P r o t o k ó ł Nr VIII/09

P r o t o k ó ł  Nr VIII/09

z obrad XXIX sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2009r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.
 Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła Pani Wójt, zastępca wójta, skarbnik gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.

Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad.

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie obrad XXIX sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z XXVIII sesji

2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Rogowo w roku szkolnym
    2008/2009.
6. Podjęcie uchwał  :

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2009r,
b) w sprawie podatku od nieruchomości na 2010 rok,
c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r,
d) w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010 rok,
e) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2010r,
f) w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie Gminy Rogowo.

7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad.  

Prowadzący obrady odczytał zaplanowany porządek obrad i zapytał – czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXVIII sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 18 listopada 2009r Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie, na którym poruszano następujące tematy :
1. Dyskutowano na temat propozycji Pani Wójt odnośnie stawki ceny żyta do podatku
    rolnego na przyszły rok.
2. Zapoznano się z propozycjami Pani Wójt dotyczącymi stawek pozostałych podatków na
    następny rok.
3. Przedstawiono propozycje zmian w budżecie gminy.
4. Pani Wójt omówiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Rogowo.
5. Przedstawiono projekt statutu sołectw, na podstawie którego będą działały sołectwa.

W dniu 19 listopada 2009r Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie, na którym zajmowano się następującymi tematami :

1. Wójt przedstawiła raport o realizacji zadań oświatowych w gminie Rogowo za 2008/09 r.
2. Zapoznano się ze zmianami w budżecie gminy na 2009r.
3. Komisja wypracowała stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków
    transportowych, opłaty targowej na 2010r.
4. Zapoznano się z propozycją Pani Wójt dotyczącą stawki ceny żyta do podatku rolnego
    na 2010r tj. 29 zł za 1 q żyta. Pani Wójt przedstawiła propozycje stawek podatku
    rolnego na 2010r w ościennych gminach.
5. Przedstawiono projekt statutu sołectw, który zawiera między innymi : zakres działania
    sołectwa,, organy sołectwa i zakres ich kompetencji, tryb wyboru sołtysa.   

Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie w dniu 20 listopada o godz. 13, na której omawiano następujące tematy :
1. Omówiono projekt statutu sołectw, które są jednostkami pomocniczymi gminy.
2. Pani Wójt poinformowała, że w związku z postanowieniami zawartymi w ustawie o
    systemie oświaty organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest
    zobowiązany do przedstawienia Radzie Gminy informacje o stanie realizacji zadań
    oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów
    gimnazjalnych i  przedstawiła opracowany raport o stanie realizacji zadań oświatowych.
3. Komisja wypracowała stawki podatków na rok 2010, które dotyczą podatku od
    nieruchomości, transportowego i opłaty targowej.
4. Następnie zapoznano się z propozycją Pani Wójt dotyczącą stawki ceny żyta do
    podatku rolnego na przyszły rok
5. Zapoznano się z proponowanymi zmianami w budżecie gminy.  
    W dniu 20 listopada 2009r o godz. 10 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, na
    której zajmowano się następującymi tematami :

1. Przedstawiono informację o realizacji zadań oświatowych w gminie Rogowo za rok szkolny 2008/2009. Zauważono, że w naszej gminie wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego były najniższe od kilku lat.  Należy zastanowić się jakie podjąć działania, aby podnieść wyniki egzaminów.
2. Pani Wójt zapoznała członków komisji ze statutem sołectw.
3. Dyskutowano na temat propozycji Pani Wójt dotyczącej stawek podatków na przyszły rok i wypracowano stanowisko w tej sprawie.

Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 28.09.2009r :
- Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej przeprowadziła kontrolę w świetlicy w Starym Kobrzyńcu.
 Fundacja przekazała do świetlicy telewizor w ramach projektu „ Wioska internetowa – kształcenie na odległość”,
- przygotowano wniosek o częściową płatność za zespół boisk w Rogowie,
- w dniu 2.11 nastąpił odbiór zespołu boisk w Rogowie i złożono wniosek o końcową płatność za wykonanie zadania,
- w dniu 4.11 Wójt był wezwany jako świadek do Sądu Rejonowego w Rypinie na rozprawę sądową dotyczącą ekshumacji zwłok żołnierzy niemieckich i rosyjskich pochowanych w Rogówku,
- w dniu 12.11 odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Północnego Mazowsza w Brodnicy w sprawie gazyfikacji,
- w dniu 25.11 w Sądzie Pracy we Włocławku odbyła się sprawa z wniosku Pani Marii Nowińskiej o mobbing finansowy oraz o wypłatę odsetek od odprawy emerytalnej,
- 27.11 w Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie odbyła się rozprawa związana z przetargiem na drogę Huta-Rogowo. W związku z tym, że w roku bieżącym zadanie to nie będzie realizowane ze względu na nierozstrzygnięty przetarg, po uzgodnieniach z Urzędem Marszałkowskim dotacja przyznana na to zadanie będzie przesunięta na inne zadanie.
- złożono wniosek do PROW na dofinansowanie do kanalizacji ściekowej Pręczki-Nadróż,
- dostarczono do Urzędu Marszałkowskiego rozliczenie za plac zabaw w Nadrożu.
Do przedstawionego materiału radni nie wnosili uwag.

Ad 4.
W tym punkcie Pani Wójt przedłożyła informację o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych. Poinformowała, że w niektórych oświadczeniach były drobne uwagi, które zostały usunięte. Uzupełniono brakujące PIT i przesłano do Urzędu Skarbowego w Rypinie.
Ponadto z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na temat złożonych oświadczeń majątkowych przez Przewodniczącego Rady oraz Wójta wynika, że oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie określonym w ustawie o samorządzie gminnym.

Ad 5.
Pani Wójt przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Rogowo w roku szkolnym 2008/2009.
Informacja zawiera między innymi strukturę organizacyjną szkół podstawowych i gimnazjum, dane dotyczące uczniów, wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, finansowanie oświaty.
Do powyższego materiału głos zabrał dyrektor gimnazjum. Stwierdził, że było wiele przyczyn, które złożyły się na niskie oceny wyników egzaminu gimnazjalnego. Jedną z przyczyn niskich wyników w omawianym okresie było słabe zaangażowanie dużej liczby uczniów do nauki i brak motywacji  do pracy nad swoimi osiągnięciami. Dyrektor stwierdził, że w obecnym roku szkolnym sytuacja zmienia się na lepsze i ma nadzieję, że wyniki egzaminu będą wyższe.
Z kolei głos zabrała radna Misiak, która pogratulowała dyrektorom wyników ich pracy. Stwierdziła, że szkoła to nie tylko dydaktyka i wychowanie, jest też ośrodkiem kulturotwórczym. Dzieci uczestniczą w dodatkowych zajęciach, organizowane są imprezy dla środowiska. Zaapelowała, aby dyrektorzy docenili nauczycieli za ich wkład i zgłaszali wnioski o nagrody wójta.
Pani Misiak zapytała :
1. czy są dzieci z terenu naszej gminy, które kontynuują naukę poza gminą oraz czy uczą się dzieci w naszych szkołach z terenu spoza gminy Rogowo ?
2. czy jest możliwość utworzenia oddziału przedszkolnego w szkołach, gdzie są wolne miejsca ?
Odpowiedzi udzieliła Pani Wójt. W sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego Pani Nowakowska poinformowała, że podjęte były działania utworzenia takich oddziałów w czterech szkołach podstawowych,  jednak wniosek został odrzucony przez Urząd Marszałkowski. Są szanse na utworzenie oddziałów wczesno –szkolnych od września 2010r pod warunkiem otrzymania dofinansowania i uczestniczenia w zajęciach odpowiedniej liczby dzieci.

Ad 6
 Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał  
Skarbnik gminy omówiła szczegółowo projektowane zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz załączniki do uchwały. Po stronie dochodów zmiany polegały głównie na : zwiększeniu dochodów o kwotę 83.467 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego( jest to 50% otrzymanej dotacji od Wojewody), zwiększeniu dochodów z tytułu pozyskanych wpływów z GOW w Sitnicy, zwiększeniu dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych i z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej, zwiększeniu dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych , zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji na dożywianie dzieci.
Zmiany w budżecie po stronie wydatków powodują między innymi :
zwiększenie wydatków w ramach otrzymanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego, zwiększenie wydatków na działalność GOW w Sitnicy w ramach pozyskanych dochodów przez ośrodek, zwiększenie wydatków na zakup żywności do stołówki w Sosnowie, zwiększenie wydatków na dożywianie dzieci.
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy i zarządził głosowanie. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XXIX/42/09 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r.
Pani Wójt przedstawiła propozycje stawek podatku od nieruchomości oraz stawki proponowane przez komisje na 2010r. Radni głosowali nad poszczególnymi składnikami podatku od nieruchomości następująco :
- od budynków mieszkalnych od 1 m2 powierzchni
za propozycją wójta 0,50 zł – nie głosowano
za propozycją Komisji Oświaty 0,45 zł – głosowało 6 radnych
za propozycją pozostałych komisji 0,40 zł – głosowało 9 radnych
- od budynków związanych z działalnością gospodarczą od 1m2 powierzchni
za propozycją wójta 15 zł – nie głosowano
za propozycją Komisji Oświaty 14,50 zł – głosowało 5 radnych
za propozycją pozostałych komisji – głosowało 10 radnych
Innych propozycji nie było.
- od budynków zajętych pod działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2
za propozycją wójta i wszystkich komisji głosowano jednogłośnie.
- od budynków zajętych na działalność w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni
za propozycją wójta i wszystkich komisji tj. 4,10 zł głosowało 12 radnych, 3 radnych
( Misiak. Gutkowski i Czerski ) wstrzymali się od głosowania.
- od budynków letniskowych od 1m2 powierzchni 
za propozycją wójta i wszystkich komisji tj. 6,80 zł głosowało 14 radnych , radna Misiak wstrzymała się od głosowania.
- od pozostałych budynków od 1 m2 powierzchni
za propozycją wójta i wszystkich komisji t. 3,50 zł głosowało 13 radnych ( radna Misiak i radny Czerski ) wstrzymali się od głosowania.
- od budowli – za propozycją wójta i wszystkich komisji – radni glosowali jednogłośnie
 - od 1 m2 gruntów związanych z działalnością gospodarczą -  za propozycją wójta i komisji radni glosowali jednogłośnie.  
- od 1 ha pod jeziorami – za propozycją wójta i komisji – 14 radnych głosowało za stawką 4,04 zł , radny Czerski wstrzymał się od głosowania.
- od gruntów letniskowych od 1 m2 za propozycją wójta i komisji tj. 0,39 zł głosowano jednogłośnie.
- od gruntów pozostałych tj. 0,15 zł /m2 ( propozycja wójta i komisji ) – 13 radnych głosowało za, 2 radnych ( Czerski i Misiak ) wstrzymali się od głosowania.
Poza propozycjami wójta i komisji innych propozycji nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej podatku od nieruchomości i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIX/43/09 w sprawie podatku od nieruchomości na 2010r radni głosowali jednogłośnie.
Pani Wójt przedstawiła propozycje stawek podatku od środków transportowych na 2010r. Komisje Rady zaakceptowały propozycje wójta. Innych propozycji nie zgłoszono. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej stawek podatku  transportowego i zarządził głosowanie.Za podjęciem uchwały Nr XXIX/44/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010r głosowało 14 radnych, radna Misiak wstrzymała się od głosowania.
Pani Nowakowska przedstawiła propozycje stawek opłaty targowej na 2010r. Zaproponowała, aby nie podwyższać stawek i przyjąć obowiązujące w roku bieżącym. Komisje Rady zaakceptowały propozycje Pani Wójt. Innych propozycji nie było. Pani Wójt zaapelowała do sołtysów, aby zbierali inkaso opłaty targowej w swoich sołectwach. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej opłaty targowej na przyszły rok i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIX/45/09 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010r radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei Pani Wójt przedstawiła propozycję ceny żyta do podatku rolnego na przyszły rok. Zaproponowała obniżenie ceny żyta z kwoty 34,10 zł za 1q do kwoty 29 zł za 1q. Radny Gutkowski zaapelował, aby nie podwyższać ceny żyta do podatku na przyszły rok. Komisje Rady na swoich posiedzeniach głosowały następująco :
Komisja Rewizyjna ( 3 radnych za stawką 29 zł, 2 radnych za stawką 28 zł )
Komisja Rozwoju Gospodarczego ( 4 radnych głosowało za stawką 28 zł, 1 radny za stawką 29 zł ),
Komisja Oświaty ( 2 radnych za stawką 29 zł, 3 radnych za stawką 28 zł ),
Komisja Ładu ( 5 radnych było za stawką 29 zł )
Innych propozycji nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie dwie propozycje :
Za stawką 28 zł za 1 q żyta głosowało 7 radnych
Za stawką 29 zł za 1 q żyta głosowało 8 radnych
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały dotyczącej obniżenia ceny żyta do podatku rolnego na przyszły rok i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIX/46/09 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego  na 2010r głosowało 8 radnych, 7 radnych
( Paśniewski, Misiak, Czerski, Zacharski, Piotrowski, Gutkowski, Drozdowska ) byli przeciw uchwale.
W temat podjęcia uchwały nadania statutu sołectwom wprowadziła Pani Wójt. Szczegółowo omówiła zakres działania sołectw, organy sołectwa i zakres ich kompetencji, tryb wyboru sołtysa.  Pani Nowakowska poinformowała, że projekty statutów były konsultowane z sołtysami.
Uwag do przedstawionego materiału nie zgłoszono.
Wobec tego Przewodniczący odczytał projekt uchwały odnośnie nadania statutu sołectwom i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIX/47/09 w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie gminy Rogowo radni glosowali jednogłośnie.

Ad 7.
 
W tym punkcie radna Misiak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym wykonania mogiły żołnierzy rosyjskich i niemieckich na cmentarzu w Rogowie. Poruszyła też sprawę położenia chodnika lub utworzenia ścieżki rowerowej na drodze na odcinku od Sitnicy pod górę w kierunku Nadroża ze względu na bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły.
Pani Wójt odpowiedziała, że projekt mogiły żołnierzy został opracowany przez zespół pracowników tutejszego urzędu i zaakceptowany przez Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Po zaopiniowaniu projektu mogiły wystąpiono do Wojewody o przyznanie środków na jej wykonanie. Odpowiedź ze strony Pana Wojewody była negatywna, wobec czego mogiła została wykonana ze środków budżetu gminy.
W związku z propozycją wykonania chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Sitnica – Nadróż ( na odcinku od krzyża do wsi ) Pani Nowakowska stwierdziła, że wystąpi z wnioskiem do Zarządu Dróg Wojewódzkich o ujęcie tego zadania w ich budżecie.
Radny Czerski poruszył temat budowy drogi Rogowo-Huta. Pani Wójt odpowiedziała, że w związku z odwołaniem się jednej z firm do Urzędu Zamówień Publicznych   zadanie to będzie realizowane w następnym roku. Po uzgodnieniach w Urzędzie Marszałkowskim przyznana dotacja na budowę tej drogi zostanie przesunięta na wybudowaną drogę w Kosiorach.   
Kolejna sprawa poruszona przez radnego Czerskiego dotyczyła założenia trzech lamp oświetleniowych w Rogówku ze środków sołeckich.
Pani Wójt odpowiedziała, że na kolejną sesję będzie przygotowane zestawienie  dotyczące dochodów sołectwa, i kwoty wydatkowanej na oświetlenie uliczne.

Ad 8.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1330 zakończył obrady XXIX sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                     Protokolant
Marek Długokęcki                             Jadwiga Trybańska
 
    

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (30 listopada 2009)
Opublikował: Mariusz Gębicki (28 grudnia 2009, 07:46:00)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (28 grudnia 2009, 07:53:06)
Zmieniono: poprawiono nr z VII/09 na VIII/09

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1298