P r o t o k ó ł Nr V/10

P r o t o k ó ł Nr V/10

z obrad XXXV sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 29 czerwca 2010r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła Pani Wójt, zastępca wójta, skarbnik gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad.

1. Sprawy organizacyjne :
   
a) otwarcie obrad XXXV sesji i stwierdzenie quorum,
   
b) przyjęcie porządku obrad,
   
c) przyjęcie protokołu z XXXIV sesji

2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.

4. Podjęcie uchwał :
a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2010r,
b ) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2010, związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowościach Nadróż, Lasoty, Karbowizna i Pręczki gm. Rogowo”.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zakończenie obrad.

Prowadzący obrady odczytał zaplanowany porządek obrad i zapytał – czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad. Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXXIV sesji bez czytania.

Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna nie miała posiedzenia w okresie między sesjami.
W dniu 23 czerwca o godz. 1000 odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, na którym omówiono następujące tematy :
- Pani Wójt poinformowała o pozytywnie zaopiniowanych wnioskach na boisko i place zabaw, obecnie oczekujemy na podpisanie umowy z Panem Marszałkiem,
- Pani Nowakowska szczegółowo omówiła realizowane inwestycje na terenie naszej gminy,
- Pani Skarbnik przedstawiła proponowane zmiany w budżecie, które dotyczą między innymi wprowadzenia dotacji do budżetu,
- omówiono projekt uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez wójta zobowiązania związanego z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Nadróż, Lasoty, Karbowizna i Pręczki, którego wartość przekracza limit ustalony w budżecie na 2010r.
W dniu 22.06.2010r Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie, na którym omawiano tematy związane z projektami uchwał na sesję.
W dniu 23.06.2010r o godz. 1300 Komisja Oświaty odbyła posiedzenie, na którym poruszono tematy :
- zapoznano z proponowanymi zmianami budżetu na 2010r,
- omówiono zasadność podjęcia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania związanego z realizacją zadania polegającego na budowie kanalizacji ściekowej w miejscowościach Nadróż, Lasoty, Karbowizna i Pręczki.

Ad 3.

W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy , które miały miejsce w okresie od dnia 27 maja 2010r :
- w dniu 28.05 podpisano umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie z Funduszu Wsparcia zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy drogi Huta-Rogowo,
- odbyło się spotkanie z sołtysami w sprawie pomocy dla osób dotkniętych powodzią. Pani Wójt przedstawiła kwoty jakie wpłynęły na pomoc powodzianom z poszczególnych sołectw, od pracowników samorządowych, pracowników oświaty i od uczniów. Pan Długokęcki dodał, że radni również włączyli się do tej akcji. Kwoty zebrane przez ww. są uwidocznione na stronie internetowej gminy Rogowo.
- w dniu 10.06 wójt i przewodniczący rady uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu LGD w Wąpielsku,
- w dniach 5-6.06 grupa lokalnych liderów, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych Gminy Rogowo brała udział w wizycie studyjnej w Bałtowie,
- wójt podpisała zgodę na przeprowadzenie rajdu samochodowego na terenie naszej gminy, który odbędzie się w dniu 5 września br,
- w dniu 12.06 na boisku w Rogowie odbył się piknik rodzinny,
- w dniu 23.06 podpisano umowę notarialną, na podstawie której remiza OSP w Świeżawach została przekazana na rzecz gminy.
Następnie Pani Wójt przedstawiła wyniki egzaminu końcowego klas VI.
W dalszej części Pani Nowakowska omówiła realizowane inwestycje oraz inwestycje, które oczekują na realizacje. Do realizowanych inwestycji należy budowa drogi Rogowo-Huta, przebudowa drogi przez wieś w Czumsku Dużym. Natomiast podpisana jest umowa na przebudowę drogi Rogowo(Plebanka), przygotowywana jest dokumentacja na poszerzenie pasa drogowego na odcinku Huta-Nadróż(Kasztany), uzgodniono dokumentację na budowę drogi Nadróż – Kowalki, podpisano uzgodnienia na utwardzenie drogi Nadróż ( Czereśnie), oczekujemy na wynik sprawdzanej dokumentacji na budowę drogi Czumsk Duży-Narty. Ponadto złożone zostały wnioski o środki unijne na budowę sieci wodociągowej Ruda-Charszewo i Huta-Charszewo.
Zadania realizowane z Programu Odnowa Wsi i z Programu Leader :
rozpoczęto budowę boiska w Pręczkach, remont świetlicy w Kobrzyńcu i budowa placu zabaw, remont remizy w Czumsku Dużym, rozpoczęto prace związane z placem zabaw w Sosnowie. Ponadto pozytywnie zaopiniowane są wnioski na zadania : budowa boiska przy SP w Nadrożu i w Rojewie, place zabaw w Borowie i w Czumsku Małym. Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na budowę kanalizacji ściekowej w miejscowościach Nadróż, Lasoty, Karbowizna i Pręczki. Pani Wójt poinformowała, że będzie zorganizowany wypoczynek letni dla dzieci szkolnych.
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag.

Ad 4.

Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Skarbnik gminy omówiła szczegółowo projektowane zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz załączniki do uchwały. Po stronie dochodów zmiany polegały głównie na : zwiększeniu dochodów o kwotę 350.000 zł otrzymaną z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej na budowę drogi Rogowo-Huta – I etap, zwiększeniu dochodów z tytułu wpływów za użytkowanie wieczyste, zwiększeniu dochodów o kwotę 524.823 zł z tytułu wpłaty podatku od nieruchomości od PSE, podatku od środków transportowych, wpływów opłaty eksploatacyjnej. Po stronie wydatków zmiany polegały głównie na : zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych w zadaniu inwestycyjnym dotyczącym budowy drogi Rogowo-Nadróz pomiędzy miejscowościami Rogowo-Huta.
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy i zarządził głosowanie. 15 radnych glosowało za podjęciem uchwały Nr XXXV/26/10 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2010r.
Z kolei Pani Motylewska omówiła zasadność podjęcia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody przez Radę Gminy na zaciągnięcie zobowiązania związanego z budową kanalizacji ściekowej w miejscowościach Nadróż, Lasoty, Karbowizna i Pręczki. Realizacja powyższej inwestycji planowana jest na lata 2010-2011.W 2010r na to zadanie zaplanowano w budżecie 250.000 zł, natomiast na 2011r kwotę 2.709.191 zł w tym 1.097.178 zł środki w ramach PROW oraz 1.612.013 zł środki własne. W związku z tym, że inwestycja jest planowana na lata 2010-2011 jest niezbędne wskazanie źródeł finansowania tej inwestycji oraz upoważnienie dla Wójta Gminy do podpisania umowy z wykonawcą.
W tym temacie głos zabrała radna Misiak, która stwierdziła, że decyzję podjęcia pożyczki na to zadanie należałoby pozostawić nowej radzie. Pani Wójt wyjaśniła, że podjęcie tej uchwały nie wiąże się z zaciągnięciem kredytu na powyższe zadanie, w projekcie uchwały nie ma wskazanego banku . Podjęcie tej uchwały na zobowiązanie wymaga ustawa o finansach publicznych jak informowała skarbnik, gdyż zadanie będzie realizowane przez dwa lata. Pani Nowakowska dodała, że należy korzystać z dotacji , w tym przypadku 1.100 tys. zł, jeśli gmina by musiała zaciągnąć kredyt, ponieważ dofinansowanie z programu unijnego jest w tym roku. Po dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zobowiązanie związane z budowa kanalizacji ściekowej i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXXV/27/10 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2010, związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowościach Nadróż, Lasoty, Karbowizna i Pręczki gm. Rogowo”.

Ad 5.

W tym punkcie radny Czerski poruszył kolejny raz temat naprawy drogi w Rogówku oraz zrobienie podjazdów do dróg. Pani Wójt odpowiedziała, że równiarka jest nadal w remoncie, a sprawa tłucznia z kamienia z radnym i sołtysem była uzgodniona.
Radna Misiak przekazała propozycję mieszkańców Nadroża o częstsze opróżnianie kontenerów.

Ad 6.

Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1130 zakończył obrady XXXV sesji Rady Gminy.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                        Protokolant
Marek Długokęcki Jadwiga                          Trybańska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (29 czerwca 2010)
Opublikował: Mariusz Gębicki (19 sierpnia 2010, 08:10:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1085