Protokół nr III/2006

P r o t o k ó ł Nr III/06

z obrad XXX sesji IV kadencji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu

25 września 2006r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

Na obrady sesji przybyło 13 radnych Rady Gminy w Rogowie. Nie uczestniczył w obradach radny Dąbrowski i radna Sobocińska. Ponadto w obradach sesji uczestniczyła Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, sekretarz Gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.

Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie obrad XXX sesji i stwierdzenie quorum,

b) przyjęcie protokołu z XXIX sesji.

2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.

4. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2006r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) uchwalenia „ Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rogowo, powiat Rypin, województwo Kujawsko-Pomorskie”,

b) maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przyznanych na realizację projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

c) zmieniającej uchwałę Nr XXVII/41/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29.12.2005r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2006r,

d) uchwalenia „ Strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie gminy Rogowo w latach 2006-2013”.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zakończenie obrad.

Ad 1.

Otwarcia obrad sesji Rady Gminy w Rogowie o godz. 1100 w sali narad Urzędu Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy, który powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 13 radnych ( w tym radny Gutkowski przybył po stwierdzeniu quorum i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji ) – rada była władna do podejmowania uchwał.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał, czy są inne propozycje. Innych propozycji radni nie zgłosili i przyjęto jednogłośnie porządek obrad.

Z kolei prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXIX sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 8 radnych, 4 radnych ( Szałwiński, Słomiński, Buczyńska, Krajewska ) wstrzymali się od głosowania.

Ad 2.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się w dniu 5.09.2006r, na którym przedstawiono analizę wykonania budżetu za I półrocze 2006r.

Kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w dniu 21.09.2006r, na której przedstawiona została realizacja zadania polegającego na utworzeniu placu zabaw przy świetlicy w Pręczkach. Inny temat obrad komisji to sprawa przetargu na budowę drogi Nadróż-Huta, który odbył się 08.09.br oraz zapoznanie się z projektami uchwał na sesję.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że w dniu 11.09.br komisja zajmowała się informacją z wykonania budżetu za I półrocze br oraz dyskutowano na temat przyłączania się do wybudowanej kanalizacji ściekowej Rojewo-Rogowo-Świeżawy.

W dniu 21.09.br na komisji poruszane były następujące tematy : zmiany w budżecie na 2006r, zapoznanie się z założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz zapoznanie się z opracowaną strategią rozwiązywania problemów społecznych na terenie gminy Rogowo.

Komisja Oświaty odbyła swoje posiedzenie w dniu 4.09.br, na którym omawiano organizację roku szkolnego na 2006/07.

W dniu 20.09.br Komisja Oświaty zajmowała się tematami związanymi z projektami uchwał na sesję.

W związku z nieobecnością na sesji Przewodniczącego Komisji Ładu i Porządku Publicznego Przewodniczący Rady powiedział, że sprawozdanie z tej komisji nie będzie przedstawione. Radny Słomiński stwierdził, że Pan Dąbrowski nie przychodzi na sesje i ma wątpliwości co do działania prac tej komisji. Pan Długokęcki powiedział, że Pan Dąbrowski bierze udział w posiedzeniach komisji ładu, a na sesji nie ma go drugi raz.

Pan Słomiński skierował pytanie do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – czy na komisji była dyskusja na temat głosowania nad projektami uchwał ? Pan Kopczyński odpowiedział, że komisja do uchwał ustosunkowała się pozytywnie.

Ad 3.

Kolejny temat to sprawozdanie Wójta za okres między sesjami. Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w tym okresie :

- dokonano odbioru budowanej drogi Rogowo-Brzeszczki Duże III etap,

- 21.07.br odbyła się narada z sołtysami na temat zgłaszania przez rolników strat spowodowanych klęską suszy. Będąc przy temacie Pani Wójt poinformowała, że jest możliwość zapisu do protokołu strat spowodowanych suszą dla rolników, którzy nie uczynili tego wcześniej. Termin zgłaszania się do tutejszego urzędu upływa z dniem 29.09.2006r.

- 25.07.br w Starostwie odbyło się spotkanie w sprawie regulacji stanu prawnego dróg gminnych,

- 31.07.2006r odbył się konkurs na stanowisko dyrektora SP w Nadrożu . Zgłoszony był jeden kandydat pan Stasiak, który został wybrany przez komisję konkursową i pozytywnie zaopiniowany przez kuratorium.

- 28.08.br odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół dotyczące organizacji nowego roku szkolnego,

- Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozstrzygnęła konkurs pt. „ Trzeźwy umysł”,

- odbyły się spotkania z mieszkańcami Brzeszczek Dużych i Wierzchowisk w sprawie uregulowania stanu prawnego gruntów w związku z budową ostatniego odcinka drogi ,

Do powyższego materiału radna Krajewska wniosła zapytanie –kto jest odpowiedzialny za utrzymanie drogi od Rypina przez Borowo,Sosnowo do Czumska Dużego. Stwierdziła, że droga ta jest stale remontowana i stan tej drogi jest bardzo zły. Odpowiedzi udzieliła Pani Wójt, która przedstawiła odpowiedzialne władze za poszczególne odcinki dróg na terenie naszej gminy.

Radny powiatu Pan Tadeusz Wąsicki dodał, że na sesjach powiatu kilkakrotnie poruszał temat złego stanu dróg powiatowych w naszej gminie..

Następnie radny Słomiński poprosił o wyjaśnienie czy nasza gmina partycypowała w kosztach remontu drogi Dylewo-Pręczki-Rogowo oraz zwrócił się z pytaniem na czyje zlecenie była opracowana strategia rozwiązywania problemów społecznych i jaki gmina poniosła koszt zlecając to opracowanie. Pani Nowakowska odpowiadając w sprawie partycypacji w kosztach remontu drogi powiatowej Dylewo-Rogowo stwierdziła, że gmina podpisała porozumienie z Zarządem Powiatu dotyczące partycypacji w kosztach remontu drogi. Starostwo Powiatowe nie mając zgody naszej gminy na dołożenie środków na tę inwestycję nie sfinansowałoby ze swoich środków w całości tego zadania, ze względu na brak środków w ich budżecie.

Natomiast strategia rozwiązywania problemów społecznych jest niezbędna do pozyskiwania środków unijnych do działań na rzecz mieszkańców. W związku z tym, aby ponieść niższe koszty za opracowanie programu strategii gminy powiatu rypińskiego zawarły porozumienie dotyczące zlecenia firmie opracowania wspólnej dokumentacji dla poszczególnych gmin w powiecie.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.

Po wznowieniu obrad Pani Wójt udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące kosztów na opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych. Pani Nowakowska poinformowała, że art. 17 ustawy o pomocy społecznej nakłada na gminy opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych. Koszt tego opracowania to kwota 2.000 zł.

Radny Szałwiński- droga, która była remontowana przez powiat na odcinku Rogowo-Pręczki i nasza gmina dokładała pieniądze do remontu, powinna być zrobiona dobrze, a nie tylko „pomalowana”. Jeśli płacimy, to powinniśmy wymagać, aby była dobrze zrobiona. Pani Wójt – droga wojewódzka Lipno-Rypin była tak samo remontowana. Uważa, że droga jest lepsza aniżeli była poprzednia.

Pan Gutkowski – budowanie czy remont tanich dróg jest to zadanie zrobione niedobrze. Nasza gmina buduje drogi droższe, ale za to są w bardzo dobrym stanie. Radny Słomiński stwierdził, że na terenie gminy Brzuze droga od Żałego do Studzianki jest wybudowana bardzo dobrze i taniej. Pani Wójt dodała, że nasze drogi budowane są z podwójną masą bitumiczną, która jest bardzo droga. Cena budowanej drogi zależy od opracowanej technologii.

Ad 4.

Pani Wójt przedstawiła informację z wykonania budżetu za I półrocze 2006. Poinformowała, że w toku wykonywania budżetu dokonywano zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami wójta W ciągu minionego półrocza zwiększono budżet po stronie dochodów ze względu na przydział dodatkowych środków. Pani Nowakowska poinformowała, że dochody ogółem zostały wykonane w stosunku do planu w 55,68%.

W dalszej części Pani Wójt omówiła szczegółowo wykonanie dochodów i wydatków według działów gospodarki narodowej.

Następnie Pani Wójt przedstawiła wykaz ulg, odroczeń, rozłożeń na raty dla których nie mają zastosowania przepisy ordynacji podatkowa.

Z kolei Pani Wójt odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2006r.

Do przedstawionego materiału radni nie wnosili uwag i zapytań.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.

Ad 5.

Po wznowieniu obrad prowadzący obrady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.

W temat uchwały dotyczącej uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wprowadziła Pani Stańska. Poinformowała, że ustawa Prawo energetyczne nakłada na gminy obowiązek opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe. Projekt programu zawiera ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, określa przedsięwzięcia rozwojowe oraz racjonalizujące wykorzystanie energii. Pani Stańska dodała, że chcąc skorzystać z funduszy norweskich, program ten jest jednym z elementów niezbędnych do uzyskania środków z tego funduszu. Projekt założeń do planu jest uzgodniony i zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Po przedstawieniu powyższego materiału i nie wniesieniu uwag Przewodniczący odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXX/8/06 w sprawie uchwalenia „ Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy Rogowo, powiat Rypin, województwo Kujawsko_Pomorskie” radni głosowali jednogłośnie.

W temat kolejnej uchwały dotyczącej maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przyznanych na realizację projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wprowadziła Pani Wójt, która poinformowała, że w związku z pismem Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, rada gminy jest zobligowana do podjęcia uchwały dotyczącej weksla. Po zapoznaniu się z powyższym i nie wniesieniu uwag Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały

Nr XXX/9/06 w sprawie maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przyznanych na realizację projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego głosowano jednogłośnie.

Proponowane zmiany w budżecie na 2006r przedstawiła Pani Skarbnik. Proponowane zmiany dotyczą głównie : zabezpieczenia środków na remont drogi powiatowej Pręczki-Rogowo w kwocie 59.819 zł oraz na remont drogi powiatowej w Rogowie 17.000 zł, na zakup krawężników na chodnik w Rogowie 5.000 zł, na budowę drogi Nadróż-Huta 254.000 zł, na wznowienie punktów granicznych w związku ze sprzedażą działek budowlanych – 2.074 zł, na działalność GOW w Sitnicy – 17.000 zł w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów przez ośrodek wczasowy, na zakup dwóch komputerów do urzędu gminy , na oświetlenie ulic, na remont starej kanalizacji ściekowej w Sosnowie – 23.540 zł, na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 10.000 zł, na utworzenie placu zabaw w Pręczkach – 93.000 zł. Pani skarbnik omówiła również proponowane zmiany w załącznikach do uchwały.

W tym temacie radny Słomiński nawiązał do wydatkowanej kwoty na remont drogi powiatowej Rogowo-Pręczki i poprosił o wyjaśnienie wyliczonej dotacji dla powiatu. Pani Wójt sprostowała wcześniejszą wypowiedź dotyczącą kwoty ogólnego kosztu remontu drogi Rogowo-Pręczki i poinformowała, że całkowity koszt naprawy tej drogi to kwota 239.272,50 zł, gmina Rogowo partycypowała w kosztach w 25% czyli 59.819 zł. Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie na 2006r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały

Nr XXX/10/06 zmieniającej uchwałę Nr XXVII/41/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29.12.2005r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r głosowało 8 radnych, 5 radnych ( Buczyńska, Krajewska, Słomiński, Szałwiński, Szarszewski) wstrzymali się od głosowania.

Ostatnią uchwałą, którą zajmowali się radni była uchwała dotycząca strategii rozwiązywania problemów społecznych. W temat tej uchwały wprowadziła Pani Bońkowska. Omówiła założenia polityki społecznej. Strategia jest opracowana w każdej dziedzinie i jest podzielona na trzy głównie części. Pierwsza z nich przedstawia gminę Rogowo. Zawarto tutaj informacje dotyczące problemów społecznych. W drugiej części dokonano analizy możliwości rozwojowych gminy. Wskazano mocne i słabe strony gminy. W trzeciej części wskazane są podmioty odpowiedzialne za realizację zadań i instytucje wspierające gminę w ich wykonaniu. Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych jest nie tylko wykonaniem ustawowych zadań gminy, ale przybliży również społeczeństwu występujące na obszarze gminy problemy socjalne oraz zwróci uwagę na grupy społeczne zagrożone marginalizacją.

Do powyższego tematu radny Słomiński zwrócił się z pytaniem o liczbę mieszkańców naszej gminy, gdyż jak zauważył są różnice w opracowaniach dotyczących strategii rozwiązywania problemów społecznych i w założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło. Pani Wójt poinformowała, że w powyższych opracowaniach są podawane dane statystyczne, które różnią się od danych w urzędzie gminy. Dodała, że liczba mieszkańców naszej gminy to około 5100 osób.

Po przedstawieniu materiału i nie wniesieniu uwag Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej strategii rozwiązywania problemów społecznych i zarządził

głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXX/11/06 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Rogowo w latach 2006-2013 radni głosowali jednogłośnie.

Radna Krajewska zwróciła się z prośbą do kierownika GOPS o podanie podstawy prawnej, na podstawie której wliczane są do dochodu dopłaty obszarowe przy dożywianiu dzieci.

Pani Bońkowska udzieliła odpowiedzi i podała przepis prawny ustawy o pomocy społecznej dotyczący tej kwestii.

Ad 6.

Nie było wolnych wniosków.

Ad 7.

Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz.1430 zakończył obrady XXX sesji.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                                Protokolant

Marek Długokęcki                                                          Jadwiga Trybańska

Plik do pobrania Protokół nr III/2006 (68kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy w Rogowie (25 września 2006)
Opublikował: Mariusz Gębicki (5 października 2006, 13:02:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2495