Protokół nr 4/2007

P r o t o k ó ł  Nr IV/07

z obrad VII sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo odbytej w dniu 23 maja 2007r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

 Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach sesji uczestniczyła Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych na sesji i poinformował, że w dniu 13 maja 2007r odbyły się wybory uzupełniające do rady gminy w obwodzie Nadróż.

Ad 1.  Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej  przedstawił sprawozdanie z wyborów uzupełniających w Nadrożu oraz wyniki głosowania w tym obwodzie. Pan Kukowski w swoim wystąpieniu poinformował, że wybory uzupełniające do rady gminy w obwodzie Nadróż odbyły się 13.05.2007r, gdzie frekwencja wyborcza wyniosła 41,3%. W wyborach uzupełniających Pan Hejza Lech uzyskał 142 głosy, a   Pan Słomiński Dariusz – 54 głosy. Z kolei Pan Kukowski wręczył zaświadczenie Panu Hejza Lechowi potwierdzające wybór radnego.
Ad 2.
Przewodniczący Rady dokonał otwarcia sesji Rady Gminy o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w  Rogowie.
Ad 3.
 Pan Długokęcki poinformował, że warunkiem nabycia prawa radnego jest złożenie ślubowania, po czym odczytał rotę ślubowania i poprosił radnego Lecha Hejzę o złożenie ślubowania poprzez wypowiedzenie słowa „ ślubuję”. Radny Lech Hejza złożył ślubowanie.
Ad 4.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał.

Ad 5.
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał – czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Ad 6.
Z kolei prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z VI sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 7.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w dniu 16.05.2007r i zajmowała się następującymi tematami :
- zapoznano się ze zmianami w budżecie gminy na 2007r dotyczącymi głównie
  zabezpieczenia środków na podwyżki płac dla nauczycieli oraz zabezpieczenia środków na
  wykup gruntu pod cmentarz,
- zapoznano się z celowością uchylenia uchwał z roku 1994 i 1995 dotyczących budowy
  sieci wodociągowych ,
- wysłuchano sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.
  W dniu 18 maja 2007r na posiedzeniu Komisji Ładu i Porządku Publicznego omawiano
  następujące tematy :
- zapoznano się z wnioskiem Burmistrza Miasta Rypina dotyczącym przystąpienia Gminy
  Rogowo do budowy basenu w Rypinie i zadeklarowania udziału własnego w wysokości 5%
  udziału w kosztach budowy basenu. Podczas dyskusji członkowie komisji stwierdzili, że
  popierają budowę basenu, lecz co do przystąpienia i deklaracji udziału w kosztach
  budowy basenu należy rozważyć propozycję.
- omawiano projektowane uchwały na sesję.

W dniu 17 maja br Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zajmowała się tematem dotyczącym statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie  oraz poruszane były tematy związane z projektami uchwał na sesję.
Pomiędzy sesjami nie odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Ad 8.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami.
Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 25 kwietnia 2007r :
- 26.04.br uczestniczono w posiedzeniu ZGR, na którym podjęto uchwałę w sprawie
  utworzenia spółki ZGR w celu prowadzenia działalności wysypiska w Puszczy,
- brano udział w spotkaniu z Panem Marszałkiem, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w
  Rypinie na temat podziału środków unijnych przez Urząd Marszałkowski. Pani
  Nowakowska poinformowała o zmianie decyzji przez Marszałka dotyczącej podziału
  środków unijnych, które będą przydzielane tylko na duże projekty zadań inwestycyjnych z
  jednoczesnym utworzeniem nowych miejsc pracy. Dodała, że dla gmin powiatu
  rypińskiego najważniejszym zadaniem, na które można by ubiegać się o środki unijne to
  modernizacja ciągu dróg powiatowych, które w istotny sposób przyczyniłyby się do
  poprawienia infrastruktury w gminach. W związku z nieuregulowanym stanem dróg
  powiatowych Starostwo Powiatowe w Rypinie nie uzyska pozwolenia na budowę dróg i nie
  można ubiegać się o środki z unii na ten cel. Pani Wójt zaznaczyła, że z naszej gminy do
  powiatu zostały zgłoszone następujące zadania do realizacji :
- budowa boiska w Rogowie,
- budowa kanalizacji ściekowej Pręczki-Lasoty-Nadróż,
- remont Szkoły Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu.

Pani Wójt poinformowała o utworzeniu przy Urzędzie Marszałkowskim tzw. funduszu solidarnościowego, który w 2007r stanowi 10 mln zł. Te środki mają być przeznaczone do podziału dla 30 najbiedniejszym gmin w województwie kujawsko-pomorskim. Gmina Rogowo nie została ujęta w wykazie jako jedna z najbiedniejszym gmin w naszym województwie, ze względu na kryterium uzyskanych dochodów własnych. W latach 2004-2006 do budżetu gminy wpłynęło dużo środków unijnych z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych, które zaważyły na podwyższenie środków własnych.   
- w dniu 7.05.br odbyło się posiedzenie Związku Gmin Północnego Mazowsza,
- we wszystkich sołectwach odbyły się zebrania sołeckie na których wybrano sołtysów i rady
  sołeckie. Wójt Gminy przedstawiła nowo wybranych sołtysów w poszczególnych sołectwach.
- odbyło się spotkanie z dyrektorami szkól z terenu naszej gminy w sprawie organizacji
  nowego roku szkolnego 2007/2008,
- w dniu 16.05.br na posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Rypińskich dopracowano  umowę
  dotyczącą utworzenia spółki przez ZGR do prowadzenia wysypiska w Puszczy Miejskiej.
Do przedstawionego materiału radni nie wnosili uwag.

Ad 9.
Przewodniczący obrad przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Zmiany w budżecie na 2007r przedstawiła Skarbnik Gminy, która szczegółowo omówiła projektowane zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz załączniki do uchwały.
Proponowane zmiany w budżecie polegają głównie na  zwiększeniu planowanych dochodów w związku z otrzymaniem środków na remont świetlicy w Pręczkach, zwiększenie planowanych wydatków o 12.000 zł w dziale 710 z przeznaczeniem na  wykup gruntów pod cmentarz, zwiększenie wydatków na podwyżki płac dla nauczycieli.
Do przedstawionego materiału radny Zacharski zapytał – czy grunt, który wykupi Gmina  będzie przeznaczony pod cmentarz komunalny czy parafialny ? Pani Wójt odpowiedziała, że skoro Gmina wykupuje grunty to będzie  cmentarz komunalny. Innych pytań nie było.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie na 2007r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VII/18/07 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r radni głosowali jednogłośnie.
Pani Sekretarz wprowadziła w temat dotyczący uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie i odczytała projekt statutu.
Do przedstawionego materiału radni nie wnosili uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały odnośnie statutu  Gminnej Biblioteki Publicznej i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr VII/19/07 w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie.
Pani Nurkowska uzasadniała celowość uchylenia uchwał podjętych przez Radę Gminy w Rogowie w 1994 i 1995r dotyczących zaopatrzenia wsi w wodę . Stwierdziła, że podyktowane jest to tym, że zawarte postanowienia w powyższych uchwałach są niezgodne z obowiązującymi przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Pytań do przedstawionego materiału nie było. Wobec tego prowadzący obrady odczytał projekt uchwały dotyczącej uchylenia uchwał, a następnie zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VII/20?07 w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei Pan Długokęcki zarządził przerwę w obradach.

Ad 10.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady poprosił Panią Stańską Hannę o przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami. Pani Stańska poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy o odpadach organ wykonawczy przedkłada radzie gminy sprawozdanie z gminnego planu gospodarki odpadami za okres dwóch lat.  
W swoim wystąpieniu Pani Stańska przedstawiła stan formalno – prawny wysypiska w Hucie Hojno. Poinformowała, że planuje się zakończyć eksploatację wysypiska w 2007r. Pani Stańska dodała, że podejmowane są działania w celu objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych. Na terenie gminy podjęto działania w zakresie zbierania odpadów poprzez rozstawienie we wszystkich sołectwach pojemników do selektywnej zbiórki szkła, tworzyw sztucznych i metalu – puszek. Do przedstawionego materiału pytań nie  było.

Ad 11.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację z wykonania uchwały
Nr VI/13/07 Rady Gminy Rogowo w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Rogowo do wykonania niektórych obowiązków nałożonych ustawą o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.    

Ad 12.
W tym punkcie radna Borkowska-Misiak przedstawiła ofertę Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu dotyczącą otwarcia dwóch typów techników  tj. Technikum Budowlane i Technikum Mechanizacji Rolnictwa . Kierunki tych szkół będą otwarte od nowego roku szkolnego.  
Radny Zacharski zapytał  - kiedy będzie realizowany wniosek dotyczący remontu SP w Nowym Kobrzyńcu ? Pani Wójt odpowiedziała, że zadanie  jest przygotowane, wniosek złożony o dofinansowanie, na dzień dzisiejszy czekamy za rozstrzygnięciem wniosku i odpowiedzią z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
Radny Trymers w imieniu OSP poinformował o imprezie organizowanej w najbliższą sobotę przez OSP i PSL i zaprosił na tę uroczystość.

Ad 13.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1200 zakończył obrady VII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo                                              Protokolant
Marek Długokęcki                                                                        Jadwiga Trybańska

Plik do pobrania Protokół nr IV/2007 (55kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (23 maja 2007)
Opublikował: Mariusz Gębicki (13 czerwca 2007, 08:32:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1394