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2015r  radni głosowali jednogłośnie.
W dalszej części wójt przedstawiła propozycję podwyższenia ceny wody do 2,10 zł netto za 1m3. Cena wody obowiązywała będzie od 1.04.2015r. do 31.03.2016r. Radni nie mieli uwag do przedstawionej propozycji i po odczytaniu projektu uchwały w tej sprawie jednogłośnie byli za podjęciem uchwały Nr IV/2/15 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła plan pracy komisji na 2015r. i poprosiła o jego przyjęcie do realizacji. Radna Czerska zwróciła uwagę na zapisy dotyczące terminów realizacji zadań „według potrzeb” i stwierdziła, że terminy powinny być ściślej określone. Innych uwag do tego tematu nie było. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr IV/3/15 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r. głosowało 15 radnych.
Z kolei pani skarbnik przedstawiła temat wyodrębnienia lub nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2016r. Pani Motylewska przedstawiła wysokość środków, które należałoby wyasygnować w budżecie, w przypadku utworzenia funduszu sołeckiego. Wójt wnioskowała o nie wyodrębnianie funduszu sołeckiego, że względu na rozdrobnienie środków w budżecie. Należy podkreślić, że przy tak niskich kwotach przypadających na sołectwo, żadne z nich nie jest w stanie zrealizować dużego zadania.
Radny Piotrowski w swojej wypowiedzi stwierdził, że środki funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwa można łączyć, ponadto gmina po zrealizowaniu zadania może uzyskać zwrot w wysokości 30-40% poniesionych wydatków. Pani Motylewska poinformowała, że w przypadku realizacji zadań przez gminę z udziałem środków unijnych przysługuje zwrot od 50-75% poniesionych nakładów.
Innych   pytań w tym temacie nie było. Pan Długokęcki odczytał projekt uchwały w sprawie nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2016r. i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr IV/4/15  w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016r. głosowało 14 radnych, radny Piotrowski był przeciw uchwale.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2015r. przedstawił pan Jan Żbikowski. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr IV/5/15 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na 2015r. radni głosowali jednogłośnie.
Ad 5.
W temacie wolne wnioski przewodniczący rady odczytał pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ograniczeń i obowiązków radnych wynikających z wykonywania mandatu radnego.
Następnie pan Długokęcki poinformował o wysokościach i trybie ustalenia diet radnych w sąsiednich gminach powiatu rypińskiego. Poprosił radnych o składanie propozycji dotyczących diet radnych. Ze strony radnych nie było żadnej propozycji, wobec tego przewodniczący rady zapytał, czy są inne propozycje do aktualnie obowiązującej wysokości diet tj. 15% minimalnego wynagrodzenia. Innych propozycji radni nie zgłosili.
Pani wójt poinformowała o zaistniałym konflikcie dotyczącym wyborów sołeckich w Brzeszczkach Małych. Część mieszkańców tego sołectwa złożyła do wójta petycję o unieważnienie wyborów sołeckich, motywując zbyt późną informacją o wyborach i nie dotarciem jej do wszystkich mieszkańców. Ponadto część mieszkańców tego sołectwa złożyła również zażalenie do przewodniczącego rady  odnośnie późnej informacji w sprawie wyborów sołeckich.
Pani wójt ustosunkowując się do powyższego poinformowała, że wszczęto postępowanie wyjaśniające i na podstawie zebranych danych stwierdziła, iż mieszkańcy zostali poinformowani o zebraniu wiejskim, na którym dokonano wyboru sołtysa i rady sołeckiej zgodnie ze statutem sołectwa. Pani Nowakowska dodała, że w tej sytuacji nie ma podstaw do unieważnienia wyborów sołtysa i przeprowadzenia ponownych wyborów. W powyższej sprawie głos zabrała również sołtys pani Iwona Rutkowska, która stwierdziła, że ogłoszenie o zebraniu wiejskim było w odpowiednim  terminie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w sołectwie i rozesłane w formie „kuli” oraz informowała osobiście niektórych mieszkańców.      
Radny Baldouski podziękował pani wójt za remont wiat przystankowych w Nadrożu.
Radny Piotrowski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym korzystania z kawiarenki internetowej przez mieszkańców. Pani wójt odpowiadając na powyższe stwierdziła, że z kawiarenki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy, bez względu na wiek.
Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1200 zakończył obrady IV sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Rady Gminy Rogowo                     Protokolant
Marek Długokęcki                                     Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (25 marca 2015)
Opublikował: Mariusz Gębicki (20 kwietnia 2015, 10:03:47)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (20 kwietnia 2015, 10:04:30)
Zmieniono: poprawiono nazwę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 375