P r o t o k ó ł VII/2018

P r o t o k ó ł  Nr VII/2018
z obrad XXXIV sesji VII kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 13 sierpnia 2018r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy pana Marka Długokęckiego.
Sesję Rady Gminy Rogowo VII kadencji ( 2014-2018)  , która odbyła się w sali narad w Urzędzie Gminy w Rogowie o godz.1000 otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rogowo – Marek Długokęcki witając zebranych. Na obrady sesji przybyło 13 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła wójt,  sekretarz,  skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. Na ogólną liczbę 15 radnych  w obradach sesji uczestniczyło 13 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał. 
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad :
1. Sprawy organizacyjne :
  a) otwarcie obrad  XXXIV sesji i stwierdzenie quorum,
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z  XXXIII sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Sprawozdanie wójta gminy z działalności. 
4. Podjęcie uchwał :
  a) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szczerby na lata 2018-2025, 
  b) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rogowo, 
  c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację inwestycji drogowej
        na terenie Gminy Rogowo
5. Wolne wnioski i zapytania
6. Zakończenie obrad.

Innych propozycji do porządku obrad radni nie zgłosili. Prowadzący obrady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie przewodniczący rady zaproponował przyjęcie protokołu z XXXIII  sesji bez czytania.
Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest w BIP Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie. 
Ad 2.
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 9 sierpnia 2018r, na którym pani wójt poinformowała o stanowiskach wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowe w sprawie nie podjęcia uchwały o wynagrodzeniu wójta dostosowanego do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. Wojewoda nie ma podstaw prawnych do wydania zarządzenia o podjęciu uchwały, natomiast RIO w ramach kontroli może postawić zarzuty naruszenia dyscypliny finansowej za wypłacenie wynagrodzenia niezgodnie z przepisami rozporządzenia. Radni zapoznali się z wysokością składników wynagrodzenia dla wójta w przedłożonym projekcie uchwały. Zdania radnych na ten temat były podzielone. Radny Gutkowski w dalszym ciągu był za nie podejmowaniem uchwały i utrzymaniem wynagrodzenia dla pani wójt na dotychczasowym poziomie.
Następnie pani wójt przedstawiła projekt Planu Odnowy Miejscowości Szczerby, który jest niezbędny przy składaniu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie na budowę drogi w Szczerbach.
Z kolei przewodniczący rady przedstawił radnym projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na przebudowę drogi powiatowej w Rogowie w kierunku Świeżaw.  
Na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Ładu i Porządku Publicznego, które odbyło się w dniu 10 sierpnia 2018r zajmowano się następującymi tematami : 
Pani wójt poinformowała o rozmowach prowadzonych z nadzorem wojewody i RIO dotyczących konsekwencji nie podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta. Nadzór wojewody stwierdził, że obowiązkiem rady Gminy jest podjąć uchwałę w sprawie wynagrodzenia wójta i dostosować ją do rozporządzenia Rady Ministrów. Natomiast RIO poinformowała, że w przypadku nie dostosowania wynagrodzenia wójta do obowiązujących przepisów będą kontrole pod kątem naruszenia dyscypliny finansowej. 
Radny Baldouski zaproponował, aby przychylić się do wysokości składników wynagrodzenia  zawartych w projekcie uchwały poza dodatkiem specjalnym, który proponował  w wysokości 30%.  Przewodniczący rady stwierdził, że zbliża się koniec kadencji i proponował stawki takie jakie są w projekcie uchwały.
Kolejnym punktem było przedstawienie planu odnowy miejscowości Szczerby, który będzie niezbędnym dokumentem przy składaniu wniosku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu o dofinansowanie do budowy drogi w Szczerbach.
Następnie przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu z budżetu Gminy Rogowo w kwocie 30 757 zł na przebudowę odcinka drogi w Rogowie w kierunku Świeżaw.     
Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce między sesjami:
- podpisano umowę w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu na dofinansowanie do zadania dotyczącego przebudowy i nadbudowy istniejącej remizy strażackiej w Rogowie,
- w dniu 30.07 odbyło się spotkanie z sołtysami na temat funduszu sołeckiego. Będą odbywały się w sołectwach spotkania w sprawie wykorzystywania tego funduszu.
- w dniu 31.07 odbyła się kontrola z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dotycząca wykonanego zadania w 2013r.
- przygotowywany jest przetarg na zadanie związane z przebudową istniejącej remizy strażackiej w Rogowie,
- odbyło się spotkanie z KGW związane ze Świętem Plonów w naszej gminie,
- unieważniono przetarg na remont istniejącego zespołu boisk w Rogowie ze względu na niezłożenie żadnej oferty i ogłoszono nowy przetarg na to zadanie. 
Pani wójt poinformowała, że w dniu 18.08.br odbędą się gminne zawody strażackie.
Ad 4.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Pani wójt przedstawiła Plan Odnowy Miejscowości Szczerby, który po jego uchwaleniu zostanie dołączony  jako niezbędny dokument do wniosku o dofinansowanie do budowy drogi gminnej w Szczerbach.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXIV/33/18 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szczerby radni głosowali jednogłośnie tj. 13 radnych.
W dalszej części obrad pani wójt poinformowała,  o przeprowadzonych rozmowach z nadzorem wojewody i prawnikami Regionalnej izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na temat nie uchwalenia przez radę gminy wynagrodzenia dla wójta w związku z przepisami  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. Wójt poinformowała, że wojewoda nie wyda żadnego zarządzenia w tej sprawie , natomiast RIO w ramach kontroli może postawić zarzuty naruszenia dyscypliny finansowej za wypłacenie wynagrodzenia niezgodnie z przepisami. 
Pan Długokęcki przedstawił zaproponowane wysokości składników wynagrodzenia w projekcie uchwały przedłożonej przez wójta gminy.
Radny Baldouski proponował, aby przyjąć wysokości składników wynagrodzenia  zawartych w projekcie uchwały poza dodatkiem specjalnym, który proponował w wysokości 30%. 
Innych propozycji radni nie zgłosili.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie dwie propozycje dotyczące wynagrodzenia dla pani wójt. Za propozycją przedłożoną w projekcie uchwały głosowało 9 radnych, za propozycją radnego Baldouskiego głosowało 3 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczący wynagrodzenia wójta i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXIV/34/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rogowo głosowało 9 radnych, 3 radnych ( Baldouski, Czerska, Trymers ) byli przeciw uchwale, radny Gutkowski wstrzymał się od głosowania.
Następnie  Starosta Rypiński zwrócił się z prośbą o dofinansowanie w kwocie 30 757,00 zł do przebudowy drogi powiatowej w Rogowie w kierunku Świeżaw i poinformował, że gminy partycypują w kosztach inwestycji drogowych, na których terenie są te inwestycje.. Pan starosta dodał, że nie dofinansowanie tej drogi może zablokować w przyszłości remont drogi powiatowej na odcinku od Rogowa do Rojewa. Radny Baldouski i radna Czerska poparli prośbę starosty. Wójt stwierdziła, że budżet jest uchwalony i zadania są przyjęte do realizacji. Przewodniczący rady powiedział, że kiedy brakowało środków na przedszkole, to były przesunięcia środków z innych zadań. Pani wójt odpowiedziała, że pieniądze na przedszkole były przesuwane w ramach środków, które posiadaliśmy w budżecie. Radny Baldouski stwierdził, że w budżecie gminy nie raz były wprowadzane nowe zadania. Pani Nowakowska odpowiedziała, że były wprowadzane nowe zadania, ale to były zadania własne gminy.  Pani wójt zaznaczyła, że podejmując uchwałę w powyższej sprawie należy na to zadanie znaleźć środki i zmienić budżet nie tylko po stronie wydatków ale również po stronie dochodów. Radny Baldouski zaproponował  zmiany w budżecie gminy polegające na ujęciu przebudowy powyższej drogi jako nowe zadanie inwestycyjne i zabezpieczeniu środków na realizację tego zadania poprzez zdjęcie procentowo proporcjonalnie środków z dużych zadań inwestycyjnych   tj. powyżej 800 tys. zł i przeznaczenie tej kwoty na zadanie dotyczące budowy tej drogi.
Radny Baldosuki zapytał  panią skarbnik, czy jest w stanie przygotować uchwałę zmieniającą budżet, aby przegłosować ją na obradach obecnej sesji. Pani skarbnik odpowiedziała, że trzeba przygotować uchwałę i musi być kolejna sesja.
Pani wójt zapytała – czy zarząd powiatu przyjął to zadanie ? Pan starosta odpowiedział, że zarząd przedstawił radzie powiatu realizację tego zadania, a rada powiatu wyraziła na to zgodę.
Po dyskusji w tym temacie przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXIV/35/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację inwestycji drogowej na terenie Gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie tj. 13 radnych.
Ad. 5
W temacie wolne wnioski, pan starosta podziękował radnym za podjęcie uchwały. Radna Kopycińska zwróciła się z pytaniem do starosty o dalszą kontynuację remontu drogi do Świeżaw. Pan starosta odpowiedział, że będzie kontynuacja kolejnych etapów tej drogi.
Ad 6.
 Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz.1200  zakończył obrady XXXIV sesji Rady Gminy Rogowo.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo Protokolant
Marek Długokęcki                         Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (13 sierpnia 2018)
Opublikował: Mariusz Gębicki (22 sierpnia 2018, 13:01:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 151