P r o t o k ó ł Nr V/11

P r o t o k ó ł  Nr V/11

z obrad VIII sesji VI kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 26 lipca 2011r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy Pana Marka Długokęckiego.

    Na obrady sesji przybyło 13 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła pani wójt,  zastępca wójta,  kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 13 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad.
1. Sprawy organizacyjne :
    a) otwarcie obrad  VIII sesji i stwierdzenie quorum,
    b) przyjęcie porządku obrad,
    c) przyjęcie protokołu z  VII sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4. Podjęcie uchwał :
    a) w sprawie uchwalenia „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest
        Gminy Rogowo”,
    b) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2011 rok,
    c) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na sfinansowanie
        zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przyłączami
        w m.Nadróż, Lasoty, Karbowizna i Pręczki gm. Rogowo” oraz  „ Przebudowa istniejących
        przewodów tłocznych prowadzących ścieki sanitarne z gminy Rogowo”,  
    d) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
        Rogowie za rok 2010,
    e) w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz
        szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb
        ich pobierania,
    f) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
       Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rogowo na lata 2011-2015,
    g) w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania
        członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Rogowo,
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.

Pan Długokęcki zapytał – czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z VII sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.

Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 20.07.2011r, na którym zajmowano się następującymi tematami :
Pan Andrzej Ciborski przedstawił Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla gminy Rogowo na lata 2011-2032. Następnie omówiono projekt zmian w budżecie gminy na 2011r oraz przedstawiono temat dotyczący zaciągnięcia pożyczki  na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nadróż, Lasoty, Karbowizna i Pręczki.
Z kolei pani wójt omówiła projekt  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 oraz przedstawiła projekt uchwały dotyczący sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunki jego funkcjonowania. Wójt dodała, że zespół ten będzie powołany do realizacji zadań w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Kierownik GOPS zapoznała członków komisji z zasadami przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za 2010r.
Pan Gutkowski poprosił o wyjaśnienie danych zawartych w artykule zamieszczonym w „Czasie Rypina” dotyczących służbowych wyjazdów i rozmów telefonicznych wójtów.
Pani Wójt ustosunkowując się do powyższego tematu stwierdziła, że pani skarbnik mailem przesłała do redakcji „Czasu Rypina” informację, w której zawarte są dane dotyczące wydatków na utrzymanie całego urzędu gminy wraz z wydatkami na wyjazdy służbowe 20 295,70 zł i na rozmowy telefoniczne 12 184,95 zł. Następnie pani wójt podała kwotę wydatkowaną w 2010r na podróże służbowe wójta  4 342,97 zł oraz koszty używania telefonu służbowego za cały rok 1 409,89 zł ( rozmowy telefoniczne plus abonament ).
W dniu 21 lipca 2011r Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie, na którym zajmowała się następującymi tematami :
1.    Pan Andrzej Ciborski omówił szczegółowo Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla gminy Rogowo. Realizacja tego programu została zaplanowana na lata 2011-2032
2.    Pani Nowakowska przedstawiła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015, w którym zawarte są miedzy innymi założenia programu oraz jego cele, podstawowe zadania do realizacji w ramach programu. Do realizacji działań w powyższym programie będzie powołany zespół interdyscyplinarny. W związku z tym pani wójt przedstawiła projekt uchwały w tej sprawie.
3.    Pani skarbnik przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy na 2011r oraz projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Nadrożu, Lasotach, Karbowiźnie i Pręczkach. Pożyczka będzie zaciągnięta z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.
4.    Następnie Pani Bońkowska omówiła sprawozdanie z działalności GOPS za 2010r oraz projekt uchwały dotyczącej przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.
Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie w dniu 20.07.2011r na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Pani wójt omówiła projekt  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015. Przedstawiła cel utworzenia programu oraz  podstawowe zadania do realizacji. Wójt poinformowała, że do realizacji zadań w tym programie będzie powołany zespół interdyscyplinarny.
2.    Pan Andrzej Ciborski przedstawił Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla gminy Rogowo na lata 2011-2032. Komisja zapoznała się miedzy innymi  z zadaniami ujętymi w  programie, oraz kosztami realizacji związanych z usuwaniem azbestu na terenie gminy.    
3.     Zapoznano się ze zmianami w budżecie gminy na 2011r .
4.    Przedstawiono temat dotyczący zaciągnięcia pożyczki  na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nadróż, Lasoty, Karbowizna i Pręczki.
5.    Kierownik GOPS zapoznała członków komisji z zasadami przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za 2010r.
W dniu 21.07 .2011r Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia odbyła posiedzenie, na którym zajmowano się następującymi sprawami :
1.     Pani wójt przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy na 2011r oraz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na  budowę kanalizacji sanitarnej w Nadrożu, Lasotach, Karbowiźnie i Pręczkach.
2.    Pani Nowakowska omówiła projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015. Projekt  zawiera między innymi  podstawowe zadania do realizacji w ramach programu. Do realizacji zadań w powyższym programie będzie utworzony zespół interdyscyplinarny. W związku z tym Pani Wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunki jego funkcjonowania.
3.    Pan Andrzej Ciborski omówił Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla gminy Rogowo.
4.    Pani kierownik GOPS omówiła sprawozdanie z działalności GOPS za 2010r oraz projekt uchwały dotyczącej przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.
5.    W związku z ukazaniem się w „Czasie Rypina” artykułu dotyczącego służbowych wyjazdów wójta pani Nowakowska poinformowała, że kwoty te dotyczą wydatków w 2010r całego urzędu gminy, a nie tylko wydatków wójta.

Ad 3.

W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 16.06.2011r :
- wójt uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym działalności wysypiska w Puszczy Miejskiej, na którym między innymi udzielono absolutorium prezesowi spółki,
- wójt uczestniczyła w posiedzeniu konwentu wójtów, który odbył się w Białych Błotach . Poruszany był między innymi temat  przydziału środków z budżetu państwa na zadania zlecone gminom,
- w dniu 21.06 w Wąpielsku odbyło się spotkanie z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dotyczące ustalania procedur, które są wymagane  przy dofinansowaniu zadań,
- w dniu 29.06 odbyło się posiedzenie Związku Gmin Rypińskich w sprawie organizacji dożynek tzw. Agry połączonych z dożynkami diecezjalnymi,
- w dniu 7.07 odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, które zostały przyznane na wniosek Wójta Gminy Rogowo przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Medale otrzymało 7 par małżeńskich.
-   w dniu 25.07 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano aneks do umowy o przyznanie pomocy finansowej na zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej i tłocznej w m. Nadróż, Lasoty, Karbowizna i Pręczki.
Pani wójt przedstawiła realizację inwestycji na terenie gminy Rogowo.
Do przedstawionego materiału nie było pytań.   

Ad 4.

Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Pan Andrzej Ciborski omówił szczegółowo Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla gminy Rogowo. Realizacja tego programu została zaplanowana na lata 2011-2032. Program zawiera miedzy innymi : zadania i cele programu, charakterystykę i szkodliwość azbestu dla zdrowia i życia ludzi, ilość i rodzaj wyrobów zawierających azbest na terenie naszej gminy, procedury w zakresie usuwania azbestu z obiektów, koszt realizacji związanej z usuwaniem azbestu.   
Pan Ciborski dodał, że gmina planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o uzyskanie dotacji w 2011r na zadanie związane z utylizacją azbestu. Dofinansowanie udzielone może być na demontaż pokrycia dachowego, transportu z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia oraz przekazania do unieszkodliwienia odpadów. Wysokość dofinansowania wynosiła będzie do 1000 zł do każdego 1Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Natomiast nowe pokrycie dachowe zainteresowane osoby muszą wykonać we własnym zakresie. Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VIII/26/11 w sprawie uchwalenia Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę.
Po wznowieniu obrad w temat podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2011r wprowadziła skarbnik gminy, która przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Po stronie dochodów zmiany polegały między innymi na  zwiększeniu wydatków z przeznaczeniem na naprawę pomp w stacjach uzdatniania wody oraz na zakup wodomierzy, zwiększeniu wydatków na zakup kserokopiarki, zwiększeniu wydatków o kwotę 14.000 zł na budowę placu zabaw w Rogowie, zabezpieczeniu środków w kwocie 30.000 zł na przygotowanie pomieszczeń dla punktów przedszkolnych.
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VIII/27/11 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2011r radni głosowali jednogłośnie.
Następnie Pani Skarbnik wprowadziła w temat zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nadróż, Lasoty, Karbowizna i Pręczki. Poinformowała, że gmina planuje zaciągnąć pożyczkę  z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu  na sfinansowanie powyższego zadania. Na realizację tego zadania gmina otrzyma dofinansowanie, z którego zostanie spłacona pożyczka.
Do powyższego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w tej sprawie. Za podjęciem uchwały Nr VIII/28/11
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przyłączami w m. Nadróż, Lasoty, Karbowizna i Pręczki gm. Rogowo” oraz  „Przebudowa istniejących przewodów tłocznych prowadzących ścieki sanitarne z gminy Rogowo” radni głosowali jednogłośnie.
Kierownik GOPS przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za 2010r. Pani Bońkowska poinformowała, że GOPS  w zakresie pomocy społecznej wykonuje zadania własne gminy oraz zadania wynikające z innych ustaw. Do zadań ośrodka należy m.in. przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych przewidzianych ustawą o pomocy społecznej. W przedstawionym sprawozdaniu ujęte są powody przyznania pomocy, realizacja zadań własnych, świadczenia dotyczące usług opiekuńczych i zasiłków stałych. Pani Bońkowska dodała, że od kilku lat na terenie gminy zauważa się wzrost liczby osób wymagających pomocy materialnej, dlatego też, mimo, iż samorząd gminy zwiększa środki na jej realizację jest ona nadal niewystarczająca w stosunku do potrzeb.
Do powyższego materiału radni nie mieli pytań. Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały dotyczącej przyjęcia sprawozdania z działalności GOPS i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VIII/29/11 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za rok 2010 radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei pani Bońkowska omówiła zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze jak również warunki zwolnienia od opłat i tryb pobierania opłat za usługi.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli pytań. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poprosił o głosowanie. 13 radnych było za podjęciem uchwały Nr VIII/30/11 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
W dalszej części wójt przedstawiła program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2011-2015. Program zawiera między innymi : skalę zjawiska przemocy w gminie Rogowo, podmioty i instytucje świadczące pomoc w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, cele i założenia programu i zadania do realizacji. Najważniejszym celem tego programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jak również zapewnienie pomocy rodzinie, w której występuje przemoc. Do powyższego materiału radni nie wnieśli uwag. Pan Długokęcki odczytał projekt uchwały odnośnie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VIII/31/11 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Rogowo na lata 2011-2015 radni głosowali jednogłośnie.
Następnie pani Nowakowska wprowadziła w temat powoływania i odwoływania Zespołu Interdyscyplinarnego. Pani wójt poinformowała, że powołany zespół realizuje zadania określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jak również w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wójt przedstawiła najważniejsze zadania do realizacji przez zespół, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu oraz warunki funkcjonowania zespołu. Do przedstawionego materiału radni nie mieli pytań. Wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VIII/32/11 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rogowo na lata 2011-2015 radni głosowali jednogłośnie.

Ad 5.
W tym punkcie radny Gutkowski poruszył temat dotyczący usunięcia bzu znajdującego na łuku drogi w Pręczkach, który przeszkadza użytkownikom drogi. Pani wójt odpowiedziała, że tą sprawę zgłosi do zarządu dróg, gdyż, wspomniana droga jest drogą powiatową.

Ad 6.

Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1300 zakończył obrady VIII  sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo                Protokolant
Marek Długokęcki                                         Jadwiga Trybańska    
  

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (26 lipca 2011)
Opublikował: Mariusz Gębicki (22 września 2011, 07:07:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 901